စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ကို ႓ဗိတိသ႖အစိုးရ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵ

2007-08-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

poor_family_150px.jpg
လမ္းေဘးတၾင္ ထမင္းစားေနဳကေသာ ဆင္းရဲသား မိသားစုတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာဴပည္သူလူထု ေရရႀည္ခံစားေနရေသာ စီးပၾားေရး အကဵပ္အတည္းက လၾတ္ေဴမာက္ဖုိႛအတၾက္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားသည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေသာနည္းဴဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ႓ဗိတိသ႖ အစိုးရ၏ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္၊၊ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီ လုိလားေထာက္ခံသူေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီး ႎႀိမ္နင္းေနတဲ့အတၾက္ ဒီလုပ္ရပ္ကုိ ဆန္ႛကဵင္႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ႓ဗိတိသ႖အစုိးရကလည္း ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ မေနႛက သတင္း ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၊၊

၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ ဖမ္းဆီးလုိက္တဲ့အေပၞ ဆန္ႛကဵင္႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း၊ သူတုိႛကုိ အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္း ႓ဗိတိသ႖အစုိးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးနဲႛ ဓနသဟာယေရးရာဌာန ဝန္႒ကီးက ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ မေနႛက ထုတ္ဴပန္လုိက္တာပၝ၊၊

အထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ သူတုိႛရဲ့ အေပၝင္းပၝေတၾဟာ ဴမန္မာဴပည္သူလူထု ေရရႀည္ခံစားေနရတဲ့ စီးပၾားေရး အကဵပ္အတည္းက လၾတ္ေဴမာက္ဖုိႛအတၾက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းနဲႛ ကုိယ္ပုိင္အခၾင့္အေရးကုိ ထုတ္ေဖာ္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီမုိကေရစီ ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊ စစ္မႀန္တဲ့ ႎုိင္ငံေရး ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ေပၞေပၝက္လာေရးတုိႛအတၾက္ သူတုိႛရဲ့ ေတာင္းဆုိ႒ကိႂးပမ္းေနမႁေတၾကုိလည္း ႓ဗိတိသ႖အစုိးရအေနနဲႛ ေထာက္ခံေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာအစုိးရအေနနဲႛ ဒီဖမ္းဆီးခံထားရသူေတၾကုိ အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိေဳကာင္းလည္း ႓ဗိတိသ႖အစုိးရရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္၊၊

ကမႝာ့ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးကလည္း ဒီေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ ဖမ္းဆီးမႁနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အေဴခအေနေတၾကုိ အေသးစိတ္ စံုစမ္းေလ့လာေနေဳကာင္း RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊ မဳကာခင္မႀာ ကုလသမဂၢရဲ့ သေဘာထားကုိ တရားဝင္ ထုတ္ဴပန္သၾားမယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔