အာဆီယံ စည္းမဵဥ္းဥပေဒသစ္ကို ဥေရာပသမဂၢ ႒ကိႂဆို

2007-01-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

soe_win_surayud_200px.jpg
ယခုလအတၾင္း ကဵင္းပေသာ အာဆီယံအဖၾဲႚ ၁၂႒ကိမ္ေဴမာက္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတၾင္ နအဖ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး စိုးဝင္းႎႀင့္ ထိုင္း ဳကားဴဖတ္ အစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဟာင္း ဆူရာယုဒ္ ခဵႃလာႎၾန္ႛတိုႛကို ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo: AFP)

အာဆီယံ အဖၾဲႚဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ ကူးေဴပာင္းေရး ေႎႀးေကၾးေနတဲ့အေပၞ EU ေခၞ ဥေရာပသမဂၢ ႎိုင္ငံမဵား အဖၾဲႚ႒ကီးက ဴပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္႓ပီး၊ အာဆီယံ အဖၾဲႚ႒ကီးထဲက လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ လၾဲမႀားေနတဲ့ အဖၾဲႚဝင္ေတၾအေပၞ အေရးယူဖိုႛ စည္းမဵဥ္းဥပေဒ တီထၾင္ဖိုႛ အာဆီယံရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းမႁကိုလည္း EUက ႒ကိႂဆိုလိုက္ပၝတယ္။

EU အဖၾဲႚရဲ့ လက္ရႀိ အလႀည့္ကဵ သဘာပတိ ဂဵာမန္သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ အက္ဆယ္လ္ ႟ိုင္မန္ ေဝးေရႀာ့တ္က အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဴပာရမယ္ဆိုရင္ အဖၾဲႚဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚအတၾက္ အေထာက္အကူ မဴဖစ္ဖူးဆိုတာကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ရႀင္းရႀင္းလင္း ဴမင္ေတၾႚေနရပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရး ပဵက္ကၾက္မႁေဳကာင့္တေဳကာင္း၊ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ မေပးတာေဳကာင့္ တေဳကာင္း စတဲ့ အခဵက္ေတၾေဳကာင့္ ႎိုင္ငံတကာက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဴပစ္တင္ ႟ႁတ္ခဵခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ဂဵာမန္ သံအမတ္႒ကီးက ေဴပာသၾားပၝတယ္။ မဳကာေသးခင္က ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားတခဵိႂႚကို ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္တာဟာလည္း 'စတိ' ေလာက္သာ မေဴပာပေလာက္တဲ့ အေရအတၾက္ပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အာဆီယံအဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာ နအဖ စစ္အစိုးရနဲႛ ပတ္သက္လာရင္ ပိုမိုတိကဵ ဴပတ္သားသင့္တယ္လိုႛပၝ တိုက္တၾန္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဂဵာမန္သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ေဝးေရႀာ့တ္က အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ ၁၀ႎိုင္ငံရဲ့ တစည္းတလံုး လုပ္ေဆာင္မႁမႀာ ဴမန္မာနအဖ စစ္အစိုးရရဲ့ သေဘာထားေဳကာင့္ ေႎႀးေကၾးေစတယ္လိုႛလည္း ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းမႀာေတာ့ ေဆၾးေႎၾးလႁပ္ရႀားမႁေတၾ ရႀိလိမ့္မယ္လိုႛလည္းပဲ မိမိေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ အာဆီယံ အဖၾဲႚဝင္ ၉ႎိုင္ငံကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴပတ္ဴပတ္သားသား သိရႀိဖိုႛလိုအပ္ေဳကာင္း၊ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ EU အလႀည့္ကဵ သဘာပတိ ဂဵာမနီႎိုင္ငံ သံအမတ္႒ကီး မစၤတာ ေဝးေရႀာ့တ္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

EC ေခၞ ဥေရာပေကာ္မရႀင္ အ႒ကီးအကဲ မစၤတာ အဲလစ္စတဲယာ မက္ေဒၝနယ္လ္ကလည္း အာဆီယံအဖၾဲႚေရးဆၾဲမဲ့ ပဋိဥာဥ္ စာတမ္းမူဳကမ္းအေပၞ ႒ကိႂဆိုေဳကာင္း ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံမႀာ ေစာေစာပိုင္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကဵင္းပခဵိန္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။ အဲဒီ ပဋိဥာဥ္စာတမ္း႒ကီးဟာ ဒီမိုကေရစီ ကဵင့္စဥ္နဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးမူေတၾကို တေသၾမတိမ္း လိုက္နာေရးဆၾဲမဲ့ စာတမ္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔