အာဆီယံလၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႚ ဖိလစ္ပိုင္သိုႛ သၾားေရာက္႒ကိႂးပမ္းမည္

2006-12-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
romulo_150px.jpg

AIPMC ေခၞ ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႚဟာ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတၾက္ ႒ကိႂးပမ္းတဲ့အေနနဲႛ ဒီရက္ပုိင္းအတၾင္း ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံကုိ ခရီးထၾက္ဖုိႛ ရႀိ္တယ္္လုိႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္၊၊

ထုိင္း၊ အင္ဒုိနီးရႀား၊ စင္ကာပူႎုိင္ငံတုိႛက လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၆ဦးပၝဝင္တဲ့AIPMC ကုိယ္စားလႀယ္ အဖၾဲႚဟာ မနီလာ႓မိႂႚကုိ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ကေန ၆ရက္ေနႛအထိ သၾားေရာက္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံကုိ သၾားရတဲ့ အဓိက ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီအဖၾဲႚရဲ့ အမႁေဆာင္ အတၾင္းေရးမႀႃး မစၤတာ ႟ုိရႀမ္း ဂဵက္ဆန္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ႟ုိရႀမ္း ဂဵက္ဆန္။ ။ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကိစၤကုိ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရနဲႛ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ေဆၾးေႎၾးႎုိင္ေအာင္၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ဒီမုိကေရစီလႁပ္ရႀားမႁမႀာ လူအမဵား ပူးေပၝင္း ပၝဝင္လာေအာင္၊ အာဆီယံအစုိးရေတၾ အခဵင္းခဵင္းဳကားမႀာ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾ ဖလႀယ္ႎုိင္ေအာင္အဴပင္ AIPMC အဖၾဲႚရဲ့ ဴမန္မာ့အေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾအေပၞ အာဆီယံအစုိးရေတၾဳကားမႀာ ဘယ္ေလာက္ေထာက္ခံမႁရႀိသလဲ ဆုိတာ သိရေအာင္ ရည္႟ၾယ္႓ပီး ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္ဖုိႛ စီစဥ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ လက္ရႀိ ဥကၠႉဴဖစ္႓ပီး မဳကာခင္မႀာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္း အေဝးကုိ လက္ခံကဵင္းပသၾားဖုိႛ ရႀိပၝတယ္၊၊ AIPMC အဖၾဲႚအေနနဲႛ ဒီထိပ္သီးအစည္းအေဝး မတုိင္ခင္ေလးမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လက္ရႀိဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရကုိ တင္ဴပ႓ပီး ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတၾက္ ေထာက္ခံမႁရရႀိေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

AIPMC ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚဟာ ဒီခရီးစဥ္အတၾင္းမႀာ ဖိလစ္ပုိ္င္ႎုိင္ငံရဲ့ လက္ရႀိသမတ မစၤက္ အာ႟ုိယုိ ၊ သမတေဟာင္းေတၾဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ ဖီဒယ္ ဗီ ရားမုိႛစ္၊ မစၤက္ ကုိရီ အကၾီႎုိ၊ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မစၤတာ အယ္လ္ဘာတုိ ႟ုိဴမႃလုိစတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾအဴပင္ အထက္လၿတ္ေတာ္နဲႛ ေအာက္လၿတ္ေတာ္က ဥပေဒဴပႂ အမတ္ေတၾ၏ ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾနဲႛပၝ ေတၾႚဆံုႎုိင္ဖုိႛ ရည္႟ၾယ္ထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

အခု ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံကုိ သၾားေရာက္မယ့္ AIPMC ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚမႀာ ထုိင္း၊ အင္ဒုိနီးရႀားနဲႛ စင္ကာပူႎုိင္ငံက လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾအဴပင္ ၁၉၉၀ခုႎႀစ္ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ ေ႟ၾးခဵယ္ခံထားရတဲ့ ဴမန္မာလၿတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဘိုလႀတင့္နဲႛ ေဒၝက္တာ စန္းေအာင္တိုႛလည္း တကေရာက္မယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ အာဆီယံအဖၾဲႚကခဵမႀတ္ထားတဲ့ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾ လုိက္နာလာေရး၊ ဒီမုိကေရစီကဵင့္စဥ္ေတၾ ေဖာ္ေဆာင္ ကဵင့္သံုးလာေရးတုိႛအတၾက္ အာဆီယံ အစုိးရေတၾကုိ စည္း႟ံုး႓ပီး တၾန္းအားေပးေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ AIPMC အဖၾဲႚကုိ ဖၾဲႚစည္းထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔