တာခဵီလိပ္တၾင္ ဗံုးေပၝက္ကၾဲ

2007-01-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Tachilek_200px.jpg
ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္၊ ထိုင္းဘက္ဴခမ္း မယ္ဆိုင္႓မိႂႚတၾင္ ဴမန္မာဘက္ တာခဵီလိပ္႓မိႂႚမႀ ဴဖတ္သန္း ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုန္သည္ႎႀင့္ ခရီးသည္မဵားကို ထိုင္းတပ္ဖၾဲႚမဵားက ေစာင့္ဳကပ္ ဳကည့္႟ႁေနေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရႀမ္းဴပည္အေရႀႚပုိင္း ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္၊ တာခဵီလိပ္႓မိႂႚမႀာ ဇန္နဝၝရီလ ၂၅ ရက္ေနႛ ည ၁၁ နာရီ ဝန္းကဵင္က ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁတခု ဴဖစ္ခဲ့တယ္လုိႛ တာခဵီလိပ္႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ေပၝက္ကၾဲမႁ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ေနရာဟာ တာခဵီလိပ္႓မိႂႚလယ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းမ႒ကီးေပၞမႀာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ညသန္းေခၝင္ခဵိန္မႀာ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ေပၝက္ကၾဲသံကုိ တာခဵီလိပ္႓မိႂႚ ေနရာအေတာ္မဵားမဵားက ဳကားခဲ့ဳကတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁ ဴဖစ္တဲ့ မန္းမန္း ေဆးဆုိင္နားမႀာ ေနထုိင္သူ တာခဵီလိပ္႓မိႂႚခံ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက ဆိုင္အဝင္ဝ မဵက္ႎႀာဳကက္တခဵိႂႚ ပဵက္စီးသၾား႓ပီး လူအထိအခိုက္ မရႀိပဲ ေဴမ႒ကီးမႀာ ေဴခာက္လက္မ ပတ္လည္ေလာက္ ကဵင္းဴဖစ္သၾားတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ေပၝက္ကၾဲမႁ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ အခဵိန္ဟာ တာခဵီလိပ္႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပေနတဲ့ ဴမန္မာ့လက္ေဝႀႛပၾဲ ႓ပီးလုိႛ လူစုကၾဲခဵိန္ဴဖစ္တယ္လုိႛ တဴခား႓မိႂႚခံ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ တာခဵီလိပ္႓မိႂႚမႀာ ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁ ဴဖစ္မယ္ဆုိတာကုိ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္ေလာက္ကတည္းက သတင္းထၾက္ေနတဲ့အတၾက္ ထုိင္း ဴမန္မာ နယ္စပ္ တံတားသစ္နဲႛ တံတားေဟာင္းနားက စားေသာက္ဆုိင္ေတၾ ေနရာေတၾမႀာ ရဲနဲႛ စစ္တပ္က လုံ႓ခံႂေရးယူထားဳကတယ္လုိႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

အခု ဗုံးေဖာက္ခၾဲခံရတဲ့ မန္းမန္းေဆးဆုိင္ပုိင္ရႀင္ ေဒၞနန္းစံတစ္ဟာ ရႀမ္းတ႟ုတ္ ႎၾယ္ဝင္ဴဖစ္႓ပီး၊ SSA ေတာင္ပုိင္း လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖၾဲႚက ေငၾေဳကးအေထာက္အပံ့ေပးဖုိႛ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၅ လခန္ႛကစ႓ပီး သူႛဆုိင္ကုိ တယ္လီဖုန္းက တဆင့္ ဆက္သၾယ္ခဲ့သလုိ၊ ေငၾေဳကးမေထာက္ပံ့ဘူးဆုိရင္ ဗုံးေဖာက္ခၾဲခံရမယ္လုိႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာေတၾလုပ္ခဲ့တဲ့ အေဳကာင္းကုိ ေဒၞနန္စံတစ္က တာခဵီလိပ္ရဲတပ္ဖၾဲႚကုိ တုိင္ခဵက္ဖၾင့္ ထၾက္ဆုိခဵက္ေပးခဲ့တယ္လုိႛ တာခဵီလိပ္ရဲစခန္း တာဝန္ကဵ ရဲသားတဦးက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ရဲစခန္းေဴပာဳကားခဵက္ မႀန္မမႀန္ သိႎုိင္ဖိုႛအတၾက္ မန္းမန္း ေဆးဆုိင္ပုိင္ရႀင္ ေဒၞနန္းစံတစ္ကုိ RFAက ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ မန္းမန္းေဆးဆုိင္ရဲ့ တယ္လီဖုန္း ႎႀစ္လုံး စလုံးကုိ ဆက္သၾယ္လုိႛ မရခဲ့ပၝဘူး။ ဒၝ့ေဳကာင့္ တာခဵီလိပ္ ဆက္သၾယ္ေရး႟ုံးကတဆင့္ ႒ကိႂးစားဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ ေဒၞနန္းစံတစ္ရဲ့ အိမ္နဲႛ ဆုိင္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတၾကုိ ေခတၨ ဴဖတ္ေတာက္ထားတယ္လုိႛသာ သိခဲ့ရပၝတယ္။

SSA ေတာင္ပုိင္း လက္နက္ကုိင္အဖၾဲႚကုိ RFAက ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေဴပာင္းသၾားတဲ့အတၾက္ ဆက္သၾယ္လိုႛ မရခဲ့ပၝဘူး၊ ဒၝေဳကာင့္ ရႀမ္းသတင္းစဥ္ကုိ ေမးဴမန္းရာမႀာ ဦးစိန္ဳကည္က ခုလို ေဴပာပၝတယ္။

စၾပ္စၾဲခံရတဲ့ အဖၾဲႚႎႀစ္ဖၾဲႚရႀိ႓ပီး SSA ေတာင္ပိုင္း၊ ကဵိႂင္းတံုစစ္မဵက္ႎႀာ ဌာနခဵႂပ္က အဖၾဲႚနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)တိုႛအထဲက တဖၾဲႚဴဖစ္ဖိုႛ ေသခဵာတယ္လိုႛ မနက္အေစာ႒ကီးကတည္းက သတင္းထၾက္ေနေဳကာင္း ဦးစိန္ဳကည္က ေဴပာပၝတယ္။ ရပ္ကၾက္ထဲကလူ သံုးေလးေယာက္ကို ရႀမ္းသတင္းစဥ္က ေမးဳကည့္ရာမႀာ ခန္ႚမႀန္းလိုႛ မရဘူးလိုႛ ဆို႓ပီး နအဖကိုယ္တိုင္လည္း ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ေဴဖဳကတဲ့အေဳကာင္း ဦးစိန္ဳကည္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

အခုေပၝက္ကၾဲမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘယ္သူဘယ္ဝၝရဲ့ လက္ခဵက္ ဴဖစ္တယ္။ဆုိတာကုိ အတိအကဵမသိရေသးသလုိ တရားခံေတၾကုိ ဆက္လက္စုံစမ္းေနဆဲ ဴဖစ္တယ္လုိႛ တာခဵီလိပ္ရဲစခန္းက ေဴပာပၝတယ္။

တာခဵီလိပ္႓မိႂႚမႀာ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လကေန အခု ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့အထိ ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁ ဴဖစ္ခဲ့တာဟာ ၃ ႒ကိမ္ ရႀိသၾား႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၂၈ ရက္ေနႛက ပေလာင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး႟ုံးမႀာ ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၄ ရက္ေနႛမႀာပဲ ေနမင္းေရာင္းဝယ္ေရးကုမၯဏီ ဴခံဝင္းမႀာ ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁ ေနာက္တ႒ကိမ္ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။ အခု ေနာက္ဆုံးအ႒ကိမ္ကေတာ့ မန္းမန္း ေဆးဆုိင္ေရႀႚမႀာ ေပၝက္ကၾဲတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီလုိ ဗုံးေပၝက္ကၾဲမႁေတၾ ဴဖစ္တုိင္း စစ္အစုိးရဘက္က SSA- ေတာင္ပုိင္းကုိ စၾပ္စၾဲေလ့ရႀိပၝတယ္။ ေနမင္း ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၯဏီမႀာ ဗုံးေပၝက္ကၾဲတုန္းက ေဖာက္ခၾဲတဲ့ တရားခံေတၾကုိ တာခဵီလိပ္ရဲတပ္ဖၾဲႚက ခဵက္ခဵင္းဖမ္းဆီး ေထာင္ဒဏ္အဴပစ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ တရားခံေတၾဟာ SSA- ေတာင္ပုိင္း ႟ၾက္ဆစ္ အဖၾဲႚကဴဖစ္တယ္လုိႛ ကဵိႂင္းတုံ႓မိႂႚမႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲတုန္းက စစ္အစုိးရဘက္က ေဴပာဆုိခဲ့ေပမဲ့ SSA-ေတာင္ပုိင္းအဖၾဲႚက မဟုတ္ေဳကာင္း ဴငင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔