အပစ္အခတ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵားကို တ႟ုတ္အစိုးရ ေခၞေတၾႚ

2007-07-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

wa_soldiers_200px.jpg
ရႀမ္းဴပည္နယ္ ကဵိႂင္းတံု ေဴမာက္ပိုင္းရႀိ ပန္ဆန္း ေဒသမႀ စစ္အစိုးရႎႀင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ဝလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းက ရႀမ္းနဲႛ ကခဵင္ဴပည္နယ္ေတၾမႀာရႀိတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႓ငိမ္းအဖၾဲႚေတၾကုိ တ႟ုတ္အစုိးရက ေခၞယူေတၾႚဆုံေနတယ္လုိႛ RFAက စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံနဲႛ နယ္စပ္ခဵင္း ထိစပ္ေနတဲ့ ရႀမ္းနဲႛ ကခဵင္ဴပည္နယ္ေတၾမႀာရႀိတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႓ငိမ္းအဖၾဲႚေတၾကုိ ဇူလုိင္လဆန္းက စလုိႛ တဖၾဲႚခဵင္း ေခၞယူေတၾႚဆုံဖုိႛ တ႟ုတ္က ဖိတ္ဳကားထားတာပၝ။ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ၊ ယူနန္ဴပည္နယ္ ကူမင္း႓မိႂႚမႀာ ေဆာင္႟ၾက္မႀာပၝ။ ရႀမ္းနဲႛ ကခဵင္ေဒသက ႓ငိမ္းအဖၾဲႚ အနည္းဆုံး ႎႀစ္ဖၾဲႚဟာ ဒီဇူလုိင္လ ပထမပတ္အတၾင္း ေတၾႚဆုံ ဖိတ္ဳကားခံထားရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ေတၾႚဆုံမႁမႀာ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဘက္က အဆင့္ဘယ္ေလာက္ဴမင့္တဲ့ ပုဂၢႂိလ္ေတၾ ပၝဝင္သလဲ၊ ဘာအေဳကာင္းေတၾကုိ ေဆၾးေႎၾးဳကမႀာလဲဆုိတာကုိေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရေသးပၝဘူး။ တ႟ုတ္နယ္စပ္က ေလ့လာသူတခဵႂိႚကေတာ့ အမဵႂိးသားညီလာခံကိစၤနဲႛ နယ္စပ္တည္႓ငိမ္ေရး အလားအလာေတၾကို ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းဳကပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္းမႀာလည္း တ႟ုတ္ႎုိင္ငံနဲႛ နယ္စပ္ခဵင္းထိစပ္ေနတဲ့ ရႀမ္းနဲႛ ကခဵင္ဴပည္နယ္ေတၾမႀာရႀိတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႓ငိမ္းအဖၾဲႚေတၾဳကားမႀာ ဒီလပုိင္းေတၾအတၾင္း စစ္ေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾ တုိးလာေနပၝတယ္။ ကခဵင္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ KIO ဟာ မဳကာခင္ကပဲ ဴပည့္သူႛစစ္တပ္မဟာတခု ထပ္ဖၾဲႚလုိက္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအသစ္ဖၾဲႚစည္းမဲ့ တပ္မဟာမႀာ အင္အား ၈၀၀ ေလာက္အထိ ရႀိႎုိင္တယ္လုိႛ KIOနဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္ေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

တခၝ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလကုန္ပုိင္းက UWSA ဝတပ္အတၾင္းမႀာလည္း စစ္ဦးစီးေခၝင္းေဆာင္မႁ အေဴပာင္းအလဲ ရႀိခဲ့ေဳကာင္း၊ တပ္သားေဟာင္းေတၾကုိ ဴပန္စုစည္း႓ပီး အင္အား တေထာင္ ဝန္းကဵင္ေလာက္ရႀိတဲ့ ဴပည္သူႛစစ္တပ္မဟာတခု ဖၾဲႚစည္းခဲ့ေဳကာင္း စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

အထူးေဒသ (၁) ကုိးကန္ႛနဲႛ ရႀမ္းဴပည္နယ္အေရႀႚပုိင္း အထူးေဒသ (၄) ဦးစုိင္းလင္းတပ္ဖၾဲႚေတၾ မႀာလည္း ဒီႎႀစ္ ေမလကစလုိႛ ဴပည့္သူစစ္ ဴပန္စုဖၾဲႚမႁေတၾနဲႛ ေလ့ကဵင့္မႁေတၾ ရႀိလာပၝတယ္။ နအဖစစ္အစုိးရက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖၾဲႚေတၾကုိ တပ္သားသစ္ မစုဖုိႛ ေဴပာဆုိထားတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဴပည့္သူႛစစ္အမည္နဲႛ စုဖၾဲႚ လႁပ္ရႀားလာဳကတာလည္း ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ ေလ့လာသူတခဵႂိႚက သုံးသပ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔