လြတ်တော်ခေၞယိူံိုင်တဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် အရေအတြက် ရြိသည်ဟု ေူပာုကား


2006-05-01
Share
ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကညိံြင့် ဖခင် ဗိုလ်ခဵြပ် အောင်ဆန်းတိုႛ၏ ဓာတ်ပုံမဵားကို ္ဘပီးခဲ့သော အမဵိြးသားနေႛက NLD ဌာနခဵြပ်႟ုံးတြင် ရောင်းခဵနေသည့် အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင်မဵားကို ၂၀၀၅ခိုံြစ် ိံိုဝင်ဘာလ ၂၅ရက်နေႛက တြေႚူမင်ရပုံ။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

NLD က တောင်းဆိုသလို လြတ်တော် ခေၞမပေးိံိုင်တာဟာ ကဵန်တဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် အရေအတြက်က သုံးပုံတပုံထိ မကဵန်တော့ဘူးလိုႛ ကဵိြင်းတုံ သတင်းစာ ရြင်းလင်းပြဲမြာ စစ်အစိုးရက ေူပာခဲ့ပေမယ့်၊ အမြန်တကယ် ကဵန်တဲ့ လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ် အရေအတြက်ဟာ လြတ်တော်ခေၞိံိုင်တဲ့ အရေအတြက် ရြိတယ်လိုႛ ူပည်ပရောက် လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်မဵားအဖြဲႛက RFAကို ေူပာပၝတယ်။

အမဵိြးသား ညြန့်ပေၝင်းအစိုးရအဖြဲႛ (NCGUB)ရဲ့ ဧူပီလ ၃၀ ရက် အစီရင်ခံစာအရဆိုရင် ၁၉၉၀ ခိုံြစ် ရြေးကောက်ပြဲမြာ အိံိုင်ရတဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် စုစုပေၝင်း ၄၈၅ ဦး ရြ္ဘိပီး သေဆုံးသြားတဲ့ လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်က ၉၅ ဦးရြိပၝတယ်။ ဒၝေုကာင့် ကဵန်နေတဲ့ လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ် အရေအတြက်က ၃၉၀ ရြိတာမိုႛ စုစုပေၝင်း လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် အရေအတြက်ရဲ့ ၈၀ ရာိံြန်းကေဵာ်ရြိနေပၝတယ်။

၁၉၇၄ ခိုံြစ် ဖြဲႛစည်းပုံ အေူခခံ ဥပဒေအရဆိုရင် လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ် ၃၄ ရာိံြန်းရြိရင် လြတ်တော် ခေၞပေးိံိုင်တာမိုႛ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် အရေအတြက် မူပည့်ဘူးဆို္ဘပီး စစ်အစိုးရဘက်က ဆင်ေူခပေးတာ သဘာဝမကဵဘူးလိုႛ လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်မဵားအဖြဲႛဝင် ကဝ္ဘမိြႚနယ် မဲဆ္ဋိံနယ် (၂) လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ် ဒေၝက်တာ မဵိြးဝင်းက ေူပာပၝတယ်။ ူပည်တြင်းက လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်တြေ ိုံတ်ထြက်ရတဲ့အေုကာင်းနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဒေၝက်တာ မဵိြးဝင်းက ခုလို ရြင်းူပပၝတယ်။

ဒေၝက်တာ မဵိြးဝင်း။ ။လက်ရြိုံတ်ထြက်နေုကတဲ့ အေူခအနေမဵိြးက ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ဒီဘက်မြာရြိနေတဲ့ အခဵိန်ကာလတုန်းကလည်း ကဋ္ဋန်တော်တိုႛကို အမဵိြးမဵိြး ပရက်ရြာပေး္ဘပီးတော့၊ ဟုတ်လား၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛကို မက်လုံးတြေ ပေး္ဘပီးတော့ ူဖားယောင်းတာရြိတယ်၊ ္ဘခိမ်းေူခာက်္ဘပီးတော့ ိုံတ်ထြက်ခိုင်းတာ ရြိတယ်၊ နောက် ကဵန်းမာရေးဆို္ဘပီးတော့ ိုံတ်ထြက်သြားတဲ့ လူတြေ ရြိတယ်။

တကယ်တမ်း ူပန်ုကည့်လိုႛရြိရင်၊ တကယ့် ဋ္ဌကီးဋ္ဌကီးကဵယ်ကဵယ် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛဟာ ခုနကလို ိံိုင်ငံ့တာဝန်ကို မထမ်းရသေးဘူး၊ မထမ်းရသေးပၝပဲနဲႛ ကဵန်းမာရေးအရဆို္ဘပီးတော့ အဲဒီ ိုံတ်ထြက်သြားတဲ့ဟာတေကြို ူပန်ုကည့်လိုႛရြိုရင် စစ်အစိုးရက တစုံတရာ ပရက်ရြာပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ ဥင်္စာကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ပေၞလြင်တယ်၊ ဘာေုကာင့်လဲဆိုတော့ ကဋ္ဋန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလိုမဵိြးကို ခံခဲ့ရဘူးတယ်၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ဘာမလြဲ ိံိုင်ငံ့တာဝန်ကို ဋ္ဌကီးဋ္ဌကီးကဵယ်ကဵယ် မလုပ်ရပဲနဲႛ သူတိုႛကို တိုက်နေရတာပဲ ရြိတယ်၊ အဲဒီတော့ ္ဘခိမ်းေူခာက်မြေုကာင့် ထြက်သြားုကရတာပဲ ူဖစ်တဲ့အတြက်ေုကာင့်မိုႛလိုႛ၊ ိုံတ်ထြက်သြားတဲ့ လူတေဟြာ စစ်အစိုးရက ဘယ်လိုပဲ ဒၝက ိုံတ်ထြက်္ဘပီးသား ူဖစ်လိုႛ တရားမဝင်ဘူး ဆိုပင်ဆိုူငားသော်လည်း ကဋ္ဋန်တော်တိုႛအနေနဲႛတော့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛနဲႛ ပူးတြဲတာဝန်ယူ တိုက်ပြဲဝင်ခဲ့ုကတဲ့ လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်မဵားအူဖစ် ဒီနေႛအထိ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ အသိအမြတ်ူပြနေတုန်းပဲ ရြိပၝသေးတယ်။

လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် စုစုပေၝင်း ၄၈၅ ဦးအနက် ထောင်ကဵနေတဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်က ၁၄ ဦးရြ္ဘိပီး ူပည်ပရောက်နေတဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်က ၃၄ ဦးရြိတယ်လိုႛ အမဵိြးသားညြန့်ပေၝင်းအစိုးရ (NCGUB) အဖြဲႛရဲ့ ထုတ်ူပန်ခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

အခဵြပ်အေိံြာင်ခံနေတုန်း ကြယ်လြန်ခဲ့တဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ၃ ဦးကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း ခရမ်းူမိြႛနယ် အမြတ် ၂ မဲဆ္ဋိံနယ် လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဦးတင်မောင်ဝင်း၊ ကိုကိုးကဋ္ဋန်း လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဦးလသြန်း၊ မကြေးတိုင်း ထီးလင်းူမိြႛနယ် လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဦးစောဝင်း ခေၞ ဦးကေဵာ်ဇောလင်းတိုႛ ူဖစ်ပၝတယ်။ ထောင်ကလြတ်္ဘပီး မုကာခင် ကြယ်လြန်ခဲ့တဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ၃ ဦး အနက် ပုသိမ်အနောက်ပိုင်း အမြတ် ၂ မဲဆ္ဋိံနယ် လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဦးကေဵာ်မင်း။ ရန်ကုန် အလု္ဘံမိြႛနယ် လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဒေၞစန်းစန်းဝင်းနဲႛ ုကာအင်းဆိပ်ုကီး မဲဆ္ဋိံနယ် လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်လည်းူဖစ် CRPP အဖြဲႛဝင်လည်းူဖစ်တဲ့ ဦးလြမောင်တိုႛ ူဖစ်တယ်လိုႛ အစီရင်ခံစာမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

အလုပ်ုကံခံရလိုႛ ကြယ်လြန်သြားတဲ့ လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်တေကြတော့ ရေဦးမဲဆ္ဋိံနယ် အမြတ် ၂ က ဦးဝင်းကိုနဲႛ ပေဵာ်ဘြယ် မဲဆ္ဋိံနယ် အမြတ် ၂ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဦးလြဖေတိုႛ ူဖစ်ပၝတယ်။ ဦးဝင်းကိုဟာ NCGUB အဝေးရောက် အမဵိြးသား ညြန်ပေၝင်းအစိုးရအဖြဲႚ ဝန်ုကီးတဦးလည်း ူဖစ်္ဘပီး ၁၉၉၂ ခု ိံိုဝင်ဘာလမြာ တ႟ုတိံိုင်ငံ ကူမင်းူမိြႚမြာ အလုပ်ုကံခံခဲ့ရတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့