၂၀၀၇ခုႎႀစ္တၾင္ ကမႝာတဝန္း စာနယ္ဇင္းသမား ၈၆ဦးအသတ္ခံခဲ့ရ

2008-01-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

japanese_videoman_killed_15.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ဂဵပန္ ဗီဒီယို သတင္းသမား ကင္ဂဵိ နာဂအိ (လဲေနသူ) စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္က အနီးကပ္ ပစ္သတ္ခံလိုက္ရသည္ကို ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုမႀ ဴပကၾက္ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း ကမႝာတဝန္း စာနယ္ဇင္းသမား ၈၆ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရ႓ပီး ၅ ႎႀစ္အတၾင္း ကမႝာတလၿား ေသဆံုးရတဲ့ ႎႁန္း ၂၄၄ ရာႎႁန္းထိ ဴမင့္တက္ခဲ့တယ္လိုႛ ဴပင္သစ္အေဴခစိုက္ နယ္စည္း မဴခား သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႚ RSF က ဒီကေနႛ ဇန္နဝၝရီ ၂ရက္ေနႛမႀာ အစီရင္ခံစာထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ သတင္းစာလၾတ္လပ္ခၾင့္ အစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဂဵပန္ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္တဦး အသတ္ခံခဲ့ရတာကိုလည္း ေဴမပံုနဲႛတကၾ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စက္တင္ဘာလက ဆႎၬဴပတဲ့ သံဃာနဲႛ ဴပည္သူေတၾကို သတင္းလိုက္ယူရင္း လံုထိန္းနဲႛ လံုဴခံႂေရးတပ္ေတၾက ေသနတ္နဲႛ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္မႁေဳကာင့္ ဂဵပန္ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ေသဆံုးခဲ့ရတာကိုလည္း ထည့္သၾင္းထားပၝတယ္။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလထဲက ဴမန္မာႎုိင္ငံက ပခုကၠႃ႓မိႂႚက ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾ ေနာက္တ႒ကိမ္ ကံေဆာင္လႀည့္လည္အ႓ပီး စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက သတင္းဓာတ္ပံုေတၾ ႎိုင္ငံဴပင္ပကို အင္တာနက္အီးေမးလ္ေတၾကေန ေရာက္ရႀိမႀာစိုးတဲ့အတၾက္ အင္တာနက္ ဆက္သၾယ္ေရးကို ဴဖတ္ေတာက္ခဲ့တာကိုလည္း အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံက သတင္းစာလၾတ္လပ္ခၾင့္အေဴခေနနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RSF အဖၾဲႚ ကေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ ဗင္းဆင့္ ဘေရာ့ဆဲလ္က RFAကို အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ ဂဵပန္သတင္းေထာက္ ကင္ဂဵိီ နာဂၝးအိ ေသနတ္နဲႛ ပစ္ အသတ္ခံရတာ၊ ေနာက္ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ သတင္းယူလိုႛ သတင္းေထာက္ ၁၂ ဦးေလာက္ကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးခဲ့တာ၊ ေနာက္ အင္တာနက္ပိတ္ပင္တာေတၾဟာ ထူးဴခားတဲ့အခဵက္ေတၾဴဖစ္႓ပီး ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ကထက္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံက သတင္းစာလၾတ္လပ္ခၾင့္ အေဴခအေနဟာ ပိုဆိုးဝၝးခဲ့တယ္လိုႛ မစၤတာ ဗင္းဆင့္ ဘေရာ့ဆဲလ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၂ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ထုတ္ဴပန္တဲ့ RSF ရဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း တေနႛ စာနယ္ဇင္းသမား ၂ ဦးႎႁန္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ႓ပီး အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္နဲႛ ဘေလာ၈့္စာမဵက္ႎႀာ ေပၝင္း ၂၆၀၀ ေကဵာ္ ပိတ္ပင္တာ ခံခဲ့ရတယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာ၊ တ႟ုတ္နဲႛ ဆီးရီးယားႎုိင္ငံ အစိုးရေတၾဟာ ကမႝာတလၿားဝင္ေရာက္ဳကည့္ႎိုင္တဲ့ အင္တာနက္ကို ဴပည္တၾင္းထဲမႀာသာဳကည့္ႎိုင္တဲ့ အင္ထရာနက္ဴဖစ္ေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ဳက႓ပီး၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲလုပ္တဲ့ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာေတၾက အမဵားစုုဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း ကမႝာတလၿားေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ သတင္းနဲႛ စာနယ္ဇင္းသမား ၈၆ ဦးရႀိခဲ့တဲ့အတၾက္ ၅ ႎႀစ္အတၾင္း ေသဆံုးရမႁ အဆ ၂၄၄ ဆ ဴမင့္ခဲ့႓ပီး အီရတ္၊ ဆိုမားလီယားနဲႛ ပၝကစၤတန္ႎိုင္ငံေတၾဟာ သတင္းေထာက္ေတၾအတၾက္ အသက္အႎၩရာယ္အရႀိဆံုး ႎုိင္ငံေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အီရတ္မႀာ ၄၇ ဦး၊ ဆီုမာလီယားမႀာ ၈ ဦး၊ ပၝကစၤတန္မႀာ ၆ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရပၝတယ္။

သတင္းလုပ္ငန္းအကူ ၂၀ လည္း အသတ္ခံရ႓ပီး ၈၈၇ ဦးအဖမ္းခံခဲ့ရေဳကာင္း၊ သတင္းေထာက္ ၁၅၀၀ေကဵာ္ဟာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္တာနဲႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာခံခဲ့ရ႓ပီး၊ ၆၇ ဦး ဴပန္ေပးဆၾဲခံခဲ့ရေဳကာင္း၊ သတင္းလုပ္ငန္းငယ္ ၅၃၀ နီးပၝးလည္း ဆင္ဆာပိတ္ပင္ဴဖတ္ေတာက္တာ ခံခဲ့ရေဳကာင္း RSF ရဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ အစီရင္က ဆိုပၝတယ္။

အဆိုးဝၝးဆံုး အင္တာနက္ပိတ္ဆိုႛမႁကေတာ့ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ ၁၇ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ ညီလာခံကာလက အင္တာနက္နဲႛ ဘေလာဂ့္စာမဵက္နႀာ ၂၅၀၀ေကဵာ္ ရက္သတၨပတ္ အေတာ္ဳကာ ပိတ္ခဲ့တာပၝပဲလိုႛလည္း အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အာရႀမႀာေတာ့ အသတ္ခံရတဲ့ သတင္းေထာက္အေရအတၾက္က ၁၇ ဦးရႀိခဲ့႓ပီး အဖမ္းခံခဲ့ရသူကေတာ့ ၄၃၀ နဲႛ အမဵားဆံးဴုဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔