အဓမၳအလုပ္ခိုင္းေစမႁ ႎိုင္ငံတကာ တရား႟ံုးတင္ ေဴဖရႀင္းေရး ေ႟ၿႚဆိုင္း

2007-03-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

laborers_200px.jpg
လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခၾင္တခုတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဤကဲ့သိုႛ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခၾင္မဵားတၾင္ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁမဵားရႀိေဳကာင္း ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖၾဲႚ (ILO) က ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အစဥ္တစိုက္ ေဴပာဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံက အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁေပၞ ICJ လိုႛ ေခၞတဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရား႟ံုးမႀာ ဥပေဒအရ တင္ဴပေဴဖရႀင္းမဲ့ ကိစၤကို ILO ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္က ေ႟ၿႛဆိုင္းထားဦးးမယ္လိုႛ မတ္လ ၂၈ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက ဆံုးဴဖတ္လိုက္ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚမႀာ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ဖိုႛ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ILOဆိုင္ရာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကိုယ္စားလႀယ္ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ေဟာ္ဆီ ကို RFAက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရား႟ံုးကို တင္မဲ့ကိစၤ ဘာလိုႛ ေ႟ၿႛဆိုင္းရသလဲဆိုတာ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ေဟာ္ဆီက ခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဘာဴဖစ္လိုႛလဲဆိုေတာ့ မဳကာခင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလကုန္ပိုင္းေလာက္ကပဲ အဓမၳ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရမႁေတၾကို ရန္ကုန္မႀာ က႗န္ေတာ့္ကို တိုင္ဳကားႎိုင္တယ္လိုႛ ILO နဲႛ ဴမန္မာအစိုးရတိုႛ သေဘာတူညီခဵက္ လက္မႀတ္ ေရးထိုးခဲ့ပၝတယ္။ လုပ္အားေပးခိုင္းေစခံရမႁကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခၾင့္လည္း ရႀိပၝတယ္။ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရား႟ံုးကိုတင္ဖိုႛ ေ႟ၿႛဆိုင္းလိုက္တဲ့ အေဳကာင္းရင္းကေတာ့ ဴမန္မာ အစိုးရဟာ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္နဲႛ အညီ ဴမန္မာအစိုးရက လိုက္နာတာရႀိ-မရႀိဳကည့္ဖိုႛပၝလိုႛ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ေဟာ္ဆီ ကေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ILOတိုႛ ခုလို သေဘာတူညီခဵက္ မရရႀိခင္က ဴမန္မာႎိုင္ငံက အဓမၳ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁ ကိစၤေတၾကို နယ္သာလန္ႎိုင္ငံ သီဟိဂ္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရား႟ံုးတင္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာ ဥပေဒေဳကာင္းအရ အေရးယူေဴဖရႀင္းမယ္လိုႛ ILO အဖၾဲႚက ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။

မတ္လ ၂၈ရက္ေနႛက အစည္းအေဝးမႀာ အနည္းဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ သံုးရပ္ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။ အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရသူေတၾက ILOကို တိုင္ဳကားႎိုင္ခၾင့္၊ ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ ILO႟ံုးမႀာ ဝန္ထမ္းဦးေရ တိုးခဵဲႛဖိုႛနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အဓမၳ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁအေဳကာင္း အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ တရား႟ံုးကို တင္ဴပမဲ့ကိစၤ ရက္ေ႟ၿႛဆိုင္းလိုက္တာတိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက အဓမၳလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႁ ခဵက္ခဵင္းရပ္ဆိုင္းရမယ္၊ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက ဒီကိၤၤ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ရမယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛကလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံက အဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႁ ကိစၤကို ေရႀႚဆက္ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ရမယ္လိုႛ မတ္လ ၂၈ရက္ေနႛက ကဵင္းပတဲ့ အစည္းအေဝးမႀာ ေတာင္အာဖရိက အလုပ္သမားဝန္႒ကီး မစၤတာ မက္ဒ္လက္လာနာက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔