အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးမဵား ရက္ေ႟ၿႚဆိုင္း

2006-12-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
durian_200px.jpg
ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ အေရႀႚပိုင္း ကတန္ဒူအန္က႗န္းတၾင္ ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္ေနႛက တိုက္ခတ္သၾားခဲ့ေသာ ဒူရီးယန္း တိုင္ဖၾန္း ေလမုန္တိုင္းေဳကာင့္ အပဵက္အစီးမဵားကို ရႀင္းလင္းေနစဥ္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံမႀာ ေရႀႚလာမဲ့ သီတင္းပတ္အတၾင္း ကဵင္းပဖုိႛရႀိတဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးေတၾကုိ ဇန္နဝၝရီလထဲမႀာပဲ ေဴပာင္းေ႟ၿႚကဵင္းပသၾားမယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရ ထိပ္တန္းအရာရႀိ တဦးက ဒီဇင္ဘာ ၈ရက္၊ ေသာဳကာေနႛက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

အာဆီယံ အေရႀႚေတာင္အာရႀႎုိင္ငံမဵား အသင္းရဲ့ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ ေရႀႚလာမဲ့အပတ္ တနလႆာနဲႛ အဂႆၝေနႛေတၾမႀာ ကဵင္းပမႀာဴဖစ္႓ပီး ဒုတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ အေရႀႚအာရႀ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးေတၾကုိလည္း ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ကဵင္းပသၾားဖုိႛ မူလက စီစဥ္ထားပၝတယ္၊၊

ဒၝေပမဲ့ ဒီထိပ္သီး အစည္းအေဝးေတၾ ကဵင္းပမဲ့ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံ စီဘူး႓မိႂႚေဒသမႀာ တုိင္ဖုန္းအမဵိႂးအစား ေလဴပင္းမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ခံရဖုိႛ အလားအလာ ရႀိတာေဳကာင့္ ဒီအစည္းအေဝးကုိ ေ႟ၿႚ ဆုိင္းဖုိႛ အခုလုိ ဆံုးဴဖတ္လုိက္ရတာလုိႛ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကဵင္းပေရး ေကာ္မတီ ဥကၠႉ မစၤတာ ေပေနာ္က ေဴပာဆုိလုိက္တာပၝ၊၊

ဒီ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကဵင္းပခဵိန္ ကာလအတၾင္း အဳကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႁအႎၩရယ္ေတၾ ရႀိႎုိင္တယ္လုိႛ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိန္နဲႛ ဳသစေဳတးလဵႎုိင္ငံေတၾက မေနႛက သတိေပး ေဴပာဆုိထားပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမဲ့ အဳကမ္းဖက္မႁ အႎၩရာယ္ေဳကာင့္ ဒီအစည္းအေဝးကုိ ေ႟ၿႚ ဆုိင္းလုိက္ရတာ မဟုတ္ပဲ ရာသီဥတုဆုိးဝၝးႎုိင္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္သာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အဲဒီ အရာရႀိက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဖိလစ္ပုိင္ ဳကည္းတပ္ ဦးစီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး အက္စ္ပီ႟ၾန္ကလည္း အဳကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တစံုတရာေပၞေပၝက္ခဲ့ရင္ အေရးေပၞႎႀိမ္နင္းႎုိင္ဖုိႛ လံု႓ခံႂေရးအင္အား ၁၀,၀၀၀ေလာက္ ဴပင္ဆင္ထားတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

စီဘူးေဒသဟာ ဒီသတင္းပတ္ကုန္အတၾင္း မုန္တုိင္းအႎၩရာယ္နဲႛ ရင္ဆုိင္ရဖုိႛ ၇၀ရာႎႁန္းေလာက္ ေသခဵာေနတယ္လုိႛလည္း မစၤတာ ေပေနာ္က ဆက္ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရအရာရႀိေတၾဟာ ဒီအစည္းအေဝးကုိ ရက္ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ကဵင္းပသၾားမဲ့ ကိစၤကုိ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵဖုိႛ တရက္ႎႀစ္ရက္ေလာက္ အခဵိန္ယူ႓ပီး စဥ္းစားခဲ့ဳကေဳကာင္း၊ ဇန္နဝၝရီလဆန္းပုိင္းမႀာ ရက္ေဴပာင္းေ႟ၿႚကဵင္းပသၾားဖုိႛ လဵာထားတယ္ဆုိေပမဲ့ ရက္အတိအကဵေတာ့ မသတ္မႀတ္ရေသးဘူးလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကုိ ခဵမႀတ္ႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မဲ့ ႎုိင္ငံေတၾနဲႛ ညၟိႎိႁင္း တုိင္ပင္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္းကုိလည္း ဖိလစ္ပုိင္အရာရႀိေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

စီဘူးေဒသကုိ မုန္တုိင္း တုိက္႟ုိက္ ဝင္ေမၿဖုိႛရႀိတာေဳကာင့္ ရာသီဥတုဆုိးဝၝးေနတဲ့အခဵိန္ အစည္းအေဝး မကဵင္းပပဲ အခုလုိ ရက္ေ႟ၿႚ ဆုိင္းထားလုိက္တာဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ ကိစၤပဲလုိႛ ဖိလစ္ပုိင္သမတရဲ့ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ကလည္း ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က တုိက္ခတ္ခဲ့တဲ့ ဒူရီးယင္း ေလဴပင္းမုန္တုိင္းဒဏ္ေဳကာင့္ လူ ၁,၀၀၀ေကဵာ္ေလာက္ အသက္ဆံုး႟ံႁးခဲ့ရပၝတယ္၊၊ ဒီမုန္တုိင္းဟာ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံမႀာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ေလးလအတၾင္း စတုတၪေဴမာက္ တုိက္ခတ္ခဲ့တဲ့ အင္အားဴပင္ထန္တဲ့ တုိင္ဖုန္းမုန္တုိင္းလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္အေဝး တက္ေရာက္ဖုိႛ သက္ဆုိင္ရာ ႎုိင္ငံေတၾက ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးေတၾနဲႛ အရာရႀိ႒ကီးေတၾ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္တဲ့သူ ေရာက္ေနဳက႓ပီမုိႛ ဒီအစည္းအေဝး ကဵင္းပေရး အစီအစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူတုိႛနဲႛ ဆက္လက္ ေဆၾးေႎၾးသၾားမယ္လုိႛ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရ အဖၾဲႚအစည္းမဵားဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ အဖၾဲႚဝင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔