ဴမန္မာ့ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ဴပႍနာသည္ အိမ္နီးခဵင္းမဵားအတၾက္ အႎၩရာယ္

2007-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

AIDS_barbershop_150px.jpg
တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္၊ ယူနန္နယ္ထဲရႀိ ဆံပင္ညၟပ္ဆိုင္တခုအတၾင္း ဴမၟႂဆၾယ္ေသာ ပိုစတာတခုေရႀႚတၾင္ စီးကရက္ေသာက္ေနေသာ အမဵိႂးသမီးငယ္တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎႀင့္ နယ္စပ္ေဒသမဵားတၾင္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံသည္ HIV/AIDS ေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားမႁ ကပ္ဆိုးဳကံႂေနရသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အိိပ္ခဵ္အိုင္ဗၾီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂၝ ပဵံႚႎႀံႛမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီးေဒသတၾင္း အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံေတၾအတၾက္ ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁတရပ္ ဴဖစ္လာေန႓ပီလိုႛ ႎိုင္ငံတကာ ကဵန္းမာေရးပၝရဂူေတၾက သတိေပးလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ထိစပ္ေနတဲႛ အိႎၬိယဴပည္အေရႀႚေဴမာက္ပိုင္း ဴပည္နယ္ႎႀစ္ခုမႀာရႀိတဲ့ အိပ္ခဵ္အိုင္ဗၾီေဝဒနာရႀင္ အေရအတၾက္ဟာ ေရႀႚအဖိုႛ ရတက္မေအးဖၾယ္ဴဖစ္ေန႓ပီလိုႛ ေလာ့အိန္ဂဵလိစ္ အေဴခစိုက္ ကမႝာလံုးဆိုင္ရာ ကဵန္းမာေရး အခၾင့္အလမ္း စီမံခဵက္ရဲ့ တၾဲဘက္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ေဒၝက္တာ တၾမ္လီးက သတိေပးလိုက္ပၝတယ္။ အိႎၬိယမႀာ နာဂနယ္ေဴမနဲႛ မဏိပူရဟာ အိပ္ခဵ္အိုင္ဗၾီ အဴမင့္ဆံုးဴပည္နယ္ေတၾဴဖစ္႓ပီး၊ ကဵန္တဲ့ ဴပည္နယ္ေတၾမႀာ အိပ္ခဵ္အိုင္ဗၾီပိုး ေတၾႚရႀိမႁဟာ ပံုမႀန္အားဴဖင့္ လူတရာမႀာ တေယာက္ကေန ႎႀစ္ေယာက္ႎႁန္းသာ ရႀိေပမဲ့ ဴမန္မာနဲႛ နယ္စပ္တေလ႖ာက္မႀာေတာ့ စစ္ေဆးခံအမဵိႂးသမီး တရာမႀာ ရႀစ္ေယာက္ႎႁန္း အထိရႀိေနတယ္လိုႛ ေထာက္ဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္ အေရႀႚေဴမာက္ပိုင္းနဲႛ နယ္စပ္ခဵင္း ထိဆက္ေနတဲႛ တ႟ုတ္ဴပည္ဟာလည္း အလားတူ ဴပႍနာနဲႛ ဳကံႂ ေနရပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ အိပ္ခဵ္အိုင္ဗၾီက လူတရာမႀာ ႎႀစ္ေယာက္ႎႁန္းနီးပၝးထိရႀိလိုႛ လူထု ကဵန္းမာေရး ႟ႁေထာင့္ကဳကည့္ရင္ ေဳကာက္စရာေကာင္းမႀန္း တ႟ုတ္ဴပည္ကသိပၝတယ္။ ဴမန္မာနယ္စပ္ဟာ ေရာဂၝစိမ့္ထၾက္ရာေနရာ လံုးလံုးဴဖစ္ေနပၝ႓ပီ။ ဒၝကို ဘယ္လိုကိုင္တၾယ္မလဲ ဆိုတာ တ႟ုတ္ဴပည္က ဆံုးဴဖတ္ရမႀာပၝလိုႛ ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ ဘာကေလမႀာရႀိတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးဌာနက ကပ္ေရာဂၝ ပညာရႀင္ အင္ဒရူး ေမာ့စ္ ကဆိုပၝတယ္။

အာရႀမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ စိုးရိမ္ဖၾယ္အေကာင္းဆံုး ကပ္ေရာဂၝ ဴပန္ႛပၾားရာေနရာတခု ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ အိပ္ခဵ္အိုင္ဗၾီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အစီအစဥ္ ( UNAIDS)ရဲ့ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ေရာဂၝရႀိသူေပၝင္း သံုးသန္း ေဴခာက္ေသာင္းေလာက္ ရႀိမယ္လိုႛ ခန္ႛမႀန္းထား႓ပီး အ႟ၾယ္ေရာက္သူေတၾထဲမႀာ တႎႀစ္ကို ၁.၃ ရာႎႁန္း ကူးစက္ခံေနရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ေဒသတၾင္း အိပ္ခဵ္အိုင္ဗၾီ အဴမင့္ဆံုးသံုးႎိုင္ငံထဲမႀာ ဴမန္မာကို ထိုင္း၊ ကေမႝာဒီးယားတိုႛနဲႛ တတန္းတည္း ထည့္ထားတာပၝ။ ကေမႝာဒီးယားမႀာ ကူးစက္ႎႁန္း ၁.၆ နဲႛ ထိုင္းမႀာ ၁.၄ ရႀိဳကပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ မႀာ ႎႀစ္ရက္ဳကာကဵင္းပတဲ့ ကူးစက္ေရာဂၝ ႎႀီးေႎႀာပၾဲမႀာ လူထုကဵန္းမာေရး ပညာရႀင္ေတၾက ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛထိစပ္ေနတဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတၾကို အခုလိုသတိေပးလိုက္တာပၝ။

ကမႝာႛကဵန္းမာေရးအဖၾဲႚ႒ကီးက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁစနစ္ အညံ့ဖဵင္းဆံုးႎိုင္ငံတခု အဴဖစ္သတ္မႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာရဲ့ ေနာက္မႀာ ဆီရာလီယၾန္ဆိုတဲ့ ႎိုင္ငံေလးပဲ ရႀိပၝေတာ့တယ္။ သယံဇာတ ေပၝ႔ကယ္ဝတယ္ဆိုေပမဲ့ တိုင္းဴပည္ရဲ့ လူဦးေရ ေလးပံုသံုးပံုဟာ ဆင္းရဲတဲ့အဆင့္ေအာက္မႀာ ေနေနဳကရတာပၝ။ ႎိုင္ငံရဲ့ သံုးစၾဲေငၾ ၄၀ကေန ၅၀ရာခိုင္ႎႁန္းေလာက္က စစ္သည္ အင္အား ေလးသိန္းရႀိတဲ့ စစ္တပ္အတၾက္ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာနယ္စပ္ေဒသေတၾမႀာ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ မရႀိသေလာက္ဴဖစ္႓ပီး ေအအိုင္ဒီအက္စ္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လူထုကို ပညာေပးတာကလည္း နည္းပၝးလႀပၝတယ္။

ဒၝ့ဴပင္ နယ္စပ္တေလ႖ာက္မႀာ ယံုဳကည္ရတဲ့ စာရင္းအင္း အခဵက္အလက္ေတၾ ရဖိုႛ ႒ကီးဳကပ္ စစ္ေဆးတာေတၾရယ္လိုႛလည္း ဘာမႀမရႀိေဳကာင္း၊ အစိုးရက တားဴမစ္ထားတဲ့အတၾက္ NGOေတၾလည္း အခဵက္အလက္ ေကာက္ခံစုေဆာင္းတဲ့အလုပ္ မလုပ္ႎိုင္ဳကေဳကာင္း ေဒၝက္တာလီက ေဴပာဆိုသၾားခဲ့ပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ အိပ္ခဵ္အိုင္ဗၾီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကိစၤကို သၾင္းလိုက္တာဟာ ကုလသမဂၢ ပၝဝင္ပတ္သက္ေနခဲ့တဲ့ ကေမႝာဒီးယား၊ အာဖဂန္နစၤတန္၊ ရဝမ္ဒၝတိုႛနဲႛ မတူပဲ ဴမန္မာဴပည္ကို တမူထူးဴခားသၾားေစပၝတယ္။ ဴမန္မာဴပည္ဟာ ကုလသမဂၢက ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္ႎိုင္တဲ့ ကိစၤေတၾဴဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနည္းကဵ ေ႟ၾးေကာက္ခံ အစိုးရကို ဴဖႂတ္ခဵတာ၊ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾ ခဵိႂးေဖာက္တာ၊ ဒုကၡသည္ေတ ၾထၾက္ေဴပးလာဳကတာ စတဲ့ ဴပႍနာေတၾတင္သာမက မူးယစ္ေဆးဝၝးနဲႛ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေဳကာင့္ ဴဖစ္ရတဲ့ ဴပႍနာ ေတၾလည္း ရႀိေနတာပၝ။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔