အမဵိႂးသားညီလာခံကို ရပ္နားလိုက္ဴပန္ဴခင္း

2006-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
kyaw_hsan_200px.jpg
ဴမန္မာ ဴပန္ဳကားေရး ဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ဥပေဒေရးရာ ဖၾဲႚစည္းပံုႎႀင့္ အနာဂတ္ႎိုင္ငံ၏ အႎႀစ္သာရ စာအုပ္ကို အမဵိႂးသားညီလာခံ အ႒ကိႂ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ေနႛ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတၾင္ ဴပသေနပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

သုံးလနီးပၝး ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ အမဵိႂးသားညီလာခံကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ ေသာဳကာေနႛကစ႓ပီး ေခတၨရပ္နားလုိက္ေပမဲ့ ညီလာခံ ဘယ္ေတာ့ ဴပန္စမယ္ဆုိတာ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရဘူးလိုႛ ညီလာခံကုိယ္စားလႀယ္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ညီလာခံတက္တဲ့ ကုိယ္စားလႀယ္တခဵိႂႚက ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေမလမႀာ ညီလာခံဴပန္စႎုိင္စရာရႀိတယ္လုိႛ တၾက္ထားေပမဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ကေတာ့ ညီလာခံမႀာ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိတာ မရႀိဘူးလိုႛ ညီလာခံ ကုိယ္စားလႀယ္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အေဴခခံမူအေတာ္မဵားမဵားကုိ ေဆၾးေႎၾး႓ပီးဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္မႀာ ဴပန္စမဲ့ ညီလာခံဟာ ေနာက္ဆုံးကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛပၝ ညီလာခံကုိယ္စားလႀယ္ေတၾက မႀန္းထားပၝတယ္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ကစ႓ပီး ဴပန္လည္ကဵင္းပတဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံအဖၾင့္မႀာ ႎုိင္ငံဴခားသတင္းေထာက္ေတၾကုိ ဖိတ္ဳကား႓ပီး ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးတဲ့ကိစၤကုိ ႟ႁတ္ခဵခဲ့လုိႛ ညီလာခံ ကုိယ္စားလႀယ္တခဵိႂႚ မေကဵမနပ္ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။

သုံးလနီးပၝး ကဵင္းပခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံမႀာ ႎုိင္ငံသားမဵားရဲ့ မူလအခၾင့္အေရး တာဝန္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎုိင္ငံသားတုိင္း စစ္ပညာသင္ဳကားဖိုႛနဲႛ စစ္မႁထမ္းရမယ္လိုႛ ဴပဌာန္းထားတဲ့ဴပင္ တပ္မေတာ္ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္ကုိလည္း ဒုတိယသမတ ရာထူးနဲႛ ညီတယ္လုိႛ ဆိုထားပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ခုလို စစ္တပ္အခန္းကၸနဲႛ သမတလုပ္ပုိင္ခၾင့္စတဲ့ ကိစၤေတၾကုိ နအဖက စိတ္႒ကိႂက္ေ႟ၾးထားတဲ့ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾကသာ ညီလာခံမႀာ တင္သၾင္းခဲ့တာ ေတၾႚရပၝတယ္။

လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ ဴဖစ္ထုိက္သူကိစၤမႀာလည္း စစ္မႁထမ္းကုိမႀ လၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ဴဖစ္ထုိက္တယ္။ အရပ္သားဝန္ထမ္းဆုိရင္ လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ မဴဖစ္ေစရဆုိ႓ပီး ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ထုတ္ သတင္းစာေတၾထဲက ေ႟ၾးေကာက္ တင္ေဴမၟာက္ဴခင္းဆုိင္ရာ အေဴခခံမူေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံ ဥပေဒေရးဆၾဲရာမႀာ ပၝဝင္ရမဲ့ တပ္မေတာ္အခန္းကၸ မူေတၾကုိ ဴပန္ဳကည့္ရင္ ရဲအပၝအဝင္ လက္နက္ကုိင္တပ္ေတၾ အားလုံး စစ္တပ္ရဲ့ ကၾပ္ကဲမႁေအာက္မႀာ ရႀိရမယ္၊ စစ္ဖက္တရားစီရင္ေရးမႀာ တပ္မေတာ္ ကာကၾယ္ေရးဦးစီးခဵႂပ္ရဲ့ အဆုံးအဴဖတ္က အ႓ပီးအဴပတ္ဴဖစ္ေစရမယ္၊ တပ္မေတာ္ဟာ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၤအားလုံးကုိ လၾတ္လပ္စၾာ စီမံခန္ႛခၾဲ စီရင္ေဆာင္႟ၾက္ပုိင္ခၾင့္ရႀိတယ္လုႛိ ဆုိထားပၝတယ္။

ႎုိင္ငံေတာ္အတၾင္း အေရးေပၞအေဴခအေန ေပၞေပၝက္လာရင္ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္က အာဏာသိမ္းခၾင့္ရႀိတယ္လုိႛပၝ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းမႀာ အဆုိဴပႂထားပၝတယ္။ အမဵိႂးသားကာကၾယ္ေရးနဲႛ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ေတၾ စုံညီမရႀိတဲ့အခၝမဵိႂး အေရးေပၞအေဴခအေန ေဳကညာရရင္ သမတဟာ ကာကၾယ္ေရးဦးစီးခဵႂပ္၊ ဒုတိယ ကာကၾယ္ေရး ဦးစီးခဵႂပ္၊ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီးဌာန ဝန္႒ကီး၊ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးတိုႛနဲႛ ညၟိႎိႁင္း႓ပီး အေရးေပၞ အေဴခအေန ေဳကညာႎုိင္တယ္လုိႛ အဳကံဴပႂထားပၝတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမဵိႂးသားကာကၾယ္ေရးနဲႛ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ ၁၁ ဦးထဲမႀာ ေစာေစာက ပုဂၢိႂလ္ ေလးဦးစလုံး စစ္တပ္ကဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အေရးေပၞအေဴခအေနကုိ ႒ကိႂက္သလုိ ေဳကညာဖုိႛ အခၾင့္အေရးရႀိေနတယ္လုိႛ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလႀယ္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

၂၀၀၄ ခု ေမလ အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္ခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲႛ လက္နက္ခဵအဖၾဲႚ ၂၅ဖၾဲႚထဲက ၁၉ ဖၾဲႚသာ ၂၀၀၆ ခု ေအာက္တုိဘာ ၁၀ရက္ ညီလာခံကုိ ဴပန္တက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ၂၄ ရာႎႁန္း ေလဵာ့သၾားတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္ ညီလာခံတက္တဲ့ အေရအတၾက္ အခုလို ေလဵာ့နည္းသၾားသလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ ဴမန္မာသတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားတာ မေတၾႚရသလုိ ညီလာခံကဵင္းပေရး အာဏာပုိင္ေတၾကလည္း ရႀင္းဴပတာ မရႀိပၝဘူး၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔