ေကာ့ေသာင္အလၾန္ ကပၯလီပင္လယ္ဴပင္မႀာ အေလာင္း ၂၂ ေလာင္းေတၾႚ

2007-12-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

migrant_malaysia_200px.jpg
မေလးရႀားႎိုင္ငံတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အင္ဒိုနီးရႀား အမဵိႂးသမီးမဵား အလုပ္နားခဵိန္မႀာ အေဆာင္တၾင္ အိပ္စက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ မေလးရႀားႎိုင္ငံရႀိ အလုပ္သမားဦးေရ ၁၀.၅သန္းတၾင္ ၂.၅သန္းမႀာ အင္ဒိုနီးရႀား၊ ဴမန္မာႎႀင့္ အဴခားႎိုင္ငံမဵားမႀ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံေတာင္ဘက္စၾန္း ထိုင္းႎိုင္ငံအေနာက္ဘက္ ကမ္းရုိးတန္းအနီး ကပၯလီပင္လယ္ဴပင္မႀာ ေမဵာပၝေနတဲ့ ဴမန္မာေရၿႚေဴပာင္းအလုပ္သမား ၂၂ဦးရဲႚ အေလာင္းေတၾကို ဆယ္ယူရရႀိေဳကာင္း ထိုင္းမရိန္းရဲတပ္ဖၾဲႚက ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ရက္ေနႚမႀာ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ထိုင္း ငၝးဖမ္းသမားေတၾက သတင္းေပးပိုႛတဲ့အတၾက္ ရေနာင္းခရိုင္နားက ပင္လယ္ဴပင္မႀာ ထိုင္းရႀာေဖၾေရးအဖၾဲႚက ဒီအေလာင္းေတၾကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္မႀာ ေတၾႚရႀိခဲ့တာပၝ။ ဒီလူေတၾ စီးနင္းလာတဲ့ေလႀ ဘယ္တုန္းက ဘာေဳကာင့္နစ္ဴမႂပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ မသိရေပမယ့္ ေလႀဟာ အေလးခဵိန္ေတၾ မတန္တဆမဵားေနလိုႚ လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္ရက္ေလာက္က နစ္ဴမႂပ္ခဲ့တယ္လိုႚ ယူဆရေဳကာင္း၊ ထိုင္းႎိုင္ငံ ရေနာင္း႓မိႂႚက ဒုတိယ ရဲမႀႃး႒ကီး ေယာင္ယၾတ္က ေဴပာပၝတယ္။

အမဵိႂးသား ၁၀ ေလာင္း ၊ အမဵိႂးသမီးအေလာင္း ၈ ေလာင္းနဲႚ ကေလး ၄ ဦးရဲႚ အေလာင္းေတၾကို ရေနာင္း႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ဗုဒၭဘာသာေကဵာင္းတေကဵာင္းမႀာ ထားရႀိ႓ပီး ေဒသခံ ဆရာဝန္တဦးက အေလာင္းေတၾကို မဳကာခင္ ခၾဲစိတ္စစ္ေဆးဖိုႚ ရႀိတယ္လိုႚ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ရေနာင္း႓မိႂႚဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တနသႆာရီတိုင္း ေကာ့ေသာင္႓မိႂႚနဲႚ မဵက္ႎႀာခဵင္းဆိုင္ တဖက္ကမ္းမႀာ တည္ရႀိ႓ပီး ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သၾယ္ေရးနဲႚ ဆက္သၾယ္ေရးအတၾက္ အခဵက္အခဵာကဵတဲ့႓မိႂႚ ႓ဖစ္ပၝတယ္။

အလုပ္အကိုင္ရႀာေဖၾဖိုႚ ဴမန္မာေတၾဟာ နယ္စပ္ကိုတရားမဝင္ ဴဖတ္သန္း႓ပီး ထိုင္းႎိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္ေလ့ရႀိဳကပၝတယ္။ ရေနာင္း႓မိႂႚခံ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား တေယာက္ကို အာအက္ဖ္ေအက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ အခုေသဆံုးသူေတၾဟာ မေလးရႀားႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္ဖိုႛ႒ကိႂးစားဳကတဲ့ ခဵင္းတိုင္းရင္းသား မိသားစုေတၾဴဖစ္ဳကတယ္လိုႚ ေဴပာဴပပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔