၂၀၀၈ တရုပ္အိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ကို သပိတ္ေမႀာက္ဖိုႚ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾက လႁံႚေဆာ္ေန

2007-12-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

olympics_protest_NZ_200px.jpg
နယူးဇီလန္ႎိုင္ငံ၊ ေအာ္ကလန္႓မိႂႚတၾင္ လူႛအခၾင့္အေရး မီး႟ႀႃးတိုင္ သယ္ေဆာင္သည့္ အခမ္းအနားဴဖင့္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပမည့္ ၂၀၀၈ အိုလံပစ္ အားကစားပၾဲေတာ္ကို ဆန္ႛကဵင္ သပိတ္ေမႀာက္ရန္ တိုက္တၾန္း လံႁႚေဆာ္ေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚအစည္းေတၾက ဦးစီးဦးေဆာင္ဴပႂ႓ပီး၊ ကမၲာလံုးဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးမီးရႀႃး တိုင္ကို ႎိုင္ငံေပၝင္း ၃၆ႎုိင္ငံကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္႓ပီး ေဆာ္ဳသေနဳကပၝတယ္။

ကမၲာလံုးဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရးမီးရႀႃးတိုင္ကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၉ရက္ေနႛက စတင္႓ပီး ဂရိႎိုင္ငံ ေအသင္႓မိႂႚကေန စတင္လက္ဆင့္ကမ္း႓ပီး ႎိုင္ငံ ၃၆ ႎိုင္ငံကို သယ္ေဆာင္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ဟာ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၁ရက္ေနႚမႀာ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္မႀာ အဆံုးသတ္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဂရိႎိုင္ငံက စတင္သယ္လာတဲ့ လူႚအခၾင့္အေရး မီးရႀႃးတိုင္ဟာ ဥေရာပႎိုင္ငံေတၾကိုပတ္႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလအတၾင္းက ဳသစေတးလဵႎုိင္ငံကို ေရာက္ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ဒီဇဘႆာလ ၁၆ရက္ေနႚကေတာ့ ဳသစေတးလဵႎိုင္ငံကေန နယူးဇီလန္ႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေန႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။ ဳသစေတးလဵႎိုင္ငံကေန နယူးဇီလန္ႎိုင္ငံ ေအာ္ကလန္႓မိႂႚကို မီးရႀႃးတိုင္ကို သၾားေရာက္သယ္ယူခဲ့သူကေတာ့ Burma Campaign New Zealand က ကိုႎိုင္ကိုကိုဴဖစ္ပၝတယ္။

ေအာ္ကလန္႓မိႂႚကို ေရာက္ေနတဲ့ ကမၲာလံုးဆိုင္ရာ လူႚအခၾင့္အေရး မီးရႀႃးတိုင္ကို ေအာ့္ကလန္႓မိႂႚလယ္ေခၝင္ Queen Elizabeth Square ရႀိ စင္ဴမင့္မႀာ စိုက္ထူထား႓ပီး ဒီဇဘႆာလ ၁၆ရက္ေနႚ မၾန္းလၾဲပိုင္းက တရုပ္ႎုိင္ငံကို သပိတ္ေမႀာက္တဲ့ အခမ္းအနားနဲႚ ဆုေတာင္းေမတၨာပိုႚပၾဲကို ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီအခမ္းအနား ကဵင္းပပံုကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာကုိ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔