ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး အီးယူႎႀင့္ အာဆီယံ ပိုမိုဦးစားေပးဖိုႛ လိုအပ္

2007-01-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ASEAN_cebu_A_200px.jpg
ေနာက္ဆံုး အ႒ကိမ္ ကဵင္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတၾင္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးမဵား ဇန္နဝၝရီ ၁၁ရက္ေနႛက အဖၾဲႚလိုက္ ဓာတ္ပံု႟ိုက္ရန္ ဴပင္ဆင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ လက္ယာဘက္မႀ တတိယသည္ ဦးဉာဏ္ဝင္းဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးကို EU ဥေရာပအဖၾဲႚနဲႛ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးတုိႛက ပိုမို အာ႟ံုစူးစိုက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ လိုအပ္လိမ့္မယ္လိုႛ AIPMC ေခၞ ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ ပၝလီမန္အမတ္မဵားအဖၾဲႚ (AIPMC)က ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

AIPMC အဖၾဲႚဟာ ဒိန္းမတ္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ေဒၝက္တာ ပၝစတစ္ ေမာ္လာ ဦးေဆာင္တဲ့အဖၾဲႚနဲႛ ကၾာလာလမ္ပူ႓မိႂႚမႀာ ၂ နာရီဳကာ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးဳက႓ပီးေနာက္၊ AIPMC အဖၾဲႚက ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အခုလို ေဴပာဆိုလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီလို ေဆၾးေႎၾးဳကရာမႀာ ဴမန္မာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဒသတၾင္းကေရာ၊ ႎုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကပၝ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတၾက္ သူတိုႛအေနနဲႛ ဘယ္လို ႒ကိႂးပမ္းအားထုတ္မႁေတၾ လုိအပ္မယ္ ဆိုတာ ေမးခၾန္းထုတ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရး ခုလို ေသာင္မတင္ ေရမကဵဴဖစ္ေနတာကို ေဴဖရႀင္းႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ေနာက္ထပ္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ ခဵမႀတ္သၾားႎုိင္ေအာင္ ေထာက္ခံအားေပးသၾားဖိုႛ လိုအပ္တယ္ ဆုိတဲ့အခဵက္ကိုလည္း ေဆၾးေႎၾးသၾားခဲ့ပၝတယ္။

အာဆီယံနဲႛ အီးယူအဖၾဲႚ႒ကီးေတၾဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဴပည္သူႛလၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾ အားလံုး ေလးစားလိုက္နာဳကဖိုႛ၊ တစိုက္မတ္မတ္ ေဴပာဆိုလာခဲ့ဳကတာကို ႒ကိႂးပမ္းမႁ အရႀိန္အဟုန္ ပိုမို ဴမင့္တင္ဖိုႛ၊ ဒၝမႀမဟုတ္ရင္လည္း ဦးေဆာင္လမ္းဴပ႓ပီး၊ ဒီမုိကေရစီႎုိင္ငံ ထူေထာင္လာႎုိင္ဖုိႛ၊ AIPMC အဖၾဲႚက ပန္ဳကားလိုက္ပၝတယ္။

အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ၊ ႎိုင္ငံတကာလူမႁအဖၾဲႚ႒ကီးဟာ နအဖစစ္အစိုးရက ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ကတိစကားေတၾ၊ အဖန္တလဲလဲေပးေနတာကို မယံုစားမိဳကဖိုႛနဲႛ၊ သူတိုႛရဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ အာဏာရႀင္စနစ္ကို ေနာက္ထပ္ အကာအကၾယ္ေပး မေနသင့္ေတာ့ဘူးလုိႛလည္း AIPMC က ေဴပာပၝတယ္။

အဖၾဲႚဝင္ႎိုင္ငံေတၾရဲ့ ဴပည္တၾင္းေရး မစၾက္ဖက္ေရးဆုိတဲ့ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့မူ ဆုိတာကို စၾန္ႛလၿတ္႓ပီး၊ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဴမန္မာအေပၞ အေရးယူဖိုႛ၊ ခဵမႀတ္တဲ့၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ကိုသာ ေထာက္ခံသင့္႓ပီလိုႛပၝ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီ AIPMC နဲႛ ဒိန္းမတ္အစိုးရ ကို္ယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚေတၾဟာ ဴမန္မာ့အေရး စာနာေထာက္ထားတဲ့၊ ဥေရာပနဲႛ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ဥပေဒဴပႂ လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾ ပူးတၾဲေဆာင္႟ၾက္ေရး အလားအလာေတၾကိုပၝ ဇန္နဝၝရီ ၂၅ရက္ေနႛက ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

AIPMC အဖၾဲႚကလည္း အာဆီယံ ေဒသတၾင္းမႀာ အစိုးရအဆင့္တင္ မကပဲ ပၝလီမန္လၿတ္ေတာ္၊ ႓ပီးေတာ့ ဴပည္သူႛအသိုင္းအဝိုင္းနဲႛအတူ၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ တည္႓ငိမ္ေအးခဵမ္းမႁနဲႛ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾကို ကမႝာ့႒ကိႂးပမ္းမႁတရပ္အေနနဲႛ အင္အားဴမင့္တင္ ကူညီ ပံ့ပိုးေပးဳကဖိုႛ၊ မိတ္ဖက္ႎုိင္ငံမဵားအဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ဳကဖိုႛကိုလည္း ဖိတ္ေခၞလိုက္ပၝတယ္။

မိမိတိုႛက အီးယူကို ကုလသမဂၢမႀာ ပိုမို တက္တက္႔က႔က လုပ္ေဆာင္႓ပီးေနာက္၊ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အဆိုကို ထပ္မံတင္သၾင္းလာဖိုႛ၊ ပန္ဳကားခဲ့ေဳကာင္း၊ အေမရိကန္လိုပဲ အီးယူအေနနဲႛ ကုလသမဂၢမႀာ လႁံႛေဆာ္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေဴခ ရႀိတယ္လိုႛ AIPMC အဖၾဲႚဝင္ တဦး ဴဖစ္တဲ့ မိစ္ ထရီဆာ ကုတ္ခ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဒိန္းမတ္ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚနဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဲတဲ့ AIPMC အဖၾဲႚဝင္ေတၾထဲမႀာ မိစ္ ထရီဆာ ကုတ္ခ္နဲႛအတူ၊ မစၤတာ လင္မ္ကစ္ဆန္း၊ မိစ္ ဝမ္ အာဇီဇာနဲႛ မစၤတာ အက္စ္တာမန္ အဗၱဒူလ္ အာဇစ္ဇ္တိုႛလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔