အီးယူကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ အပစ္အခတ္ရပ္ လူမဵိႂးစုအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံု

2007-03-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

uwsa_soldier_150px.jpg
ဴမန္မာစစ္တပ္ ရဟတ္ယာဥ္ တစင္းကို ဳကည့္႟ႁေနေသာ ဝ လက္နက္ကိုင္ တပ္သား မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းေတၾအတၾင္းက EU ဥေရာပ ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚတဖၾဲႚ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံဴခား သံတမန္ေတၾဟာ နအဖ အရာရႀိတခဵႂိႚနဲႛအတူ ရႀမ္းဴပည္နယ္တၾင္းမႀာရႀိတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအဖၾဲႚတခဵႂိႚကုိ လာေရာက္ေတၾႚဆုံခဲ့တယ္လုိႛ RFA က စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

EU ဥေရာပ သမဂၢက လာမဲ့ ဧ႓ပီလအတၾင္း EU ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘုံသေဘာထားကုိ ဴပန္လည္သုံးသပ္ဖုိႛ စီစဥ္ေနခဵိန္မႀာ EU ကိုယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚအတၾက္ နအဖစစ္အစုိးရက ဒီရႀမ္းဴပည္ခရီးစဥ္ကုိ စီစဥ္ခဲ့တာပၝ။ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ ရက္ေနႛက EU ဥေရာပသမဂၢ ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဴပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂဵာမနီစတဲ့ ႎုိင္ငံသံအမတ္ေတၾဟာ ရႀမ္းဴပည္ အေရႀႚပုိင္း အထူးေဒသ (၄) မုန္းလားကုိ ေရာက္ရႀိလာတာပၝ။ သူတုိႛနဲႛအတူ နအဖစစ္အစုိးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနက ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးေတၾနဲႛ စစ္ဖက္လုံဴခႂံေရးဌာန အရာရႀိတခဵႂိႚသာ လုိက္ပၝလာပၝတယ္။

မုန္းလားမႀာ ႓ငိမ္းအဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေဒသခံတခဵႂိႚကုိ ေတၾႚဆုံ႓ပီး ဴပန္လည္ ထၾက္ခၾာသၾားခဲ့တယ္လုိႛ ႓ငိမ္းအဖၾဲႚနဲႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ မတ္လ ၁ ရက္ေနႛကလည္း ဒီသံတမန္အဖၾဲႚဟာ UWSA ထိန္းခဵႂပ္ရာ ဝ ဌာနခဵႂပ္ ပန္ဆန္းကုိ ေရာက္ရႀိလာ႓ပီး ဴပန္လည္ ထၾက္ခၾာသၾားခဲ့ေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆုံစဥ္ ရႀမ္းဴပည္အေရႀႚေဴမာက္နဲႛ ဝ ေဒသတၾင္း မူးယစ္ေဆးဝၝးကိစၤေတၾကုိ အဓိက ေမးဴမန္းေဳကာင္း၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ႓ပီးေနာက္ ေဒသခံလူထုေတၾရဲ့ စားဝတ္ေနေရးဘဝ တုိးတက္လာမႁ ရႀိမရႀိစတဲ့ ကိစၤေတၾကိုလည္း ေမးဴမန္းေဳကာင္း ႓ငိမ္းအဖၾဲႚေတၾနဲႛ နီးစပ္သူတဦးက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

နဂုိအစီအစဥ္အရ စရဖ ေခၞ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ လုံဴခႂံေရးဌာနမႀႃး ဗုိလ္ခဵႂပ္ရဲဴမင့္နဲႛ အဆင့္ဴမင့္ စစ္ဖက္အရာရႀိေတၾ ကုိယ္တုိင္ ဒီခရီးစဥ္မႀာ လုိက္ပၝဖုိႛ ရႀိေပမဲ့ ခုေတာ့ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန အရာရႀိေတၾေလာက္နဲႛ လၿဲထားတာဟာ ထူးဴခားတယ္လုိႛ သုံးသပ္မႁေတၾ ရႀိပၝတယ္။ နအဖ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ဒီခရီးစဥ္အေပၞ ခဵႂပ္ကုိင္မႁ တစုံတရာ မရႀိေဳကာင္း ဴပသလုိတဲ့အတၾက္ အဆင့္ဴမင့္ စစ္အရာရႀိေတၾနဲႛ ဝန္႒ကီးအဆင့္ေတၾ မလုိက္ပဲ ေနတာ ဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း ေလ့လာသူတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဒီအဖၾဲႚေတၾရဲ့ ခရီးစဥ္ တုိေတာင္းလၾန္းတာ၊ ႎုိင္ငံေရးအရ ေဴပာတတ္ ဆုိတတ္ရႀိတဲ့ KIOလုိ ကခဵင္အဖၾဲႚေတၾနဲႛ ေပးမေတၾႚတာေတၾကလည္း ထူးဴခားတယ္လုိႛ ႓ငိမ္းအဖၾဲႚ သတင္းရပ္ကၾက္ေတၾက ေဴပာဆုိေနဳကပၝတယ္။

ေဖေဖာ္ရီလ ၂၂ ရက္ေနႛကေတာ့ နအဖ အေရႀႚေဴမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္ တုိင္းမႀႃးနဲႛ အဖၾဲႚဟာ UWSA ေခၞ ဝဴပည္ ေသၾးစည္း ညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႚရဲ့ ဌာနခဵႂပ္ဴဖစ္တဲ့ ပန္ဆန္းကုိ သၾားေရာက္႓ပီး ခု EU ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ လာမဲ့ ခရီးစဥ္ကုိ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ေဳကာင္း သတင္းကို RFA က အသံလၿင့္ခဲ့ပၝေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ UWSA ဝတပ္ဖၾဲႚဟာ မူးယစ္ေဆးဝၝး ထုတ္လုပ္ဴဖန္ႛခဵိမႁမႀာ ပၝဝင္တယ္ဆုိ႓ပီး ႎုိင္ငံတကာ ဴပစ္တင္ေဝဖန္ခံေနရတာပၝ။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔