ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ္႟ုံးမဵား ဴပန္လည္ ဖၾင့္ခၾင့္ရ

2006-12-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ICRC_MYANMAR_MT_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚ ႟ံုးမဵား တည္ရႀိရာဴပေဴမပံု။ (Image: ICRC) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အပိတ္ခံထားရတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲက ICRC ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ နယ္႟ုံး ၅႟ုံးကုိ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾက ဴပန္ဖၾင့္ခၾင့္ဴပႂလိုက္ေပမဲ့ ေထာင္ေတၾကို သၾားဖိုႛ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရေသးဘူးလိုႛ ရန္ကုန္ ICRC ဌာေန ကုိယ္စားလႀယ္က RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

အပိတ္ခံထားရတဲ့ ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ နယ္႟ုံးေတၾ ဴပန္ဖၾင့္ခၾင့္ေပးလုိက္တာ မႀန္ပၝတယ္လုိႛ ရန္ကုန္ ICRC ဌာေနကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီယာ ဟၾန္ေအ ကၾန္ဒိုက ေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမႁေဳကာင့္ ပိတ္ထားတဲ့ ICRC ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ နယ္႟ုံး ၅႟ုံးကုိ ဴပန္ဖၾင့္ခၾင့္ရတာဴဖစ္တယ္လုိႛပၝ ဆက္လက္ ေဴပာဆုိ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲက အကဵဥ္းေထာင္ေတၾကုိ ဘယ္ေတာ့ သၾားဳကည့္ခၾင့္ရမလဲလုိႛ RFAက ေမးတဲ့အခၝ မစၤတာ ပီယာ ဟၾန္ေအ ကၾန္ဒိုက ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းက ေထာင္ေတၾကုိ သၾားဖိုႛအတၾက္ ခုခဵိန္ထိ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရေသးဘူးလိုႛ ေဴပာဆုိသၾားပၝတယ္။ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အသစ္ေရးဆၾဲထားတဲ့ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾနဲႛ ကၾဲလၾဲေနတဲ့အတၾက္ ICRC နယ္႟ုံးေတၾကုိ ယာယီပိတ္ထားရတာဴဖစ္တယ္လုိႛ မဳကာခင္က ေနဴပည္ေတာ္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုမႀာ ေဴပာခဲ့ေပမဲ့ ဘယ္လုိ ကၾဲလၾဲေနသလဲ ဆိုတာကုိေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မေဴပာခဲ့ပၝဘူး၊

ICRC ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ နယ္႟ုံး ၅ ႟ုံးကုိ ဴပန္ဖၾင့္ခၾင့္ေပးတဲ့ေနရာမႀာ ဘယ္လုိ ကန္ႛသတ္ခဵက္မဵိႂးေတၾနဲႛ ခၾင့္ဴပႂတာဴဖစ္ပၝသလဲလုိႛ RFAက ေမးရာမႀာေတာ့ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သူႛအေနနဲႛ ေဝဖန္ေဴပာဆိုမႀာ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ ICRC ရဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတၾကုိ မႀန္မႀန္ကန္ကန္ နားလည္ႎုိင္ဖိုႛနဲႛ ICRC ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ နယ္႟ုံးေတၾမႀာ ဘယ္လုိလုပ္ကုိင္သၾားမယ္ဆုိတဲ့ ကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ အေလးအနက္ ေဆၾးေႎၾးႎုိင္ေရးကုိ ေရႀႚ႟ႁပၝေဳကာင္း ဒၝေဳကာင့္ ေလာေလာဆယ္္ ဒီ့ထက္ပုိ႓ပီး မေဴပာႎုိင္ေသးေဳကာင္းသာ မစၤတာ ပီယာ ဟၾန္ေအ ကၾန္ဒိုက ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝဴပင္ ႟ုံးေတၾဴပန္ဖၾင့္ခၾင့္ရ႓ပီး ပထမဆုံးလုပ္ရမဲ့ ကိစၤေတၾကေတာ့ ICRC ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီ နယ္႟ုံးေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ရမဲ့ လူမႁေရးလုပ္ငန္းေတၾရဲ့ သေဘာသဘာဝကုိ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ဴဖစ္တယ္လုိႛပၝ ရန္ကုန္ ICRC ဌာေန ကုိယ္စားလႀယ္က ေဴပာပၝတယ္။၊ ဒီ့ေနာက္ ICRC ဘက္ကလည္း ႎုိင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီလုပ္ငန္း စံႎႁန္းေတၾကုိ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း ရႀိေအာင္လုပ္ဖိုႛ လုိသလုိ ဴမန္မာအစိုးရဘက္ကလည္း ဒၝေတၾကုိ နားလည္ဖိုႛလု္ိတယ္လုိႛပၝ မစၤတာ ပီယာ ဟၾန္ေအ ကၾန္ဒိုက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔