အဓမၳအလုပ္ခိုင္းေစမႁကိစၤ ႎိုင္ငံတကာ တရား႟ံုး ကိုင္တၾယ္ႎိုင္မည့္ အစီရင္ခံစာ တင္သၾင္း

2006-11-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံက အဓမၳလုပ္အားေပးကိစၤေဴဖရႀင္းေရးမႀာ ICJ ေခၞ ႎုိင္ငံတကာ တရား႟ုံးက ဘယ္လုိ ဘယ္ပုံပၝဝင္ႎုိင္တယ္ဆုိတဲ့ ဥပေဒေဳကာင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကုိ ILO အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚကုိ တင္သၾင္းထားတယ္လုိႛ ILOရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအဳကံေပးအရာရႀိက RFA ကုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ILO အထူးကုိယ္စားလႀယ္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာအေဴခအေန အစီရင္ခံစာအဴပင္ ဥပေဒေဳကာင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကုိပၝ ပူးတၾဲ တင္သၾင္းထားတာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ဒီသီတင္းပတ္ ေႎႀာင္းပုိင္းမႀာ အမဵားဴပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ဴပန္ဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛ ILO အထူး အဳကံေပးအရာရႀိ မစၤတာ ဖရန္စစ္ ေမာ္ပိန္းက ေဴပာဆုိတာပၝ။

မစၤတာ ဖရန္စစ္ ေမာ္ပိန္း။ ။ ILO အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚကုိ ဥပေဒေဳကာင္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာတင္သၾင္း႓ပီးပၝ႓ပီ။ ILO ပဋိဥာဥ္ေတၾအရ လုိက္နာသင့္တာေတၾကုိ မလုိက္နာဘူးဆုိရင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ႎုိင္ငံတကာ တရား႟ုံးတင္႓ပီး တရားစၾဲဖုိႛ ဴဖစ္ႎုိင္၊ မဴဖစ္ႎုိင္စတဲ့ အေသးစိတ္ အခဵက္ေတၾကုိ ေလ့လာ႓ပီး တင္ဴပထားတာပၝ။ ဴဖစ္ႎုိင္ေဴခေတၾ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတၾကုိပဲ တင္ဴပထားပၝတယ္။ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚကသာ အဆုံးအဴဖတ္ေပးမႀာပၝ။

အဓမၳလုပ္အားေပးကိစၤ တုိင္ဳကားသူေတၾကုိ အေရးမယူေရး၊ တုိင္ဳကားသူေတၾနဲႛ ILO ကုိယ္စားလႀယ္ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေတၾႚဆုံခၾင့္ရေရးစတ့ဲ ကိစၤေတၾကုိ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့လကုန္ပုိင္းက မစၤတာ ဖရန္စစ္ ေမာ္ပိန္း ရန္ကုန္ကုိ သၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ ILO ဘက္က အဓမၳလုပ္အားေပးကိစၤ တုိင္ဳကားမႁေတၾကို မႀန္မႀန္ကန္ကန္ေဴဖရႀင္းမဲ့ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းစနစ္တရပ္ ခဵမႀတ္ဖုိႛ နအဖကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ခရီးစဥ္အ႓ပီးမႀာေတာ့ ILO ဘက္က အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ဴပန္႓ပီး နအဖနဲႛ ေဆၾးေႎၾးတာေတၾဟာ တုိးတက္မႁ သိပ္မရႀိဘူးလုိႛ ဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ လာမယ့္ ႎုိဝင္ဘာ ၁၅၊ ၁၆ ရက္ ILO အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚက ဴမန္မာႎုိင္ငံအေဴခအေနကုိ သုံးသပ္မယ့္ အခဵိန္အထိ နအဖဘက္က ILO ရဲ့ေတာင္းဆုိမႁကုိ မလုိက္နာရင္ ႎုိင္ငံတကာ ဥပေဒေဳကာင္းအရ အေရးယူခံရဖၾယ္ရႀိတယ္လုိႛေတာ့ မစၤတာ ေမာ္ပိန္းက ေထာက္ဴပပၝတယ္။ နအဖအေနနဲႛ ILO ရဲ့ ေတာင္းဆုိခဵက္ကုိ တံုႛဴပန္မႁ ရႀိ၊ မရႀိ RFA က ေမးဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာ ဖရန္စစ္ ေမာ္ပိန္း။ ။ ခုခဵိန္ထိေတာ့ ဴမန္မာအစုိးရဘက္က ILO ရဲ့ ေတာင္းဆုိခဵက္ကုိ တံုႛဴပန္အေဴဖေပးတာမဵႂိး မရႀိေသးပၝဘူး။ သူတုိႛ တံုႛဴပန္ေကာင္း တုံႛဴပန္လာႎုိင္ပၝတယ္။ လက္ခံႎုိင္စရာ အေလ႖ာ့အတင္း လုပ္ေရး စဥ္းစားႎုိင္ဖုိႛ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾကုိ တံခၝး ဖၾင့္ေပးထားပၝတယ္။ ေရႀႚလာမယ့္ ႎုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္၊ ၁၆ ရက္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚက တစုံတရာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ မခဵခင္ အေဴခအေနေတၾ တုိးတက္လာလိမ့္မယ္လုိႛေတာ့ ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္။

နအဖဘက္က ILOရဲ့ ေတာင္းဆုိခဵက္ေတၾအနက္ အဓမၳလုပ္အားေပးကိစၤ တုိင္ဳကားမႁနဲႛ ဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ မစုစုေႎၾးနဲႛ ဦးေအးဴမင့္တုိႛကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့တယ္။ တရားစၾဲထားတဲ့ အမႁတခုကုိလည္း ပလပ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ခဵမႀတ္ေရးကုိေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း တံုႛဴပန္တာ မရႀိေသးတဲ့အတၾက္ ခုလုိ ဴပႍနာေတၾ မ႓ပီးဴပတ္ႎုိင္ဴဖစ္ေနရတာပၝ။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔