ေအ့ဒ္စ္ေရာဂၝ ကပ္ဆိုး႒ကီးဆီသိုႛ ဴမန္မာဴပည္ ဦးတည္ေန

2006-12-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
AIDS_patient_150px.jpg
ဴမန္မာ_ထိုင္းႎႀင့္ လာအိုတိုႛ ဖိုခေနာက္ဆိုင္ ေ႟ၿ႒တိဂံနယ္ေဴမ၏ ထိုင္းႎိုင္ငံဘက္ ခဵန္ဆအန္းရႀိ ေဆးခန္းသိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ လာေရာက္ ေဆးကုသေသာ ေအ့ဒ္စ္ ေရာဂၝသည္ ရည္းစားဴဖစ္သူကို အားေပးေနေသာ အမဵိႂးသမီး။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ HIV/AIDS ေရာဂၝစဲၾကပ္သူ အေရးအတၾက္ဟာ ေလဵာ့ကဵ လာတယ္လုိႛ နအဖစစ္အစုိးရက ထုတ္ဴပန္ ေဳကညာေပမဲ့လည္း၊ က႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္ေတၾကေတာ့ ဒီ ေဳကညာခဵက္ကုိ ပယ္ခဵလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီေရာဂၝတုိက္ဖဵက္ေရးအတၾက္ ရန္ပုံေငၾမလုံေလာက္တာရယ္၊ နအဖစစ္အစုိရက အဴဖစ္မႀန္ေတၾကုိ ဖုံးကၾယ္ထားတာေတၾရယ္ေဳကာင့္၊ HIV/AIDS ေရာဂၝ ႎႀိမ္နင္းေရးအတၾက္ အဓိကအဟန္ႛအတား ဴဖစ္ေနရတယ္လိုႛ ပညာရႀင္ေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

HIV/AIDS ေရာဂၝနဲႛပတ္သက္လုိႛ ဴမန္မာနအဖ စစ္အစုိးရက ထုတ္ဴပန္တဲ့ စာရင္းေတၾဟာ တကယ့္လက္ေတၾဴဖစ္ေနတဲ့ ေရာဂၝအေဴခအေနေတၾကုိ အဴဖစ္မႀန္ထက္ ေလဵာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သလုိ ဴဖစ္ေန႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ HIV/AIDS အေဴခအေနဟာ ေရာဂၝကပ္ဆုိးတခု ဴဖစ္လာဖုိႛ ဦးတည္ေနေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံကေနတဆင့္ ဒီေရာဂၝဟာ အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾဆီကုိပၝ ကူးစက္ဴပန္ႛပၾားမႀာကုိ စုိးရိမ္ေနရတဲ့အေဴခအေနမႀာရႀိတယ္လုိႛ က႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္ေတၾက ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာနအဖ အာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ ထုတ္ဴပန္တဲ့စာရင္းေတၾအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္အတၾင္း HIV/AIDS ေရာဂၝစဲၾကပ္သူ အေရအတၾက္ဟာ အရင္ ၅ ႎႀစ္အတၾင္း ၂ ဒႍမ ၂ ရာႎႁန္းရႀိရာကေန အခုအခၝ ၁ ဒႍမ ၃ ရာႎႁန္းကုိ ေလဵာ့ကဵခဲ့တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္စာရင္းအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ HIV/AIDS ေရာဂၝစဲၾကပ္သူအေရအတၾက္ဟာ ၃ သိန္း ၅ ေသာင္းေကဵာ္ပဲ ရႀိတယ္လုိႛ နအဖက ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့လည္း ႎုိင္ငံတကာက႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္ေတၾကေတာ့၊ ဴမန္မာနအဖစစ္အစုိးရရဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတၾဟာ ယုံဳကည္အားထားေလာက္စရာ မရႀိဘူးလုိႛေဴပာဆုိ႓ပီး၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴပည္သူႛကဵန္းမာေရးနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကုိ နအဖစစ္အစုိးရက လ႖ိႂႚဝႀက္ထားတာေတၾရယ္၊ ကဵန္းမာေရး အသုံးစရိတ္ေတၾ မလုံေလာက္တာရယ္၊ တဴခား ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာမဲ့့ အဖဲၾႚအစည္းေတၾ မရႀိတာေတၾရယ္ေဳကာင့္ နအဖရဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတၾဟာ မမႀန္ကန္ဘူးလုိႛ ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာလထဲကပဲ နအဖစစ္အစုိးရရဲ့ အရင္းႎႀီးဆုံး မဟာမိတ္ဴဖစ္တဲ့ တ႟ုတ္ ဴပည္သူႛသမတႎုိင္ငံ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ တာဝန္ရႀိသူေတၾ ကုိယ္တုိင္ ေဴပာဆုိရာမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တကယ္တမ္း HIV AIDS ေရာဂၝ စဲၾကပ္သူ အေရအတၾက္ဟာ၊ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾ တရားဝင္ေဖာ္ဴပတဲ့ အေရအတၾက္ထက္ ၄ ၊ ၅ ဆေလာက္ပုိမဵားႎုိင္တယ္လိုႛ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာနအဖကေဖာ္ဴပတဲ့ စာရင္းဇယာေတၾဟာ တကယ္တမ္း AIDS ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားမႁ အေဴခအေနေတၾကုိ ရႀိတာထက္ အမဵား႒ကီးေလ႖ာ့ဴပထား႓ပီ၊ တကယ္တမ္း အေရအတၾက္ဟာ ဒီထက္ အမဵား႒ကီးဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ ခဵင္းမုိင္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့၊ ဂ႗န္ေဟာ့ပ္ကင္းစ္ ဘလူးမ္ဘတ္ တကၠသုိလ္က ေဒၝက္တာ ဝီရာဝစ္ ကေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဂ႗န္ေဟာပ့္ကင္းစ္ တကၠသုိလ္ရဲ့ မဳကာေသးခင္က ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ သုေတသန စာတမ္းထဲမႀာ နအဖ စစ္အစုိးရဟာ HIV/AIDS ေရာဂၝကာကၾယ္ေရးအတၾက္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၅ေသာင္းပဲ အသုံးဴပႂခဲ့တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း အေမရိကန္ႎုိင္ငံ နယူးေယာက္႓မိႂႚမႀာ အေဴခစုိက္တဲ့ ႎုိင္ငံတကာကဵန္းမာေရး ေကာင္စီရဲ့ အ႒ကီးအကဲတဦးဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ ဂၝးရက္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ HIV/AIDS ေရာဂၝတုိက္ဖဵက္ေရးအတၾက္ ထိေရာက္တဲ့ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ မလုပ္လုိႛရႀိရင္ေတာ့ ေဒသတခုလုံးမႀာ ေနာက္ထပ္ HIV ေရာဂၝပုိးေတၾ ပဵံႚႎႀံကူးစက္တာခံရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝဟာလည္ အေရႀႚေတာင္ အာရႀတခုလုံး တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝၝး ေရာင္းဝယ္သုံးစဲၾမႁ၊ ဴပည္တန္ဆာလုပ္ငန္းနဲႛ တရားမဝင္အလုပ္သမားေတၾ ေဒသတၾင္း ေ႟ၿေႚဴပာင္းေနထိုင္မႁေတၾကေန တဆင့္ ကူးစက္ပဵံႚႎႀံမႁေတၾ ရႀိႎုိင္တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ မစၤတာ ဂၝးရက္က ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔