၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ကို အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးႎႀစ္အဴဖစ္သတ္မႀတ္ဖိုႛ အဆိုဴပႂ

2008-01-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

independnce_60th_200px.jpg
ႎႀစ္ ၆၀ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မဵား တက္ေရာက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႛ မႀာ ကဵေရာက္တဲ့ အႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးမႀာ ေနႛလည္ပိုင္းက ကဵင္းပခဲ့႓ပီး ဒီအခမ္းအနားမႀာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ကို အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရးႎႀစ္အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ဖိုႛ အဆိုဴပႂခဲ့ပၝတယ္။

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က ကဵင္းပတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားမႀာ ပၝတီဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿ က သဘာပတိအဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့႓ပီး၊ အထူးအစီအစဥ္အဴဖစ္ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းရာမႀာ ကိုယ္တိုင္ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ ဝၝရင့္ ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီးတဦး ဴဖစ္သူ ဦးေအာင္ဴမင့္၊ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဦးသန္းထၾန္းနဲႛ ဦးလၾန္းတင္တိုႛက ကိုယ္ေတၾႚအဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို ေဟာေဴပာခဲ့တယ္လိုႛ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။ � ဒီအခမ္းအနားမႀာ အန္အယ္လ္ဒီပၝတီရဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့႓ပီး ေဳကညာခဵက္မႀာပဲ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ လၾတ္လပ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ မိန္ႛခၾန္းေကာက္ႎုတ္ခဵက္နဲႛ လက္ရႀိႎိုင္ငံေရးအေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အဆိုဴပႂခဵက္တရပ္နဲႛ ေတာင္းဆိုခဵက္တရပ္ကိုပၝ ထည့္သၾင္းထားတယ္လိုႛ အန္အယ္ဒီပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာဴပပၝတယ္။ � ဒီအခမ္းအနားကို နယ္အသီးသီးက ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ သံတမန္ေတၾအပၝအဝင္ လူ ၆၀၀ ခန္ႛတက္ေရာက္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိုလၿတ္ေပးဖိုႛ လၾတ္လပ္ေရးေနႛမႀာ အန္အယ္ဒီပၝတီက ေတာင္းဆိုလိုက္သလို တခဵိန္တည္းမႀာလည္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁဟာ ႎိုင္ငံေရးဖိအားေပးတာကို ေလ႖ာ့သၾားေအာင္ လုပ္တာသက္သက္ဴဖစ္႓ပီး ဟန္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္မႁသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေအအက္ပီသတင္းဌာနနဲႛ ေဴပာရာမႀာ ပၝတီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအတၾင္းမႀာ အန္အယ္ဒီပၝတီလူငယ္အဖၾဲႚဝင္ ၂ ဦး ဇန္နဝၝရီ ၃ ရက္ မေနႛက ထပ္႓ပီးအဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့အတၾက္ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အန္အယ္ဒီအဖၾဲႚဝင္ဦးေရဟာ ၉၇ ဦးရႀိသၾား႓ပီလိုႛသိရပၝတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီက အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးႎႀစ္သတ္မႀတ္႓ပီး ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ေဴပာဳကား လိုက္ခဵိန္မႀာပဲ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာေတာ့ စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက စည္းကမ္းရႀိ႓ပီး တိုးတက္ဖၾံႚ႓ဖိႂးတဲ့ ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးမႀာ ဴပည္သူေတၾ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ဖိုႛ သဝဏ္လၿာေရး႓ပီး ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။ ဒီသဝဏ္လၿာဟာ ႎိုင္ငံေရးလမ္းႌၿန္ ၇ ခဵက္ကို အဓိက ဦးစားေပးထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔