ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမ ဴဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ေတာ္လႀန္ေရး ဘဝခရီး

2006-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Saw_Bo_Mya_A_150px.jpg
ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမကို ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလက ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္တေနရာတၾင္ RFAမႀ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾး သၾားေရာက္ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းစဥ္ ႟ိုက္ကူးခဲ့ေသာ မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကရင့္ေတာ္လႀန္ေရးေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမဟာ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛ မနက္ ၂နာရီအခဵိန္က မဲေဆာက္႓မိႂႚ ဖာေဝၝ့ ပုဂၢလိက ေဆး႟ံု႒ကီးမႀာ ဆီးခဵိႂ ၊ ႎႀလံုးစတဲ့ေရာဂၝေတၾနဲႛ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့ပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမဟာ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ အသက္ ၇၉ႎႀစ္ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမဟာ ဖာပၾန္ခ႟ိုင္ ေကဵာက္႒ကီး႓မိႂႚနယ္ ထီးမူးခီးေကဵး႟ၾာမႀာ အဖ ေစာဂယ္နဲႛ အမိေနာ္ဒၝးဆဲတိုႛက ၁၉၂၇ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၂၀ရက္ေနႛမႀာ ေမၾးဖၾားခဲ့ပၝတယ္။ ေမၾးခဵင္းေမာင္ႎႀမ ၁၂ေယာက္ရႀိတဲ့အနက္ ၁၀ ေယာက္ေဴမာက္သား ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၆၂ခုႎႀစ္ ႎို္ဝင္ဘာလမႀာ ဆရာမ ေနာ္လားဖိုးႎႀင့္ လက္ထပ္႓ပီး ေစာေနေကာ္၊ ေစာနယ္ဒၝး၊ ေနာ္အဲလစ္၊ မိစိုး၊ ေမာ္တူးလူး၊ ေစာေနစိုး၊ ေနာ္ဂဵဲ စတဲ့ သားသမီး ၇ဦး ထၾန္းကားခဲ့ပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ ဇနီးနဲႛ သားသမီး ၇ဦးစလံုး ကဵန္ရစ္ခဲ့ပၝတယ္။

ကရင့္ေတာ္လႀန္ေရးစတင္ခဵိန္ ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္ကတည္းက ပၝဝင္လာခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမဟာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လႀန္ေရးကို ၅၇ႎႀစ္နီးပၝး ဆင္ႎၿဲခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမရဲ့ ေတာ္လႀန္ေရး သက္တမ္း တေလ႖ာက္မႀာ ထူးထူးဴခား လုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခဲ့တာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ KNU အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ပဒိုမန္းရႀာက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမနဲႛ ကိုယ္တိုင္ လက္တၾဲ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဳကရတဲ့ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB) ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္ဝင္း၊ ABSDF ေကဵာင္းသားတပ္ဦး ဥကၠႉတဦး ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိုမိုးသီးဇၾန္တိုႚကို RFAမႀ ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။ နားေထာင္ရန္

play_button_small.jpg

၁၉၇၆ခုႎႀစ္မႀ ၂၀၀၀ဴပည္ႎႀစ္အထိ ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအ႟ံုး KNU ဥကၠႉအဴဖစ္ေဆာင္႟ၾက္ေနစဥ္အတၾင္း ေကအန္ယူ စစ္ဦးစီးခဵႂပ္ တာဝန္ကိုလည္း ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ပၝတယ္။ မိခင္ ေကအန္ယူအဖၾဲႚအစည္းတာဝန္မဵားအဴပင္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပၝင္းစု (NDF) မႀာ ၁၉၇၇ခုႎႀစ္မႀ ၁၉၈၇ခုႎႀစ္အထိ ဥကၠႉတာဝန္ယူခဲ့႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB)နဲႛ ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖၾဲႚခဵႂပ္ (DAB) စတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းမႀာလည္း ၁၉၉၁မႀ ၂၀၀၄ခုႎႀစ္အထိ ဥကၠႉတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။ ေသဆံုးခဵိန္အထိ နာယက႒ကီး အဴဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သလို KNU ကာကၾယ္ေရး ဌာန႒ကီးမႀႃး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္သၾားခဲ့ပၝတယ္္။

၂၀၀၃ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလတုန္းက ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမနဲႛ RFAမႀ ေဒၞနန္းခမ္းေထၾးတိုႛ ေတၾႚဆံုစဥ္မႀာ သူႛရဲ့ သေဘာထား အဴမင္ေတၾကို ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမ ကိုယ္တိုင္ ေဴပာဳကားခဵက္ေတၾကိုလည္း နားေထာင္ ႎိုင္ပၝတယ္။ နားေထာင္ရန္

play_button_small.jpg

ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမ ဦးေဆာင္တဲ့ ကရင္အမဵိႂးသားထုအပၝအဝင္ ေတာ္လႀန္ေရး အင္အားစုေတၾအားလံုး သေဘာတူညီခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတၾနဲႛပတ္သက္လိုႛ တန္းတူေရးနဲႛ ကိုယ္ပုိင္ဴပႉာန္းခၾင့္ကို လက္ေတၾႚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႎိုင္ဖိုႛ၊ စစ္မႀန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႎိုင္ဖိုႛ၊ ဒီမိုကေရစီကဵင့္စဥ္နဲႛအညီ လက္ေတၾႚ ကဵင့္သံုးႎိုင္တဲ့ အေဴခအေနေတၾဴဖစ္ဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ မေအာင္ဴမင္ေသးခင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေစာဘိုဴမ ကၾယ္လၾန္ခဲ့တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး အနာဂတ္ နယ္စပ္ေတာ္လႀန္ေရး အေဴခအေနအေပၞ အဴမင္သေဘာထားကို ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသား ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB)ရဲ့ တၾဲဘက္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးဴမင့္သိန္းက RFAကို သံုးသပ္ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လႀန္ေရး စတင္ခဵိန္ကတည္းက ပၝဝင္လႁပ္ရႀားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမရဲ့ ႎႀစ္ေပၝင္း ၅၀ေကဵာ္ဳကာ ႎိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾနဲႛပတ္သက္လိုႛ RFAသတင္းေထာက္ ကိုမိုးေကဵာ္က ပဒို မန္းရႀာ၊ ဦးဴမင့္သိန္းတိုႛရဲ့ သံုးသပ္ေဴပာဴပခဵက္မဵားနဲႛ အတူ စုစည္းတင္ဴပထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔