ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေရးယူေရး ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ခဵမႀတ္

2006-11-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
porters_200px.jpg
နအဖစစ္တပ္က အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစေသာ ေပၞတာမဵားကို လ႖ိႂႚဝႀက္စၾာ ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု။ (Photo: Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အဓမၳလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႁေတၾ ဆက္လက္ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ကိစၤ၊ အဓမၳလုပ္အားေပးခိုင္းေစသူ အစိုးရအရာရႀိေတၾကို အေရးယူေရးကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ကို ႎုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ILO)က ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္၊ ဗုဒၭဟူးေနႛက ခဵမႀတ္လိုက္ပၝတယ္။

ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္အရ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁဆုိင္ရာ မႀတ္တမ္း အခဵက္အလက္ေတၾကို၊ လုိအပ္သလို ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္သၾားႎုိင္ေအာင္၊ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီနဲႛ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရား႟ံုးေတၾကို တင္ဴပသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ILO အုပ္ခဵႂပ္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမႀာ သေဘာတူ ခဵမႀတ္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္အရ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစသူ၊ နအဖအစိုးရအရာရႀိေတၾက၊ို ရာဇဝတ္မႁ ကဵႃးလၾန္သူေတၾအေနနဲႛ အေရးယူသၾားႎုိင္ေရးအတၾက္လည္း ICC ေခၞ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႁ ခံု႟ံုးကိုလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤ တင္ဴပသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ILO အဖၾဲႚရဲ့ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္၊ မစၤတာ ဟၾမ္ ဆိုမာဗီယာက အဓမၳလုပ္အားေပး ခို္င္းေစမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာအစိုးရနဲႛ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေဆၾးေႎၾးအေဴဖရႀာခဲ့ေပမဲ့ ထူးဴခားမႁ မရႀိတဲ့အတၾက္ ခုလို ဆံုးဴဖတ္ရတာလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဴပႍနာ အေဴဖရႀာဖုိႛအတၾက္ တံခၝးဖၾင့္ထားဆဲ ဴဖစ္႓ပီး၊ ဴမန္မာအစိုးရအေနနဲႛ အဴပႂသေဘာ ေဆၾးေႎၾးညၟိႎႁိင္းမႁေတၾ လုပ္မလာဘူး ဆုိရင္ေတာ့ တဴခားနည္းလမ္းေတၾ ရႀာရေတာ့မႀာပဲလိုႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာအစုိးရအေနနဲႛ အဓမၳလုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႁကို ဥပေဒအရ တားဴမစ္ထားေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံအႎႀံႛအဴပားမႀာ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁေတၾ ရႀိေနတုန္းပဲလိုႛ ILO က ေဴပာပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစု လက္နက္ကိုင္ေတၾနဲႛ တိုက္ပၾဲဴဖစ္ပၾားရာ နယ္ေဴမေတၾမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစသူေတၾကို တရားစၾဲဆို အဴပစ္ေပးႎုိင္ဖုိႛ၊ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရားရံံုးကို တင္ဴပသၾားဖိုႛ ရႀိတယ္ ဆိုေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ICC ခံု႟ံုးအဖၾဲႚဝင္အဴဖစ္၊ စာခဵႂပ္ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတဲ့ႎုိင္ငံ မဟုတ္လိုႛ၊ အခက္အခဲ ရႀိႎုိင္တယ္လုိႛေတာ့ ILO က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ၊ အဓမၳလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ILO အဖၾဲႚရဲ့ ခဵမႀတ္လိုက္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္၊ ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မခဵခင္ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ILO ရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ရႀင္းရႀင္းလင္လင္း သိရေအာင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ ILO ႟ံုးတာဝန္ခံ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ေဟာ္ဆီကို RFA မႀ ဦးကိုကိုေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔