တ႟ုတ္ႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀားတိုႛ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾး

2007-07-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

china_indonesia_200px.jpg
တ႟ုတ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးသစ္ ယန္ေဂဵခဵီ (ဝဲ)ႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဟတ္ဆန္ ဝီရယုဒ (ယာ)တိုႛ အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ ဂဵာကာတာ႓မိႂႚတၾင္ ဇူလိုင္ ၄ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံု စကားေဴပာေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ယန္ေဂဵခဵီသည္ အင္ဒိုနီးရႀားသမတ စူစီလို ဘမ္ဘန္ ယုဒ္ဟိုယိုႎိုႎႀင့္လည္း ေတၾႚဆံုမည္ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP)

အင္ဒိုနီးရႀားႎုိင္ငံမႀာ အလည္အပတ္ေရာက္ေနတဲ့ တ႟ုတ္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဟာ အင္ဒုိနီးရႀား ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ႎႀစ္ႎုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကိစၤေတၾအဴပင္ ဴမန္မာ့အေရးကုိလည္း အဴပန္အလႀန္ေဆၾးေႎၾး အဴမင္ဖလႀယ္ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ယန္ေဂဵခဵီဟာ ဗုဒၭဟူးေနႛက အင္ဒိုနီးရႀား ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဟတ္ဆန္ ဝိရယုဒနဲႛေတၾႚဆုံစဥ္ ေဒသတၾင္း ဴပႍနာ႒ကီး ႎႀစ္ရပ္ဴဖစ္တဲ့ ဴမန္မာနဲႛ ေဴမာက္ကုိရီးယားႎုိင္ငံ ကိစၤေတၾကုိ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လုိႛ Jakarta Post သတင္းစာမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ေနာက္ဆုံးအေဴခအေနေတၾကုိ အာ႟ုံစုိက္ ေဆၾးေႎၾးတယ္လုိႛသာ ေရးသား႓ပီး အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေဖာ္ဴပထားတာ မေတၾႚရပၝဘူး။

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဟာ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ အဴမဲတမ္းအဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္႓ပီး၊ အင္ဒုိနီးရႀားကေတာ့ အလႀည့္ကဵ အဖၾဲႚဝင္ပၝ။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ဴမန္မာ့အေရး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီဆုံးဴဖတ္ခဵက္ တင္သၾင္းတုန္းက တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက ဗီတုိအာဏာသုံး ပယ္ခဵခဲ့႓ပီး အင္ဒုိနီးရႀားကေတာ့ မဲမေပးပဲ ေနခဲ့ပၝတယ္။ �အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံဟာ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ဴဖစ္ေနတာမိုႛ တ႟ုတ္က အင္ဒုိနီးရႀားကုိ ေဒသတၾင္းမႀာေရာ၊ ကမႝာေပၞမႀာ အေရးပၝတဲ့ ႎုိင္ငံတႎုိင္ငံအဴဖစ္ ႟ႁဴမင္ေနေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ မဳကာခင္ကမႀ အသစ္ခန္ႛအပ္ခံရတဲ့ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဟာ အင္ဒုိနီးရႀားကုိ ဦးစားေပးအဴဖစ္ လာေရာက္တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း� အင္ဒုိနီးရႀား ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢႂိလ္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ တ႟ုတ္နဲႛ အင္ဒုိနီးရႀား ႎႀစ္ႎုိင္ငံက သူတုိႛရဲ့ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ထဲမႀာ ဴမန္မာ့ကိစၤ အေရးတယူ ေဆၾးေႎၾးလာတာဟာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတယ္လုိႛ ေလ့လာသူတခဵႂိႚက သုံးသပ္ပၝတယ္။

အထူးသဴဖင့္ တ႟ုတ္အစုိးရဟာ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာဘက္က ရပ္တည္႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာ့ေရး ပုိ႓ပီး တက္တက္႔က႔က ေဆာင္႟ၾက္လာတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ မဳကာခင္ကပဲ အေမရိကန္ အဆင့္ဴမင့္ သံတမန္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဝန္႒ကီးေတၾအဳကား တ႟ုတ္ဴပည္ ပီကင္း႓မိႂႚမႀာ ေတၾႚဆုံႎုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။

ဒီတပတ္ထုတ္ေဝတဲ့ The Economist မဂၢဇင္း႒ကီးကေတာ့ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ ဖိအားေဳကာင့္ အထီးကဵန္ဴဖစ္ေနတဲ့ စစ္အစုိးရကုိ ေတာင့္ခံႎုိင္ေအာင္ တ႟ုတ္က ကူညီခဲ့သလုိ၊ အခုလည္း ဒီအထီးကဵန္ဴဖစ္မႁ အဆုံးသတ္ေအာင္ တ႟ုတ္က ကူညီေနတာပၝပဲလုိႛ ေရးသားလုိက္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာ့အေရး တ႟ုတ္က ခုတေလာ ကူညီေနတာေတၾဟာလည္း အေမရိကန္စတဲ့ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾနဲႛ အကဵႂိးစီးပၾားအရ တူညီလုိႛထက္ တ႟ုတ္ဘက္က ယာယီ နည္းပရိယာယ္အရ လုပ္ဴပေနတာေတၾပဲလုိႛ The Economist က သုံးသပ္ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ တ႟ုတ္ဴပည္မႀာ ကဵင္းပမဲ့ အုိလမ္ပစ္ပၾဲေတာ္မတုိင္မီ တ႟ုတ္က ႎုိင္ငံတကာအလယ္မႀာ မဵက္ႎႀာေကာင္းရေအာင္ ေရတုိပရိယာယ္ဆင္ လုပ္ဴပေနတာပၝလုိႛလည္း မဂၢဇင္း႒ကီး ေရးသားလုိက္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔