ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ကုလသမဂၢ ဳကားဝင္ရန္ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ေတာင္းဆို

2007-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_march_08-19-07_200px.jpg
ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵား တိုးဴမၟင့္လိုက္ဴခင္းကို ကန္ႛကၾက္သည့္အေနဴဖင့္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ဦးေဆာင္ကာ ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေနႛက ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ စီတန္း လမ္းေလ႖ာက္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾက ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ ႟ုတ္တရက္ အဆမတန္ တုိးဴမၟင့္လုိက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသူေတၾကုိ ဥပေဒမဲ့ အဳကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီး ႎႀိမ္နင္းေနတဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးက ဳကားဝင္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႛ ITUC လုိႛေခၞတဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္က ေတာင္းဆုိလုိက္သလုိ၊ ဒိန္းမတ္ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနကလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ ဴပစ္တင္ ႟ႁတ္ခဵလုိက္ပၝတယ္၊၊

လက္ရႀိဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတာေတၾအေပၞ ကုလသမဂၢလံု႓ခံႂေရး ေကာင္စီအေနနဲႛ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႛ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္က ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းထံ ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္ မေနႛက စာေရးသား ေတာင္းဆုိလုိက္တာပၝ၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ အမဵားစုဟာ လုပ္ငန္းခၾင္ကုိ သၾားဖုိႛ အေဴခခံလမ္း စရိတ္ကုိေတာင္ မတတ္ႎုိင္ဴဖစ္ေနဳကရေဳကာင္း၊ ဒၝေဳကာင့္ လမ္းေပၞထၾက္ ဆႎၬဴပမႁေတၾ ေပၞေပၝက္လာခဲ့ရတာဴဖစ္ေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္၊၊ ကုိမင္းကုိႎုိင္၊ ကုိကုိ႒ကီးတုိႛ အပၝအဝင္ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝငး္ေဆာင္ေတၾ၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬဴပခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ဖမ္းဆီးလုိက္တဲ့အတၾက္ ITUC အဖၾဲႚအေနနဲႛ တုန္လႁပ္ေဴခာက္ဴခားမႁ ဴဖစ္ရေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ လက္ရႀိအေဴခအေနနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဳသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေနႛက ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးက ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာကုိ ေတၾႚရတဲ့အတၾက္ မိမိတုိႛအေနနဲႛ စိတ္အားတက္မိေဳကာင္း၊ ဒၝေပမဲ့ တုိးတက္မႁေတၾ ရရႀိဖုိႛအတၾက္ ေနာက္ထပ္ အေရးယူမႁေတၾ လုပ္သၾားဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့အေဴခအေနေတၾကုိ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ အေရးေပၞ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးသၾားႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္အေနနဲႛ လုပ္ပုိင္ခၾင့္အာဏာကုိ သံုး႓ပီး တၾန္းအားေပး ေဆာင္႟ၾက္သၾားႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ ယံုဳကည္ေဳကာင္း အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ အေထၾေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးက အဲဒီ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ထံ ေပးစာမႀာ ေရးသားေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီအေတာအတၾင္း ဒိန္းမတ္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတၾင္း ထင္ရႀားတဲ့ ဒီမုိကေရစီအေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾ ဴဖစ္တဲ့ (၈၈)မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့အေပၞ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကုိ ဳသဂုတ္လ ၂၇ရက္ မေနႛက ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးအတၾက္ ဦးေဆာင္လႁပ္ရႀားေနသူေတၾကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းလုိက္တဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရရဲ့လုပ္ရပ္ကုိ ဒိန္းမတ္ႎုိင္ငံအစုိးရအေနနဲႛ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ၊ ဒီဖမ္းဆီးမႁေတၾကုိ ဳကည့္ရင္ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ဴပည္သူေတၾရဲ့ အခၾင့္အေရးကုိ တန္ဖုိးထား ေလးစားမႁ မရႀိဘူးဆုိတာ သာဓကဴပေနေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔