၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေဌးဳကၾယ္နဲႛ ၅ ဦး စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီး

2007-10-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_march_08-19-07_B_200px.jpg
စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေဈးမဵား ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္လိုက္႓ပီးေနာက္ ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေနႛတၾင္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ဦးေဆာင္ကာ စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္၍ လူထုဆႎၬ ပထမဆံုး ထုတ္ေဖာ္ဴပသခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရန္ကုန္မႀာ လ႖ႂိႛႛ၀ႀက္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ၈၈ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾထဲက ထင္ရႀားသူဴဖစ္တဲ့ ကုိေဌးဳကၾယ္နဲႛ အဴခားသူေတၾကုိ စစ္အစုိးရက စေနေနႛ မနက္ပုိင္းမႀာ ဖမ္းဆီးသၾားခဲ့ပၝတယ္။ တခဵႂိႛ သတင္းေတၾမႀာ စုစုေပၝင္း ၄ဦးလုိႛ ဆုိေပမဲ့လည္း RFA က စံုစမ္းသိရႀိရတဲ့ သတင္းေတၾအရ ဆုိရင္ေတာ့ ကုိေဌးဳကၾယ္နဲႛ အဴခား ၅ဦး စုစုေပၝင္း ၆ဦး တေနထဲမႀာ တခဵိန္ထဲမႀာ ဖမ္းသၾားတယ္လုိႛသိရႀိရပၝတယ္။

၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေဌးဳကၾယ္နဲႛအတူ စေနေနႛမနက္ပုိင္းမႀာ အဖမ္းခံခဲ့ရ သူေတၾကေတာ့ ကုိေအာင္သူ၊ မမီးမီး ေခၞ မသင္းသင္းေအး၊ ကုိ ေဇာ္ထက္ဟိန္း၊ ကုိကုိနဲႛ ကုိဟိန္းထက္တုိႛ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ရန္ကုန္ႎုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီထဲက ကုိေဌးဳကၾယ္၊ ကုိေအာင္သူနဲႛ မမီးမီး ေခၞ မသင္းသင္းေအးတုိ ၃ေယာက္ကုိေတာ့ တည္ဴပႂႎုိင္႓ပီး ကဵန္တဲ့သူေတၾရဲႛစာရင္းကုိ အတည္ဴပႂႎုိင္ဘုိႛ RFA က ဆက္လက္ စံုစမ္းဆဲဴဖစ္ပၝတယ္။ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾထဲက ကုိထၾန္းဴမင့္ေအာင္နဲႛ မနီလာသိန္း စတဲ့ တဴခားသူေတၾကေတာ့ ဖမ္းဆီးခံရဴခင္း မရႀိဘူးလုိႛဆုိပၝတယ္။ ကုိထၾန္းဴမင့္ေအာင္နဲႛ မနီလာသိန္းတိုႛ အသံုးဴပႂေနတဲ့ ဆယ္လူလာဖုန္းေတၾကုိ RFA က ႒ကိႂးစား ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ မရပၝဘူး။ လၾတ္ေဴမာက္ေနတဲ့ ၈၈ ေကဵာင္းသား တေယာက္ကေတာ့ သူတုိႛလံုဴခံႂေရးအတၾက္ တယ္လီဖုန္းေတၾကုိ ေဴခရာခံမရေအာင္ အသံုးမဴပႂပဲ ပိတ္ထားပၝတယ္လုိႛ RFA ကုိ စေနေနႛညပုိင္းညပုိင္းက တခဏဳကာ ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။ အခုလုိ ကုိေဌးဳကၾယ္နဲႛ တဴခားအဖၾဲႛ၀င္ေတၾကုိ ဖမ္းဆီးခံရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ တဦးဴဖစ္႓ပီး အခု အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုိေဇာ္မင္းက စစ္အစုိးရကို ဴပစ္တင္ ရႁတ္ခဵလုိက္ပၝတယ္။

ကုိေဇာ္မင္း။ ။ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႁေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္ရဲႛ အနာဂတ္ကုိ အကဵႂိး မဴဖစ္ထၾန္းဘူးဆုိတာ ပထမဦးဆံုးေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ အမဵႂိးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးကုိ ေဆာင္ရၾက္တဲ့အခၝမႀာ တဖက္နဲႛတဖက္ နာကဵည္းမႁေတၾကုိ သင္ပုန္ေဴခဘုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ နာကဵည္းမႁေတၾကုိ ဆက္လက္ တုိးပၾားလာေအာင္ ေဆာင္ရၾက္မႁေတၾက လက္ရႀိ စစ္အစုိးရ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီစစ္အစုိးရ လုပ္ရပ္အေပၞမႀာ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ လူအားလံုးက ရႁတ္ခဵသလုိ ကမၲာ့မိသားစု အသုိင္းအ၀န္း တခုလံုးက ရႁတ္ခဵတယ္ဆုိတာ ကုိ ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ ၈၈ မဵႂိးဆက္မဵားမႀာ ကုိမင္းကုိႎုိင္၊ ကုိေဌးဳကၾယ္၊ ကုိကုိ႒ကီး၊ ကုိမင္းေဇယဵာတုိႛဟာ တုိင္းဴပည္ အနာဂတ္အတၾက္ အင္မတန္ေတာက္ပတဲ့ ဳကယ္ပၾင့္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီဳကယ္ပၾင့္ေတၾကုိ ဖဵက္ဆီးေနဴခင္းဟာ ႎုိင္ငံေတာ္ ရာဇ၀တ္မႁတခု ကဵႃးလၾန္ဴခင္း ဴဖစ္တယ္လုိႛ ကဵေနာ္ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾကုိ ဆက္တုိက္လုိက္လံ ဖမ္းဆီးေနတဲ့အတၾက္ စစ္အစုိးရရဲႛ ေဴပာဆုိခဵက္နဲႛ လက္ေတၾႛ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေတၾ ဆီေလ႖ာ္မႁ ကင္းမဲ့ေနပၝတယ္။ အမဵႂိးသား ဴပန္လည္ ရင္ဳကားေစ့ေရးကို တကယ္ လုပ္ေဆာင္ခဵင္တယ္ဆုိရင္ ဖမ္းဆီးထားသူေတၾ အားလံုး လၿတ္ေပး႓ပီး ေဆၾးေႎၾးအေဴဖရႀာရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္လုိႛ အခု အဖမ္းခံေနရတဲ့ ကုိေဌးဳကၾယ္က ႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းကပဲ RFA ကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝေသးတယ္။ အခုလုိ ဖမ္းဆီးမႁ ေတၾေဳကာင့္ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀား ေတာင္းဆုိမႁေတၾကေတာ့ ပေပဵာက္သၾားမႀာ မဟုတ္ပၝဘူးလုိႛ ကုိေဌးဳကၾယ္က အ႒ကိမ္မဵားစၾာ ေဴပာဆုိခဲ့ဘူးပၝတယ္။ သူဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ကုန္ပုိင္းက တဴခား ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္ဳကတဲ့ ကုိမင္းကုိႎုိင္၊ ကုိကုိ႒ကီး၊ ကုိမင္းေဇယဵာ၊ ကုိဴပံႂးခဵႂိတုိႛနဲႛအတူ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပၝေသးတယ္။ အခု အဖမ္းခံ လုိက္ရတဲ့ မမီးမီး ေခၞ မသင္းသင္းေအးကလည္း ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသူေတၾထဲက ထင္ရႀားသူ တဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုိေဌးဳကၾယ္တုိႛကုိ အခုလုိ ဖမ္းဆီးလုိက္တာနဲႛပတ္သက္႓ပီး စစ္အစုိးရက တရား၀င္ထုတ္ဴပန္ဴခင္း မရႀိေသးပၝဘူး။ လန္ဒန္အေဴခစုိက္တဲ့ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႛကေတာ့ အခုလုိထင္ရႀားတဲ့ လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ဖမ္းဆီခံ ရတဲ့အတၾက္ ရက္ရက္စက္စက္ ႌႀင္းပန္းခံရမႀာကို ေတၾး႓ပီးစိတ္ပူေဳကာင္း ထုတ္ေဖၞ ေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္က အေဴခအေနေတၾကုိ ကမၲာတခုလံုးက ေစာင့္ဳကည့္ ေနေဳကာင္းလည္း ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းခၾင့္အဖၾဲႛက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔