အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ဴပန္လည္စီစဥ္

2006-12-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
durian_200px.jpg
ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ အေရႀႚပိုင္း ကတန္ဒူအန္က႗န္းတၾင္ ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္ေနႛက တိုက္ခတ္သၾားခဲ့ေသာ ဒူရီးယန္း တိုင္ဖၾန္း ေလမုန္တိုင္းေဳကာင့္ အပဵက္အစီးမဵားကို ရႀင္းလင္းေနစဥ္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းေဳကာင့္ ေ႟ၿႚဆိုင္းလိုက္တဲ့ အာရႀထိပ္သီး ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ဇန္နဝၝရီ ၁၀ရက္ကေန ၁၃ရက္မႀာ ဴပန္လည္ ကဵင္းပဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္ တာဝန္ရႀိသူေတၾက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛမႀာ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္က ၁၃ရက္ထိ ကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵား အသင္းအဖၾဲႚဝင္ ဆယ္ႎိုင္ငံ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ ႎႀစ္ပတ္လည္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးနဲႛ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ အာဆီယံ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရက ေသာဳကာေနႛမႀာ ႟ုတ္တရက္ ရက္ေ႟ၿႚဆိုင္းခဲ့တာပၝ။ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကဵင္းပမဲ့ စီဘူးဴပည္နယ္နဲႛ နီးတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ အလယ္ပိုင္းမႀာ�အူေတာ တိုင္ဖုန္း ကဵေရာက္မႀာမိုႛဆို႓ပီး ရက္ေ႟ၿႚဆိုင္းခဲ့တာပၝ။ စေနနဲႛ တနဂႆေႎၾေနႛေတၾမႀာ အူေတာ မုန္တိုင္း စီဘူး႓မိႂႚကို အဖဵားခတ္တိုက္သၾား႓ပီး ေလေရာမိုးေရာ ဴပင္းထန္ေပမဲ့ ထိပ္သီးစည္းေဝးပၾဲ ကဵင္းပမဲ့ေနရာကိုေတာ့ စိုးရိမ္ခဲ့သလို ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး႒ကီး တိုက္ခတ္သၾားတာမဵိႂး မရႀိခဲ့ပၝဘူး။

စီဘူးေဴမာက္ပိုင္းမႀာေတာ့ ေလမုန္တိုင္းေဳကာင့္ လူႎႀစ္ဦးေသဆံုး႓ပီး လူေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာကို ေနရပ္ ေ႟ၿႚေဴပာင္းေပးရတဲ့ အဴပင္ လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား ဴပတ္ေတာက္သၾားပၝတယ္။

ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲ တက္ေရာက္လာမဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ေဘးကင္းေရးကို စဥ္းစားတာဟာ မႀန္ကန္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵမႀတ္ခဲ့တယ္လိုႛ ယူဆေနတုန္းပၝပဲလိုႛ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး ကဵင္းပေရး စည္း႟ံုးေရး ေကာ္မတီ အ႒ကီးအကဲက သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာပၝတယ္။

စီဘူးမႀာ အထိအခိုက္မရႀိတာ ကံေကာင္း႓ပီး ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ရက္ေ႟ၿႚတာကို ေနာင္တမရသင့္ပၝဘူးလိုႛလည္း ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲ ေဴပာခၾင့္ရသူက ေဴပာပၝတယ္။ အဳကမ္းဖက္ အတိုက္ခံရမဲ့ အလားအလာရႀိတယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္မႀာရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံဴခား သံ႟ံုးအေတာ္မဵားမဵားက ဳကာသပေတးေနႛမႀာ ထုတ္ဴပန္တဲ့အတၾက္ လံုဴခံႂေရး ကိစၤေတၾေဳကာင့္ ထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပဲၾ ရက္ေ႟ၿႚခဲ့တာလိုႛ မႀန္းဆခဵက္ေတၾ ထၾက္ေပၞတာလည္း ရႀိပၝတယ္။

အဳကမ္းဖက္မႁ သတိေပးခဵက္ေတၾ၊ မနီလာ႓မိႂႚမႀာ အစိုးရ ဆန္ႛကဵင္ေရး ကန္ႛကၾက္ပၾဲလုပ္ဖိုႛ အစီအစဥ္ေတၾနဲႛ အာဏာသိမ္းမယ္ဆိုတဲ့ ေကာလာဟလေတၾေဳကာင့္ သမတ မိစ္ အာ႟ိုယိုက အစည္းအေဝး ရက္ေ႟ၿႚဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္တာ ဴဖစ္ႎိုင္ဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ အမည္မေဖာ္ဴပလိုတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ လံုဴခံႂေရး တာဝန္ရႀိသူ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

လူႛ အခၾင့္အေရး မႀတ္တမ္းေတၾေဳကာင့္ ေဝဖန္ခံရတဲ့ ဴမန္မာအစိုးရက အာဆီယံ အလႀည့္ကဵ သဘာပတိ တာဝန္ယူဖိုႛ လၾန္ခဲ့တဲ့ ရႀစ္လက ႎုတ္ထၾက္သၾား႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံဟာ ထိပ္သီးညီလာခံကို အိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံ အဴဖစ္လက္ခံ ကဵင္းပဖိုႛ အဆင္သင့္ဴဖစ္ရေအာင္ ကတိုက္က႟ိုက္ လုပ္ရပၝတယ္။ အစည္းအေဝး ကဵင္းပဖိုႛ ညီလာခံဌာနသစ္ ေဆာက္လုပ္ရ႓ပီး ပမာဏ အစည္းအေဝး စတင္ခဵိန္ ခုထိ အ႓ပီးသတ္ အေခဵာကိုင္ေနရတုန္းပဲရႀိပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔