အေဴခခံဥပေဒအတၾက္ ႎိုင္ငံသားတိုင္းမႀာ တာဝန္ရႀိသည္

2007-08-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဳသဂုတ္လ ၅ရက္)

three_88_leaders_200px.jpg
ယခုတပတ္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းတၾင္ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကသည့္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ေသာ (ဝဲ မႀ ယာ) ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၈ ေလးလံုး၊ ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားမႁ ၁၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ဴဖစ္တဲ့၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႛမႀာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက ေဳကညာခဵက္ တရပ္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ အဓိကအားဴဖင့္ ၁၉၇၄ ခုႎႀစ္ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒအမႀားေဳကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ လူထုအံု႔ကမႁ႒ကီး ေပၞေပၝက္လာ႓ပီး လူေပၝင္းမဵားစၾာ ေသေကဵခဲ့ရပၝတယ္။ ဒီလို ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒကို အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီး၊ တိုင္းဴပည္မႀာ အဆိုးသံသရာ မလည္ေစဖိုႛအတၾက္ ႎိုင္ငံသားတိုင္းမႀာ တာဝန္ရႀိတယ္ ဆို႓ပီး ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ကို အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီး ဒီတပတ္ လၾတ္လပ္တဲ့ အာရႀအသံ၊ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မႀာေတာ့ 'စစ္မႀန္တဲ့ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒတရပ္ ေပၞထၾန္းေရးနဲႛ ႎုိင္ငံသားတိုင္းရဲ့ တာဝန္'ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းေတၾကို ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့၊ ကုိမင္းကိုႎုိင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛကို ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္ စတူဒီယိုထဲမႀ ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔