ဴမန္မာ့ဴပႍနာေဆၾးေႎၾးပၾဲကို အေမရိကန္သမတကေတာ္ ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပမည္

2006-09-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီမႀာ အေရးယူေရး ေစ့ေဆာ္ေပးဖိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္နဲႛ� လာမယ့္သီတင္းပတ္မႀာ ကဵင္းပမယ့္ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံမႀာ ေကာင္စီမႀာ� လူသားခဵင္းစာနာမႁ ဴပႍနာဆိုတဲ့ ေခၝင္းစဥ္ပၝ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို အေမရိကန္ သမတကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္က ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပမယ္လိုႛ� သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီက အေရးယူေရးကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက နည္းလမ္းရႀာေနေပမယ့္ ဒၝေအာင္ဴမင္္လိမ့္မယ္ဆိုတာေတာ့ မေသခဵာပၝဘူးလိုႛ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ရဲ့�� ဝန္ထမ္းအ႒ကီးအမႀႃး အန္နီတာ မက္ဘ႟ိုက္က သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာပၝတယ္။

အနည္းဆံုးေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကိစၤကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီ အစီအစဥ္မႀာတင္ႎိုင္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းႎိုင္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္။ အဲဒၝ ဆိုရင္ပဲ ေအာင္ဴမင္မႁတရပ္ပၝလိုႛ�မီးစ္ မက္ဘ႟ိုက္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႟ုံး ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ�ရစ္ခဵတ္ဒ္ ဂရင္နယ္လ္ကို RFAက� ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည္ႛခဲ့ပၝတယ္။

ရစ္ခဵတ္ဒ္ ဂရင္နယ္လ္။ ။ လာမယ့္ အဂႆၝေနႛမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မစၤက္ ဘုရႀ္ ဦးေဆာင္တဲ့ စကားဝိုင္း ကဵင္းပမႀာဴဖစ္႓ပီး ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံ အစည္းအေဝး အစပိုင္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို တင္ဴပေဆၾးေႎၾးပၝမယ္္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူသားခဵင္းစာနာမႁ ဆိုင္ရာ ဴပႍနာကို ပိုမို သတိမူဖိုႛနဲႛ� ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံေရးနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁ ရႀိေနတာကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီက� အေရးယူဖိုႛ အေမရိကန္က ကမကထလုပ္တာကို ေထာက္ခံမႁ ရရႀိဖိုႛ မစၤတာ ဘုရႀ္က ေမ႖ာ္လင့္တယ္လိုႛ သမတ ကေတာ္႟ုံးရဲ့ �ေဳကညာခဵက္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဴမန္မာ နအဖရဲ့ ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္တဲ့ မူဝၝဒေတၾ ေဴပာင္းလဲဖိုႛနဲႛ� ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ အေမရိကန္က ဦးေဆာင္႓ပီး နအဖကို ဖိအားေပးေနတာပၝ။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ဆယ့္ခုႎႀစ္ႎႀစ္ ကာလမႀာ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္နဲႛ အမဵားဆံုး ထိန္းသိမ္းခံေနရပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တဴခား ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပန္လၿတ္ေပးေရး အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအရ ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛနဲႛ လူသားခဵင္း စာနာမႁ အကူအညီေပးေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတၾ လံုဴခံႂေရးနဲႛ သၾားလိုရာသၾားခၾင့္ အာမခံခဵက္ေပးဖိုႛ အေမရိကန္ရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀာ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔