ဴမန္မာစစ္အစိုးရ စဥ္းစားဖိုႛလိုေဳကာင္း အမဵိႂးသားႌၾန္ႚေပၝင္းအစိုးရ ေဴပာဳကား

2006-12-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Dr._Sein_Win_150px.jpg
စလိုဗက္ သမတႎိုင္ငံ စလိုဗက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးရာ မူဝၝဒအဖၾဲႚတၾင္ ယခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၂ရက္က သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနေသာ အမဵိႂးသားႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB)၏ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္ဝင္း။ (Photo: AFP)

ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသားႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB) ဖၾဲႚစည္းတည္ေထာင္တဲ့ ၁၆ႎႀစ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္၊ တနလႆာေနႛ ေနႛစၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္မႀန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စု ေပၞေပၝက္လာေအာင္ ဆက္လက္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမဲ့အေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ဴမန္မာစစ္အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ အတိတ္က မႀားယၾင္းခဲ့တာေတၾကို သင္ခန္းစာယူ႓ပီး ႎိုင္ငံေရးယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္ အကဵဥ္းကဵခံေနရသူေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ၊ တိုင္းဴပည္ ေအးခဵမ္းသာယာေရးအတၾက္ တဴပည္လံံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖိုႛ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအရ ေလးနက္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ဖိုႛနဲႛ တိုင္းရင္သား လူမဵိႂးစု ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ပၝဝင္တဲ့ မဵက္ႎႀာစံုညီ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကဵင္းပဖိုႛေတၾကို တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။

NCGUBရဲ့ ၁၆ႎႀစ္တာ ဴဖတ္သန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NCGUB ရဲ့ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာစိန္ဝင္းက RFAကို သံုးသပ္ေဴပာဴပပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ အေဴခအေနဟာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾး႓ပီးမႀသာ အေဴဖရႀာရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဒၝက္တာ စိန္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။ အခုဆိုရင္ ဴမန္မာ့ဴပႍနာဟာ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအထိ ေရာက္ေန႓ပီဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ အမဵား႒ကီး စဥ္းစားဖိုႛ လိုအပ္တယ္လိုႛ ေဒၝက္တာ စိန္ဝင္းက တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

NCGUB အဖၾဲႚရဲ့ ၁၆ႎႀစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေတၾကို ေဖာ္ဴပရာမႀာလည္း ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ အနာဂတ္ ဴပည္ေထာင္စု ဖၾဲႚစည္းပံုေရးဆၾဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတာေတၾအတၾက္ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ေပၞထၾန္းဖိုႛ ႎိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ ႒ကိႂးပမ္းတဲ့အေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။

NCGUB အေနနဲႛ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာပညာရႀင္ေတၾကို စုစည္း႓ပီး လက္ရႀိ ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္သာမက၊ အနာဂတ္ဴပည္ေထာင္စု ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမႀာ လိုအပ္တဲ့ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္တာေတၾအတၾက္လည္း ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားအဖၾဲႚ (MPU)နဲႛ အတူ တတ္ႎိုင္သမ႖ ႒ကိႂးပမ္းေဆာင္႟ၾက္ခဲ့၊ ေဆာင္႟ၾက္ဆဲ ရႀိေဳကာင္းလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္က ပၝတီစံု ဒီမိုကေရစီအေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ႒ကီးကို စစ္အစိုးရက ဥပေဒဴပႉာန္း႓ပီး ကဵင္းပေပးခဲ့သလို အႎိုင္ရ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾကိုလည္း တရားဝင္ အသိအမႀတ္ဴပႂ ေပးခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲရလာဒ္ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခဲ့႟ံုတင္မကပဲ ကိုယ္စားလႀယ္ အမဵားအဴပားကို ေထာင္အကဵဥ္းခဵခဲ့ေဳကာင္း ဒီလိုအေဴခအေနေတၾေဳကာင့္ NCGUB ေပၞေပၝက္လာခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္ နိဂံုးမႀာေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ဆိုးကို ဖဵက္သိမ္း႓ပီး စစ္မႀန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဴပည္ေထာင္စု ေအာင္ဴမင္စၾာ တည္ေဆာက္ႎိုင္တဲ့အထိ ဴပည္သူႛအကဵိႂးစီးပၾားကို မဆုတ္မနစ္ ႒ကိႂးစား လုပ္ေဆာင္သၾားမဲ့အေဳကာင္း ေရးသားေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔