ရႀမ္းတိုင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵားအမႁ တရားမ႖တေရး ေတာင္းဆို

2007-01-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Khun_Htun_Oo_1_150px.jpg
ရႀမ္းတိုင္းရင္းသားမဵား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးခၾန္ထၾန္းဦး။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရႀမ္းတုိင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ဦးခၾန္ထၾန္းဦး၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေဆထင္၊ ဦးစုိင္းႌၾန္ႛလၾင္တုိႛကုိ နအဖစစ္အစုိးရက ႎုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ရႀည္ခဵထားေပမဲ့ ဒီအမႁေတၾဟာ ႎုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႁ မေဴမာက္တဲ့အဴပင္၊ ဴပစ္မႁဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတၾနဲႛလည္း မညီႌၾတ္တဲ့ အတၾက္ တရားမ႖တေရးအတၾက္ အဴမန္ဆုံး ဝင္ေရာက္ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႛ အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ကေန ေတာင္းဆိုခဵက္တေစာင္ကုိ ဇန္နဝၝရီ ၁၈ရက္ေနႛက ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လက္ရႀိ အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ရႀမ္းေခၝင္းေဆာင္ ၈ဦးကုိ တရားဥပေဒနဲႛ မညီပဲ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ခံထားရတဲ့အတၾက္ ႎုိင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖဲၾႚေတၾ၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ အဖဲၾႚေတၾနဲႛ အစုိးရေတၾအေနနဲႛ တရားမ႖တေရးအတၾက္ အဴမန္ဆံုး ဝင္ေရာက္ တုိက္တၾန္းေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႛ အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ (AHRC) ကေန ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၁၈ ရက္ေနႛက အေရးေပၞေတာင္းဆုိခဵက္ကုိ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ AHRCရဲ့ ေတာင္းဆုိတုိက္တၾန္းလၿာထဲမႀာ ဒီရႀမ္းတုိင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ အမႁဟာ ႎုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႁ မေဴမာက္သလုိ တရားခၾင္မႀာလည္း တရားခံဘက္က တင္ဴပတဲ့ သက္ေသ ၁၈ ေယာက္အနက္ ၆ ေယာက္ကုိပဲ စစ္ေဆးခၾင့္ဴပႂခဲ့ေဳကာင္း၊ တရားခၾင္မႀာ ထၾက္ဆုိ႓ပီးတဲ့ မဵက္ဴမင္သက္ေသ ႎႀစ္ဦးကိုလည္း ဴပန္လည္ ေခၞယူစစ္ေဆးခၾင့္ မဴပႂခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒ့ၝအဴပင္ တဴခား ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတၾနဲႛ မညီတဲ့အေဳကာင္းေတၾကုိလည္း အခဵက္အလက္နဲႛ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

နအဖ စစ္အစုိးရေန ဦးခၾန္ထၾန္းဦးအပၝအဝင္ ရႀမ္းတုိင္းရင္သားေခၝင္းေဆာင္ ၉ ဦးကုိ ႎုိင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႁ၊ ႎုိင္ငံေတာ္ကုိ အဳကည္ညိႂပဵက္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္မႁ၊ အသင္းအပင္း ဖဲၾႚစည္းခၾင့္ဆုိင္ရာ ဴပစ္မႁ၊ အမဵိႂးသားညီလာခံ ေအာင္ဴမင္စၾာ ေဆာင္႟ၾက္ေရးကုိ ေႎႀာင့္ယႀက္မႁ စတာေတၾနဲႛ စဲၾခဵက္တင္႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ ၈၀ေကဵာ္၊ ၁၀၀ေကဵာ္ေတၾ ခဵခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီ ၉ဦးထဲက ဦးဴမင့္သန္းဟာ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂ ရက္ေနႛက ေထာင္ထဲမႀာ ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့တဲ့အတၾက္ အခုအခဵိန္မႀာ အကဵဥ္းကဵေနသူ ၈ဦး ကဵန္ရႀိပၝတယ္။

ဒီ အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္အေနနဲႛ ဦးခၾန္ထၾန္းဦးနဲႛ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ အမႁ စစ္ေဆးမႁ မႀတ္တမ္း အခဵက္အလက္ေတၾကုိ စုေဆာင္းရရႀိထား႓ပီး၊ ဥပေဒပညာရႀင္မဵားက သုံးသပ္ခၝ အခုလုိ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတၾနဲႛမညီပဲ တရားမ႖တမႁမရႀိစၾာ အဴပစ္ေပးထားေဳကာင္း တင္ဴပခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအာရႀ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္အေနနဲႛ ဒီ ဦးခၾန္ထၾန္းဦးတုိႛရဲ့ အမႁမႀတ္တမ္းေတၾနဲႛ သုံးသပ္ ေခဵပခဵက္ေတၾကုိ ႎုိင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရး အဖဲၾႚအစည္းအသီးသီး၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖဲၾႚအစည္းေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံတကာသံ႟ုံးအသီးသီးနဲႛ အစုိးရေတၾထံကုိ ဴဖန္ႛေဝခဲ့သလုိႛ နအဖစစ္အစုိးရဆီကုိုလည္း ေပးပုိႛပၝတယ္။ ဒ့ၝအဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံက တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္၊ ေရႀႚေနခဵႂပ္ေတၾနဲႛ အတူ နအဖအစုိးရ တာဝန္ရႀိသူေတၾဆီကုိလည္း စာေရးသား တုိက္တၾန္းဳကဖိုႛ လိပ္စာေတၾနဲႛတကၾ ဒီေတာင္းခံလၿာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အခုလုိ ဦးခၾန္ထၾန္းဦးအပၝအဝင္ ရႀမ္းေခၝင္ေဆာင္ေတၾရဲ့ အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤ ေဆာင္႟ၾက္ေပးေနသူ ဴပည္ပေရာက္ ဗဟိုတရား႟ံုး ေရႀႚေန ဦးမင္းလၾင္ဦးကို RFA မႀ ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔