အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္း မူဳကမ္း အခဵိန္မီေအာင္ေရးဆၾဲေန

2007-07-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ASEAN_flags_200px.jpg
အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး ကဵင္းပမည့္ ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚရႀိ ႎိုင္ငံတကာ စည္းေဝးခန္းမေဆာင္ ေရႀႚတၾင္ အာရႀႎႀင့္ အေနာက္ႎိုင္ငံအလံမဵား လၾင့္ပဵံေနသည္ကို ဇူလိုင္ ၂၅ရက္ေနႛက ေတၾႚရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

လာမဲ့ႎိုဝင္ဘာလမႀာ စင္ကာပူႎိုင္ငံမႀာ ကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံ ႎႀစ္ ၄၀ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ ညီလာခံအမီ တင္ႎိုင္ဖိုႛ ေရးဆၾဲေနတဲ့ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္း မူဳကမ္းထဲမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးဴမၟင့္တင္ေရး၊ မကဵႃးေကဵာ္ေရးနဲႛ ေဒသတၾင္းအာဏာသိမ္းမႁေတၾ မေပၞေပၝက္ေရးေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။

အာဆီယံ ၁၀ႎိုင္ငံ ကာလဳကာရႀည္ ေရးဆၾဲေနတဲ့ ပဋိညာဥ္စာတမ္း မူဳကမ္းဟာ ေဒသတၾင္း ႎဵႃကလီးယားလက္နက္နဲႛ လူေတၾ အစုလိုက္အ႓ပံႂလိုက္ ေသေကဵေစတဲ့ တဴခား လက္နက္ေတၾ ဴပန္ႛပၾားမႁနဲႛ ဴပင္ပကဵႃးေကဵာ္မႁေတၾကေန လံု႓ခံႂမႁရေရးလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။ လာမဲ့အပတ္ ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚေတာ္မႀာကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးမဵားအစည္းအေဝးမႀာ စိစစ္ႎိုင္ဖိုႛနဲႛ ဥပေဒေရးရာကိစၤေတၾ အေခဵာသတ္ႎိုင္ေရးအတၾက္ အဆင္သင့္ဴဖစ္ေအာင္ အဴငင္းပၾားဖၾယ္ ဴပႍနာေတၾကို တက္သုတ္႟ိုက္႓ပီး ေဴဖရႀင္းေနဳကပၝတယ္။ လာမဲ့ႎိုဝင္ဘာလမႀာ စင္ကာပူမႀာကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံ ႎႀစ္၄၀ ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လည္ ညီလာခံမႀာ ဒီ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို လက္မႀတ္ေရးထိုး အတည္ဴပႂႎိုင္ဖိုႛလည္း ေမ႖ာ္လင့္ေနဳကတာပၝ။

ပဋိညာဥ္စာတမ္းမူဳကမ္းမႀာ တဴခားႎိုင္ငံေတၾရဲ့ဴပည္တၾင္းေရးကို ဝင္မစၾက္ဖက္ေရးဆိုတဲ့ အေဴခခံစည္းမဵဥ္းအပၝအဝင္ အာဆီယံက လိုက္နာတဲ့ အရင္းခံမူဝၝဒေတၾကို ဥပေဒနည္းကဵ စီစဥ္ထားပၝတယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ဒုတိယအတၾင္းဝန္ လူးဝစ္ခ႟ုစ္ က ဆိုပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ အာဆီယံဟာ မူေတၾ ေဘာင္ေတၾကိုအေဴခခံတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းတရပ္ ပို႓ပီး ပီပီသသ ဴဖစ္လာေတာ့မႀာပၝလိုႛလည္း သူကေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး မႀတ္တမ္းမႀတ္ရာ သိပ္မေကာင္းလႀတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾ ရႀိေနတဲ့ အာဆီယံေဒသမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ေရးဆိုတာ အထိမခံတဲ့ကိစၤ ဴဖစ္ေနတုန္းပၝပဲ။ ဥပမာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္မေပးတာ၊ ကတိဴပႂထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းဴပေဴမပံုကို အေကာင္အထည္မေဖာ္တာေဳကာင့္ အေနာက္ႎိုင္ငံေတၾသာမက အာဆီယံ အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံတခဵိႂႚကပၝ ဴပစ္တင္ ေဝဖန္ေနဳကတာပၝ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္း မူဳကမ္းေရးဆၾဲေရးမႀာ ေလ့လာသူအဆင့္ ကိုယ္စားလႀယ္ကိုပဲ ေစလၿတ္ခဲ့႓ပီး ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ တခၝတရံ ဝင္ေဆၾးေႎၾးတာမဵိႂးပဲ ရႀိတယ္လိုႛ ပဋိညာဥ္မူ႒ကမ္းေရးဆၾဲေရးအဖၾဲႚဝင္ ဖိလစ္ပိုင္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဝီဘရာတို တာနာဒၝ ကေဴပာပၝတယ္။

အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္းမူဳကမ္းမႀာ အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾကို ေလးစားေရး၊ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾကို ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္ေရးနဲႛ တရားမ႖တတဲ့ လူေဘာင္ဴဖစ္ေရးေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒၝေတၾအဴပင္ အာဏာသိမ္းအစိုးရေတၾကို လက္မခံတဲ့ အခဵက္လည္းပၝဝင္တာေဳကာင့္ ထိုင္းႎိုင္ငံအတၾက္ ဴပႍနာရႀိဖၾယ္ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။

အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္း မူဳကမ္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး လူမႁေရးအဖၾဲႚအစည္းတခဵိႂႚနဲႛ အတိုက္အခံေတၾက အားရေကဵနပ္မႁမရႀိဳကပၝဘူး။ စင္႓ပိႂင္အာဆီယံအဖၾဲႚက မိစ္ ဒက္ဘီ စေတာ့ဟတ္က ဒီ မူဳကမ္းမႀာ ခဵိႂႚယၾင္းအားနည္းခဵက္ေတၾ အဴပည့္ဴဖစ္ေန႓ပီး ေနာင္မႀာ အာဆီယံအဖၾဲႚကို အားနည္းတဲ့အဖၾဲႚ ဴဖစ္သၾားေစလိမ့္မယ္လိုႛ ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။

စင္႓ပိႂင္အာဆီယံအဖၾဲႚက မိစ္ ဒက္ဘီ စေတာ့ဟတ္နဲႛ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္း မူဳကမ္းေရးဆၾဲေရး အဖၾဲႚမႀာ ပၝဝင္သူတဦး ဴဖစ္တဲ့ လၿတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဝီဘရာတို တာနာဒၝကို RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔