အေဴခခံဥပေဒအတၾက္ ႎိုင္ငံသားတိုင္းမႀာ တာဝန္ရႀိသည္

2007-08-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း (၂၀၀၇ ဳသဂုတ္လ ၂၆ရက္)

three_88_leaders_200px.jpg
ယခုတပတ္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းတၾင္ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးဳကသည့္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ေသာ (ဝဲ မႀ ယာ) ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾထဲက ကိုေဌး႔ကယ္ကလၾဲ႓ပီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုဴပံႂးခဵိႂ စတဲ့ သူတိုႛအဖၾဲႚက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ အဖၾဲႚသားေတၾကို ေလာင္စာဆီ ေစဵးႎႁန္းေလ႖ာ့ခဵေရး ဆႎၬဴပပၾဲ စတင္ဴဖစ္ပၾားလာ႓ပီးေနာက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က သက္ဆုိင္ရာက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့တာ အားလံုးသိေနဳကပၝ႓ပီ၊၊

၈ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ လူထုအံု႔ကမႁ ၁၉ႎႀစ္ဴပည့္ေဴမာက္တဲ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၈ရက္ေနႛက ဖၾဲစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံ ဥပေဒ ေရးဆၾဲေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူတိုႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား အဖၾဲႚက ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

အဲဒီေဳကညာခဵက္မႀာ တိုင္းဴပည္မႀာ အဆိုးသံသရာေတၾ မလည္ရေအာင္ စစ္မႀန္တဲ့ ဖၾဲစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒ ေပၞထၾက္လာဖိုႛ ႎိုင္ငံသားတိုင္းမႀာ တာဝန္ရႀိတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒီေဳကညာခဵက္ကို အေဳကာင္းဴပႂ႓ပီး လၾတ္လပ္တဲ့ အာရႀအသံရဲ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ပတ္က တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မႀာေတာ့ 'စစ္မႀန္တဲ့ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒတရပ္ ေပၞထၾန္းေရးနဲႛ ႎုိင္ငံသားတိုင္းရဲ့ တာဝန္'ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းေတၾကို ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့၊ ကုိမင္းကိုႎုိင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛကို ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္ စတူဒီယိုထဲမႀ ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။

အခုအခၝမႀာ ကိုမင္းကိုႎိုင္တိုႛ ကိုကို႒ကီးတိုႛ အဖမ္းခံေနရ႓ပီး၊ ဖၾဲစည္း အုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒ ေရးဆၾဲေရးအတၾက္ အမဵိႂးသားညီလာခံကလည္း ကဵင္းပေနဆဲ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဒီေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ အေတၾးအေခၞ၊ အယူအဆေတၾကို တင္ဴပထားတဲ့ ဳသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေနႛက တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝုိင္း အစီအစဥ္ကို အခု ဴပန္လည္ ထုတ္လၿင့္ေပး လိုက္ပၝတယ္၊၊

ယခင္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမဵား။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔