စစ္အစိုးရကို ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးဖိုႛ ဳသစေဳတးလဵားေတာင္းဆို

2007-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

alex_downer_200px.jpg
အာဆီယံ အႎႀစ္၄၀ေဴမာက္ ဝန္႒ကီးအဆင့္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ၏ ဴပင္ပတၾင္ ဇူလိုင္ ၃၁ရက္ေနႛက ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းႎႀင့္ ႎႀစ္ဖက္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾး႓ပီးေနာက္ သတင္းသမားမဵားအား ရႀင္းလင္း ေဴဖဳကားေနေသာ ဳသစေဳတးလဵား ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး အလက္ဇႎၬာ ေဒၝင္းနား။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾၾ အဆုံးသတ္ေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီ အသၾင္ေဴပာင္းေရး ဴမန္ဆန္ေစဖုိႛအတၾက္ တ႟ုတ္နဲႛ အိႎိၬယအစုိးရတုိႛက ဴမန္မာကုိ ဝုိင္းဝန္းဖိအားေပးဳကဖုိႛ ဳသစေဳတးလဵားႎုိင္ငံက ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။

အေရႀႚေတာင္အာရႀႎုိင္ငံေတၾနဲႛ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ အားထုတ္မႁေတၾဟာ မေအာင္ဴမင္တဲ့အတၾက္ ခုလုိ တ႟ုတ္နဲႛ အိႎၬိယအစုိးရေတၾကုိ ဴမန္မာ့အေရး ပုိမုိ ေဆာင္႟ၾက္ ဖိအားေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိရတာလုိႛ ဳသစေဳတးလဵား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ အလက္ဇႎၬာ ေဒၝင္းနားက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁ sanction ေရာ၊ အာဆီယံရဲ့ အဴပႂသေဘာဆက္ဆံေရး ဆုိတာေရာ မေအာင္ဴမင္ေဳကာင္း သူက ေဴပာပၝတယ္။

"ဒီစကားမဵႂိးကုိ မေဴပာခဵင္ေပမဲ့ ဘယ္နည္းလမ္းမႀ မလုပ္မဴဖစ္ဘူးလုိႛ ကဵေနာ္ေတာ့ ယူဆမိပၝတယ္" လုိႛ မစၤတာ ေဒၝင္းနားက ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံမႀာ ကဵင္းပတဲ့ အာဆီယံ အစည္းအေဝးကာလအတၾင္း သတင္းေထာက္ေတၾကုိ ေဴပာဆုိလုိက္တာပၝ။ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဴပင္ပကမႝာရဲ့ သေဘာထားေတၾကုိ လုံး၀ နားမေထာင္သလုိ ဂ႟ုလည္း မစုိက္ဘူးလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ ဴပင္ပကမႝာလုိႛဆုိရာမႀာ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾသာမက အိမ္နီးခဵင္း အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾရဲ့ သေဘာထားအဴမင္ေတၾကုိပၝ အေလးမမူတာဴဖစ္တယ္လုိႛ မစၤတာ ေဒၝင္းနားက ဆုိပၝတယ္။

တ႟ုတ္နဲႛ အိႎၬိယဟာ ဴမန္မာနဲႛ အေရးပၝတဲ့ စီးပၾားေရးဆက္ဆံမႁရႀိတာေဳကာင့္ လက္ရႀိဴမန္မာႎုိင္ငံက အေဴခအေနေတၾဟာ အာဆီယံရဲ့ အနာဂတ္ကုိ အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေစတယ္ဆုိတာ ဴမန္မာေခၝင္းေဆာင္ေတၾ သေဘာေပၝက္ေအာင္ လုပ္သင့္တယ္လုိႛ မစၤတာ ေဒၝင္းနားက ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ေတၾႚရာမႀာလည္း "တႎႀစ္လာလည္း အေဴခခံဥပေဒ ေရးဆၾဲေနပၝတယ္ဆုိတဲ့ အေဴဖပဲ ရ ရ ေနတာ၊ ဒီေရးဆၾဲမႁကလည္း ဆယ္စုႎႀစ္ေကဵာ္ ဳကာေနတာေတၾကုိ ေဴပာဆုိခဲ့တယ္"လုိႛ� မစၤတာ ေဒၝင္းနားက ဆုိပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္ရင္ အေဴပာင္းအလဲေတၾ လုပ္ဖုိႛ ထပ္ခၝ ထပ္ခၝ ေတာင္းဆုိ႟ုံကလၾဲလုိႛ အဴခားေ႟ၾးစရာမရႀိဘူးလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

အာဆီယံေခၝင္းေဆာင္ေတၾကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေႎႀးေကၾးတာကုိ စိတ္ပူေဳကာင္းနဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အားလုံးလၿတ္ေပးဖုိႛကုိလည္း ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။ မေလးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဆရက္ဒ္ ဟာမစ္ အယ္လ္ဘာက အာဆီယံအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ အေသအခဵာ ေဖာ္ဴပေတာင္းဆုိခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာအစုိးရက ဴပန္လၿတ္ဖုိႛ ကတိမေပးခဲ့ဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဳသစေဳတးလဵား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ အလက္ဇႎၬာ ေဒၝင္းနား ဴမန္မာနိ္ုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ ေတၾႚဆံုေဴပာဆိုခဲ့တာေတၾ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး မႀတ္ခဵက္ေပး ေဴပာဆိုခဲ့တာေတၾကို ဴမန္မာနို္င္ငံအေရးေစာင့္ဳကည့္ေနတဲ့ အဖၾဲႚ့ေတၾက အားရေကဵနပ္ေဳကာင္း ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔