၈၈မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ သံဃာေတာ္မဵားအား အင္းစိန္ေထာင္တၾင္ထား

2007-10-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

student_leaders_05-27_200px.jpg
ေမလ ၂၇ရက္ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛတၾင္ လက္ခဵင္းခဵိတ္၍ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲေနေသာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ကိုဴမေအး၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္။ (Photo: AFP)

စက္တင္ဘာ ၂၇ ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႛ ပန္းဆိုးတန္း လမ္းမေပၞမႀာ ရဟန္းရႀင္လူ ဴပည္သူေတၾနဲႛအတူ ေမတၨာပိုႛ ထိုင္ဆႎၬဴပရင္း အဖမ္းအဆီးခံခဲ့ရတဲ့ နာမည္႒ကီး မဇ႙ိမလႁိင္း ေတးဂီတအဖၾဲႛက ဂီတာတီးခတ္သူလဲဴဖစ္၊ ေတးေရး၊ အဆိုေတာ္ တဦးလဲဴဖစ္တဲ့ အသက္ ၆၀ အရၾယ္ ဦးရဲလၾင္ဟာ အခုလ ၁၈ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္ကေန ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္ လာပၝတယ္။ သူဟာ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမႀာ ၈၈ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္ အပၝအဝင္ တဴခားေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကိုလည္း ေတၾႛခဲ့ပၝတယ္။ အင္းစိန္ ဂဵီတီအိုင္ မႀာ အခဵႂပ္ခံရစဥ္မႀာလဲ ခၝးသီးတဲ့ ဴဖစ္ရပ္ေတၾကို ေတၾႛဳကံႂခဲ့ရသူလဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ ဦးရဲလၾင္နဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး အာအက္ဖ္ေအ သတင္းေထာက္ ကိုႌိုက အခုလို သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။

မဇ႙ိမလိႁင္း ေတးဂီတ ဝိုင္းေတာ္သား ဦးရဲလၾင္ဟာ ဂဵီတီအိုင္ စစ္ေဳကာေရး စခန္းမႀာ ၂ ပတ္ နီးပၝး ေနခဲ့ရ႓ပီး အဲဒီကေန အင္းစိန္ေထာင္ကို ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ စုစုေပၝင္း ၂၁ ရက္ အကဵဥ္းကဵခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္ အေဆာင္ ၁ အေပၞထပ္မႀာ အကဵဥ္းသား ၁၀၀ ေကဵာ္နဲႛအတူ ေနခဲ့ရ႓ပီး ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကိုလဲ ဴမင္ေတၾႛခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကိုမင္းကိုႎိုင္ အပၝအဝင္ ကိုမင္းေဇယဵ၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုဂဵင္မီ၊ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛကို တေယာက္စီ သီးဴခား တိုက္ပိတ္ထားတယ္လိုႛ ဦးရဲလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛ အခဵင္းခဵင္းဴဖစ္ေစ၊ တဴခား ေထာင္ကဵေတၾနဲႛဴဖစ္ေစ ေရာေႎႀာ မထားတာေဳကာင့္ တေယာက္ခဵင္းကို မဵက္ႎႀာသစ္၊ ေရခဵႂိးဖိုႛ အေစာင့္အဳကပ္နဲႛ အဴပင္ထုတ္တဲ့ အခဵိန္မႀာ အေပၞထပ္ကေန လႀမ္းဴမင္ရ႓ပီး သူတိုႛနဲႛ အဴပန္အလႀန္ စကားေဴပာခၾင့္တခဵႂိႚ ရခဲ့တယ္လိုႛ ဦးရဲလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။ သူတိုႛကို ဳကည့္ရတာ ကဵန္းမာေရး ေကာင္းမၾန္႓ပီး စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာပံု ရသလို တဴခားအကဵဥ္းသားေတၾကို အားေပးခဲ့တာလဲ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္ထဲမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကိုလဲ သီးဴခားခဵႂပ္ေႎႀာင္ထား႓ပီး တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား အမဵားအဴပားကိုလဲ ေတၾႛရတယ္လိုႛ ဦးရဲလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။ သူႛကိုေတာ့ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾကလဲ ဂီတသမားတေယာက္အေနနဲႛ သိထား႓ပီးဴဖစ္လိုႛ ႎႀိပ္စက္ ႌႀဥ္းပန္း စစ္ေဆးတာမဵႂိး မရႀိေပမဲ့ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားေလးေတၾကိုေတာ့ အခဵိန္တိုင္း ေခၞယူစစ္ေဆး ႎႀိပ္စက္တာမဵႂိးေတၾ ရႀိတယ္လိုႛ ဦးရဲလၾင္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္ထဲမႀာ ေသနတ္ ဒဏ္ရာရသူေတၾ၊ ဒဏ္ရာ အနာတရ ဴပင္းထန္သူေတၾကို ေဆးကုေပးတာေတၾ ရႀိေပမဲ့ အစာအိမ္ေရာဂၝ၊ ေခၝင္းကိုက္ေရာဂၝနဲႛ အဴခားေရာဂၝငယ္ေတၾ ရႀိရင္ေတာ့ လဵစ္လဵႃ႟ႁခံရတာ မဵားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဦးရဲလၾင္က သူႛရဲႛ အေတၾႛအဳကံႂ တခဵႂိႛ ေဴပာဴပတဲ့အခၝ အင္းစိန္ေထာင္ထက္ ဂဵီတီအိုင္ စစ္ေဳကာေရးစခန္းက မယံုႎိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး အေဴခအေနေတၾ ဳကံႂခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အခန္းေလး ၁ ခန္းထဲမႀာ လူ ၆၀၀ ေကဵာ္ေလာက္ ေကဵာ္ခင္းဖိုႛ ေနရာ မရႀိဘဲ သံမံတလင္း ေပၞ ဒူးေတၾေထာင္႓ပီး သံုးရက္ဳကာ အိပ္ခဲ့ရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ တရက္ကို ေရတငံုစာပဲ ေသာက္ရ႓ပီး အေပၝ့တခၝပဲ သၾားရတဲ့အေဳကာင္း ၃ ရက္ေလာက္ဳကာမႀ ယာယီ အိမ္သာ ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္လိုႛ ဦးရဲလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။ အသက္ ၇၀ ေကဵာ္ ၈၀ နီးပၝး သက္႒ကီး ဝၝ႒ကီး သံဃာ ၂ ပၝး အပၝအဝင္ သံဃာေတာ္ အမဵားအဴပားကို သီးသန္ႛ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထား႓ပီး တခဵႂိႚကိုေတာ့ ခၾဲထုတ္ ေခၞေဆာင္သၾားတာလဲ ေတၾႛခဲ့ရတယ္လိုႛ ဦးရဲလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။ ၁၂ ရက္ေလာက္ ဂဵီတီအိုင္ စခန္းမႀာ ေနခဲ့ရစဥ္ ကိုယ္လက္ ေဆးေကဵာခၾင့္ မရခဲ့သလို ထမင္းစား႓ပီး လက္ေဆးဖိုႛ ေရမရႀိလိုႛ လူတိုင္း ကိုယ့္ကိုယ္ထည္ အဝတ္နဲႛ ကိုယ္သုတ္႓ပီး သန္ႛရႀင္းခဲ့ရတာေဳကာင့္ လူတိုင္း ညစ္ပတ္ေပေရ႓ပီး တခန္းလံုး အနံႛအသက္ေတၾ ဆိုးဝၝးေနတယ္လိုႛ ဦးရဲလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။ ပို႓ပီးဆိုးတာက ဖမ္းဆီးခံရသူေတၾထဲမႀာ စိတ္မႎႀံႛသူေတၾ၊ အရက္စၾဲေနတဲ့ အေဴခအေနမဲ့ေတၾ အမဵားအဴပား ပၝဝင္႓ပီး သူႚမဵက္စိေရႀႚမႀာပဲ စိတ္ေဝဒနာရႀင္ တေယာက္ ေသဆံုးခဲ့တာ ေတၾႛရတယ္လိုႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဂဵီတီအုိင္ စစ္ေကဵာေရးစခန္းမႀာ လူ ၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ သံမံတလင္းေပၞမႀာ အိပ္႓ပီး ေသဆံုးမႁ ဴဖစ္႓ပီးတဲ့ ေနာက္တေနႛကဵမႀ သံုးထပ္သားေတၾ ခင္း႓ပီး အိပ္ခၾင့္ရခဲ့ဳကတဲ့အေဳကာင္း သိရပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္ လၿတ္ေပးေနတဲ့ လူအမဵားစုဟာ သာမန္ဴပည္သူေတၾ ဴဖစ္ဳက႓ပီး ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ သံဃာေတာ္ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ကဵန္ေနေသးတယ္လိုႛလည္း ဦးရဲလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။

သူနဲႛအတူ အင္းစိန္ေထာင္ အပိုႛခံရသူ ၁၀၀ ေကဵာ္ထဲက ၄၀ နီးပၝးကို ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေနႛက လၿတ္ေပးခဲ့႓ပီး သူႛအေနနဲႛ ခ႗င္းခဵက္မရႀိ လၾတ္လာတာပၝလိုႛလဲ ဦးရဲလၾင္က ေဴပာပၝတယ္။ ဆက္လက္႓ပီး ဦးရဲလၾင္က ဴပည္သူေတၾအတၾက္ သူႛဟာ ေပးဆပ္စၾန္ႛလၿတ္ ထားတဲ့အေဳကာင္း၊ အဳကမ္းမဖက္ ေမတၨာသက္သက္နဲႛ ဆက္႓ပီး တိုက္ပၾဲဝင္သၾားမယ္ လိုႛလည္း ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကိုႌိုရဲႚဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္အဴပည့္အစံုကုိ နားဆင္ႎုိင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔