၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္

2007-08-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

three_88_leaders_200px.jpg
၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ေသာ ကိုကို႒ကီး (ဝဲ)၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္ (ယာ)ႎႀင့္ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛကို ယခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလက ႟ိုက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကုိမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းေဇယဵ၊ ကိုဴပံႂးခဵိႂ၊ ကိုဂဵင္မီ အစရႀိတဲ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾကို မေနႛကည သန္းေခၝင္မႀာ အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္သၾားတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သေဘာထား ေဳကညာခဵက္ တေစာင္ကို ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾက ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ ဒီေနႛ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ခုလို ဖမ္းဆီးထားတာကို အဴပင္းအထန္ ႟ႁတ္ခဵလိုက္႓ပီး ခ႗င္းခဵက္မရႀိ အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လက္ရႀိဳကံႂေတၾႚေနရတဲ့ စီးပၾားေရး၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵပ္အတည္းေတၾကို အဴမန္ဆံုး ေဴဖရႀင္းေပးဖိုႛ စစ္အစိုးရကို အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္ပၝ စာတပိုဒ္ကို ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားတဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေအာင္မဵိႂးတင့္က ခုလို ဖတ္ဴပပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္စာပိုဒ္။ ။ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားသည္ ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရး၊ လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ႎိုင္ငံသားအခၾင့္အေရးမဵား ထၾန္းကားႎိုင္ေရးအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းေနသူမဵား ဴဖစ္သည္။

ဒီလို႒ကိႂးပမ္းရာမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ အသၾင္ကူးေဴပာင္းႎိုင္ေရးနဲႛ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးေပၞ အေဴခခံ႓ပီး ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး နည္းလမ္းနဲႛ အေဴဖရႀာေရး၊ ၉၀ခုႎႀစ္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ ရလဒ္ေပၞ အေဴခခံေရး၊ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္တဲ့ ေဴဖရႀင္းမႁဴဖစ္ေရး စတဲ့ အေဴခခံမူ သံုးရပ္ကို ရပ္တည္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္။

၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾကို ဖမ္းဆီးတာ၊ ေနအိမ္ေတၾကို ရႀာေဖၾတာဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ အသၾင္ကူးေဴပာင္းႎိုင္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁေပၞ ႎိုင္ငံေရးအရ အဳကမ္းဖက္မႁ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ရဟန္းရႀင္လူ မိဘဴပည္သူ အေပၝင္းနဲႛ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္သား အေပၝင္းတိုႛကလည္း ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီ ထၾန္းကားေရး ႒ကိႂးပမ္းေဆာင္႟ၾက္မႁေပၞ ထပ္တူ ညီညာစၾာ က႗ႎု္ပ္တိုႛနဲႛ အတူ ရပ္တည္ေဆာင္႟ၾက္ဳကပၝရန္ ပန္ဳကားအပ္ပၝတယ္လိုႛလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေဌး႔ကယ္ကေတာ့ အာဏာပိုင္ေတၾ လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဵိန္မႀာ ေနအိမ္မႀာ ရႀိမေနပၝဘူး။ ဒီမနက္ ကိုေဌး႔ကယ္နဲ RFA ဆက္သၾယ္ခၾင့္ရခဵိန္မႀာ ကိုေဌး႔ကယ္က ခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ကိုေဌး႔ကယ္။ ။ အေဳကာင္းဴပခဵက္မရႀိပဲနဲႛ ဝင္ေရာက ္ဖမ္းဆီးတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ တကယ္တမ္း ေဴဖရႀင္းရမဲ့ ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး ဴပႍနာေတၾကို ပံုမႀန္နည္းနဲႛ ခဵဥ္းကပ္ေဴဖရႀင္းမႁ မဟုတ္ပဲနဲႛ ဒၝဟာ ပံုမမႀန္တဲ့ တုန္ႛဴပန္မႁလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ထင္ပၝတယ္။

ဒီလိုမဵိႂး ႎိုင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး အကဵပ္အတည္းေတၾ ေပၞလာရာမႀာ ဒီလူေတၾဟာ ဆူပူသူေတၾဆိုတဲ့ ပံုစံမဵိႂးေတၾနဲႛ စၾပ္စၾဲခဵင္တာပဲလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္ပဲနဲႛ ဒၝကို အေဳကာင္းဴပ႓ပီးေတာ့ တကယ့္ေဴဖရႀင္းမႁဆီကို မေရာက္ပဲနဲႛ အေဳကာင္းဴပခဵက္ေပးႎိုင္ေအာင္လိုႛ ဖမ္းဆီးတာလား ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴမင္ေနရပၝတယ္။

ႎိုင္ငံသားေတၾအေနနဲႛ မိမိရဲ့ ဆႎၬကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ တင္ဴပႎိုင္ခၾင့္ ရႀိရပၝလိမ့္မယ္၊ ႎိုင္ငံသားေတၾ သေဘာမတူပဲ အမိန္ႛနဲႛ အာဏာနဲႛ အတင္းလိုက္နာရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒမဵိႂးဟာ ဘယ္ႎိုင္ငံမႀာမႀ မရႀိသင့္ပၝဘူးလိုႛလည္း ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့လည္း ကိုေဌး႔ကယ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔