၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားမဵား ေဒၞစုရဲႚအမဵႂိးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရး ေဳကညာခဵက္ကုိ ေထာက္ခံ

2007-11-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

student_leaders_05-27_200px.jpg
ေမလ ၂၇ရက္ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛတၾင္ လက္ခဵင္းခဵိတ္၍ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲေနေသာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ကိုဴမေအး၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္က ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚႛ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတၾႛဆုံေဆၾးေႎၾးေရးနဲႚ ပတ္သက္တဲ့ ထုတ္ဴပန္ ေဳကညာခဵက္ကုိ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက ေထာက္ခံ႒ကိႂဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကတဆင့္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ေဳကညာခဵက္ကုိ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾက ေထာက္ခံေဳကာင္း ဒီကေနႚ ႎုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေနႚ ရက္စဲၾနဲႚ ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္ပၝ အခဵက္ေတၾကုိ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ မနီလာသိန္းက ဖတ္ဴပသၾားပၝတယ္။

မနီလာသိန္း။ ။ တမဵိႂးသားလုံး၏ အကဵိႂးစီးပၾားအတၾက္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မဵား ေအာင္ဴမင္ေစရန္ အစုိးရနဲႚပူးေပၝင္း ေဆာင္ရၾက္ဘုိႛ ကဵမဘက္က အဆင္သင့္ရႀိေနပၝတယ္ဆုိတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ကမ္းလႀမ္းခဵက္ကို အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ ခဵဥ္းကပ္မႁ အဴဖစ္ရႁဴမင္ ႒ကိႂဆုိပၝသည္။ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမဵား ေသၾးစည္းေရးႎႀင့္ တမဵိႂးသားလုံး စည္းလုံးညီႌၾတ္ေရးအတၾက္ အလၾန္အမင္း လုိအပ္ေနခဵိန္မႀာ ႎုိင္ငံေရးအဖဲၾႚအစည္းမဵား ၊ တုိင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုအဖဲၾႚအစည္းမဵားႎႀင့္ အကဵိႂးစီးပၾားမဵားကုိ အစဥ္သဴဖင့္အေလးအနက္ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားမည္ဟု ဆုိဴခင္းသည္လည္း တုိင္းဴပည္အနာဂတ္အတၾက္ အေဴခခံကဵသည့္အေမ႖ာ္အဴမင္ရႀိသည့္ ရပ္တည္ခဵက္ဴဖစ္သည္ဟုယူဆသည္။

ဆက္လက္ ေဖၞဴပထားတာကေတာ့ တုိင္းဴပည္မႀာ လက္ရႀိရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဴပႍနာရပ္ အမဵိႂးမဵိႂး အဴမန္ဆုံးေဴပလည္႓ပီး တည္႓ငိမ္မႁနဲႚ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္မႁေတၾ အဴမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖၞႎုိင္ဘုိႛ စစ္အစုိးရအေနနဲႚလည္း လက္ရႀိ ဆက္ဆံေရး ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္နဲႚ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾး ေနရာကေနတဆင့္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿနဲႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တုိႛအဳကား အခဵိန္ဇယား အတိအကဵပၝရႀိတဲ့ အဓိပၯၝယ္ဴပည့္ဝတဲ့ ႎုိင္ငံေရး ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾကုိ အခဵိန္မဆုိင္းဘဲ လုပ္ေဆာင္ဘုိႚ လုိအပ္တယ္လုိႛလည္း တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ဒီကေနႚ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရး ဴဖစ္ေပၞလာေစဖုိႛ႒ကိႂးပမ္းေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾအေပၞ ၈၈ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႚ ရပ္တည္ခဵက္အဴမင္တခဵိႂႚကုိ သိရႀိႎုိင္ဘုိႚကိုလည္း ၈၈ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိစုိးထၾန္းကုိ ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး အခုလုိတင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔