ကရင္ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမ၏ စဵာပနအခမ္းအနား

2006-12-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
saw_bo_mya_200px.jpg
ဇန္နဝၝရီ ၃၁ရက္ေနႛက ကဵင္းပသည့္ ကရင္ ေတာ္လႀန္ေရး ၅၇ႎႀစ္ေဴမာက္ အခမ္းအနားသိုႛ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ဴဖင့္ တက္ေရာက္လာခဲ့ေသာ KNU အ႒ကီးအကဲေဟာင္း ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမ။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက ကၾယ္လၾန္သၾားတဲ့ KNU အဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမရဲ့ စဵာပန အခမ္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္၊ အဂႆၝေနႛ ေနႛခင္းပုိင္းက ကရင္ဴပည္နယ္ KNU တပ္မဟာ(၇) နယ္ေဴမမႀာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ထုံးတမ္းနဲႛအညီ ဂူသၾင္းသ႓ဂိႂလ္ခဲ့႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရဖက္က စစ္ဖက္အရာရႀိႎႀစ္ဦးလည္း စဵာပန အခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ဖားအံ႓မိႂႚနယ္ သုမၾဲေခဵာင္းအနီး KNU တပ္မဟာ(၇) နယ္ေဴမဴဖစ္တဲ့ မူေအးပူမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ကၾယ္လၾန္သူ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမရဲ့ စဵာပနကုိ ပရိသတ္ တေသာင္းေကဵာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိႛ ကုိိယ္တုိင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ KNU အရာရႀိတဦးဴဖစ္တဲ့ ေဒးဗစ္ တာကေဘာက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကၾယ္လၾန္သူ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမရဲ့ စဵာပနကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေနႛ မနက္ ၁၁ နာရီကတည္းက စတင္ခဲ့႓ပီး ေနႛခင္း ၂နာရီမႀာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ထုံးတမ္းနဲႛအညီ ဂူသၾင္းသ႓ဂိႂလ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ။္ စဵာပနအခမ္းအနားကုိ စစ္ထုံးစံအတိုင္း ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမရဲ့ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္က ေသနတ္သုံးခဵက္ ပစ္ေဖာက္ မုိင္းခၾဲ႓ပီး ေနာက္ဆုံး ဂၝဝရဴပႂခဲ့ပၝတယ္။ စဵာပနအခမ္းအနားမႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမရဲ့သား နာဒၝဴမက ဖခင္ဴဖစ္သူရဲ့ ေနာက္ဆုံးဆႎၬဴဖစ္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကိစၤေတၾကုိ မ္ိန္ႛခၾန္းေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ စစ္ဖက္အရာရႀိႎႀစ္ဦးဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဴမတ္ထၾန္းဦးနဲႛ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး မင္းခဵစ္ဦးတိုႛလည္း ကၾယ္လၾန္သူ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘိုဴမရဲ့ စဵာပန အခမ္းအနား တက္ေရာက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိယ္စား လၾမ္းသူႛပန္းေခၾ ခဵခဲ့တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဴမတ္ထၾန္းဦးဟာ ေနဴပည္ေတာ္က G-1 စစ္ဖက္အရာရႀိတဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေနႛက KNLA ကရင္အမဵိႂးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးတပ္မေတာ္က တပ္မႀႃးတခဵိႂႚနဲႛ လ႖ိႂႚဝႀက္ေတၾႚဆုံ႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ေစာဘုိဴမကုိ ရန္ကုန္ေခၞ ေဆးကုေပးဖိုႛကိစၤ၊ ေတၾႚဆုံညိၟႎႁိင္းေရးကိစၤေတၾ ေဆၾးေႎၾးခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ KNU ေခၝင္းေဆာင္ပုိင္းနဲႛ မဆက္သၾယ္ပဲ KNU တပ္မႀႃးေတၾနဲႛ တိတ္တဆိတ္ လာေရာက္ဆက္သၾယ္တဲ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဴမတ္ထၾန္းဦးရဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾဟာ မူမမႀန္တဲ့အေဳကာင္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လထဲမႀာ KNU က ေဳကညာခဵက္ ထုတ္႓ပီး ႟ႁတ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔