ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လူႛအခၾင့္အေရးအခဵိႂးေဖာက္ဆံုး နံပၝတ္ ၁ သတ္မႀတ္

2006-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
wounded_villager_200px.jpg
နအဖစစ္တပ္၏ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ သတ္ဴဖတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ဒဏ္ရာရထားေသာ ကရင္ ႟ၾာသားတဦးကို ထမ္းပိုး၍ ေဘးလၾတ္ရာသိုႛ ထၾက္ေဴပးေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ကမႝာေပၞမႀာရႀိတဲ့ တဴခား ဘယ္ႎိုင္ငံထက္မဆို လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တဲ့ေနရာမႀာ အဆိုးဝၝးဆံုးႎိုင္ငံ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံ အတိုက္အခံ ကၾန္ဆာေဗးတစ္ပၝတီက ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္၊ အဂႆၝေနႛမႀာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံရဲ့ အဓိကအတိုက္အခံ ကၾန္ဆာေဗးတစ္ပၝတီ႒ကီးက ဦးစီး႓ပီး ကမႝာတဝန္းက လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနတာေတၾကို ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ေလလာတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ဴပႂစုထုတ္ေဝလိုက္တာ ဴဖစ္႓ပီး ဒီအထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို လူႛအခၾင့္အေရး အခဵိႂးေဖာက္ဆံုး နံပတ္ ၁ ႎိုင္ငံအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဴမာက္ကိုရီးယားႎိုင္ငံဟာ လၾတ္လပ္မႁနဲႛ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႁမႀာ ထိပ္တန္း အဆိုးအဝၝးဆံုးအဆင့္မႀာ ရႀိေပမယ့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကေတာ့ အေဴခခံလူႛအခၾင့္အေရးေတၾကို ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛနဲႛ စနစ္တကဵခဵိႂးေဖာက္ေနတာ ရႀိတဲ့အတၾက္ အားလံုးဴခံႂလိုက္ရင္ အဆိုးဝၝးဆံုးအဆင့္ သတ္မႀတ္ခံရတာဴဖစ္ေဳကာင္း ဒီအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကၾန္ဆာေဗးတစ္ပၝတီ႒ကီးအေနနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေရး၊ အေဴခခံ လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾကို ေလးစားလိုက္နာေရးဟာ ပၝတီရဲ့ ႎိုင္ငံဴခားေရးမူဝၝဒအေဴခခံဴဖစ္တယ္ဆိုတာ ထပ္ေလာင္းအတည္ဴပႂလိုေဳကာင္း ဒီအစီရင္ခံစာကို ဦးေဆာင္ဴပႂစုခဲ့တဲ့ ဴဗိတိန္ႎိုင္ငံ ႎိုင္ငံဴခားေရးဆိုင္ရာ အတိုက္အခံပၝတီအမတ္ဴဖစ္သူ မစၤတာ ဝီလဵမ္ေဟ့ဂ္က ေဴပာဳကားပၝတယ္။

dead_porter_150px.jpg
နအဖစစ္တပ္က ေပၞတာဆၾဲသၾားေသာ ႟ၾာသားတဦး၏ အေလာင္းကို ေတၾႚရပံု။ ေလးလံေသာ ဝန္ကို မထမ္းႎိုင္ေတာ့ပဲ ဖဵားနာ ခဵိနဲႛသူမဵားကို စစ္တပ္က သတ္ပစ္ဴခင္း၊ ေတာေတာင္ထဲတၾင္ စၾန္ႛပစ္ခဲ့ဴခင္းမဵားေဳကာင့္ ဤကဲ့သိုႛ ေသဆံုးရသည္ဆို၏။ (Photo: Free Burma Rangers)

အဖိႎႀိပ္ခံ လူသားေတၾအတၾက္ ေဴပာဆိုလုပ္ေဆာင္ေပးတာဟာ ကိုယ္ကဵင့္သိကၡာအရ မႀန္ကန္တာသက္သက္မဟုတ္ပဲ မိမိတိုႛဴဗိတိန္ႎိုင္ငံရဲ့ အမဵိႂးသား အကဵိႂးစီးပၾာတရပ္လည္းဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အာဏာရႀင္ေတၾဟာ အေကာင္းဆံုး မဟာမိတ္ေတၾ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း၊ လၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ တိုးတက္ဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁဟာ အတူတကၾတည္ရႀိတဲ့အေဳကာင္း မစၤတာေဟ့ဂ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဖာ္ဴပခဵက္ေတၾထဲမႀာ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ တႎႀစ္အတၾင္းမႀာ ကရင္ဴပည္နယ္က ေကဵးလက္ေန ဴပည္သူ ၂၅,၀၀၀ ေကဵာ္ ေနရပ္စၾန္ႛ ထၾက္ေဴပးေနရတာ၊ သတ္ဴဖတ္ခံေနရတာေတၾလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာက ထိပ္တန္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တဲ့ ႎိုင္ငံေတၾထဲမႀာ နံပၝတ္ ၁ က ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ နံပၝတ္ ၂က ေဴမာက္ကိုရီးယား၊ နံပၝတ္ ၃ က ဆူဒန္တိုႛဴဖစ္႓ပီး ကဵန္တဲ့ ထိပ္တန္းႎိုင္ငံေတၾကေတာ့ ဥဇဘက္ကစၤတန္၊ အီရီထရီယား၊ တိဘက္၊ အီရန္၊ တာ့ကမင္နစၤတန္၊ ဗီယက္နမ္နဲႛ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႎိုင္ငံတိုႛဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔