ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး တိုးတက္ႎႁန္း အာရႀဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးဘဏ္ အစီရင္ခံစာမႀာေဖာ္ဴပ

2006-12-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Total_200px.jpg
တိုတယ္လ္ ဴပင္သစ္ ေရနံကုမၯဏီမႀ အင္ဂဵင္နီယာမဵားကို ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္ နတ္အိမ္ေထာင္ရႀိ ဓာတ္ေငၾႚပိုက္လိုင္းဆံု မီတာစခန္းတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု။ ေဒၞလာ တစ္ဘီလဵံဖိုး ရႀိေသာ ရတနာ ဓာတ္ေငၾႚပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ အ႒ကီးမားဆံုး ႎိုင္ငံဴခား ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ စီးပၾားေရး တုိးတက္မႁကုိ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ ၁၀ရာခိုင္ႎႁန္းထက္ပုိ႓ပီး တုိးတက္မယ္လုိႛ စစ္အစိုးရဘက္က မႀန္းထားေပမဲ့ ၂၀၀၆ နဲႛ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ တုိးတက္မႁက ၂ရာခိုင္ႎႁန္းကေန ၄ရာခိုင္ႎႁန္းဳကားထက္ မပုိႎုိင္ဘူးလုိႛ မဳကာခင္က ထုတ္ဴပန္တဲ့ အာရႀဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးဘဏ္ (ADB) အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ စီးပၾားေရး တုိးတက္မႁကုိ ADB က ၂ရာခိုင္ႎႁန္းနဲႛ ၄ရာခိုင္ႎႁန္းဳကား ရႀိႎုိင္တယ္လုိႛ မႀန္းထားေပမဲ့ ႎုိင္ငံတကာ ေငၾေဳကးရန္ပုံေငၾအဖၾဲႚ (IMF) ကေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ စီးပၾားေရးဟာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ေရာင္းရတဲ့ေငၾေတၾေဳကာင့္ ၇ရာခိုင္ႎႁန္း ရႀိႎုိင္တယ္လုိႛ မႀန္းထားပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေငၾေဖာင္းပၾမႁကုိ ၁၀ ရာခိုင္ႎႁန္းေအာက္ ေဖာ္ဴပထားေပမဲ့ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ ေငၾေဖာင္းပၾမႁႎႁန္းက ၃၀ ရာခိုင္ႎႁန္းထိရႀိႎုိင္တယ္လုိႛပၝ ADB အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အလားတူပဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေငၾေဖာင္းပၾမႁ မဵားလာႎုိင္တယ္လုိႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလက IMF အဖၾဲႚ အစီရင္ခံစာမႀာ ေထာက္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ေငၾေဖာင္းပၾမႁႎႁန္းကို တုိက္ဖဵက္ဖိုႛဆိုရင္ စစ္အစိုးရအေနနဲႛ စီးပၾာေရး ေပၞလစီေတၾ ေရႀႚေနာက္ညီဖိုႛနဲႛ ႒ကိႂတင္ တၾက္ဆလုိႛရတဲ့ စီးပၾားေရး ေပၞလစီမဵိႂးေတၾ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ဖိုႛလုိတယ္လုိႛပၝ ADB က အဳကံေပးထားပၝတယ္။

ေရနံနဲႛ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚ ဴပည္ပပိုႛတဲ့အေပၞ အားထားေနရတဲ့ကိစၤ၊ ေရနံထၾက္ပစၤည္းေတၾကုိ ဴပည္ပက တင္သၾင္းမႀီခုိေနရတဲ့ကိစၤေတၾေဳကာင့္ ဒီကၸေတၾမႀာ တစုံတရာ အေဴပာင္းအလဲဴဖစ္တာနဲႛ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး ကေမာက္ကမ ဴဖစ္မဲ့ အႎၩရာယ္ရႀိတယ္လုိႛပၝ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ဘတ္ဂဵက္လုိေငၾဴပမႁကုိ ေထမိဖိုႛ ဗဟုိဘဏ္က ေငၾထုတ္ေခဵးေနတာမဵား႓ပီး ေငၾေဖာင္းပၾမႁကုိ ဦးတည္ေစတဲ့အတၾက္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ဘတ္ဂဵက္လုိေငၾဴပမႁနဲႛ GDP စုစုေပၝင္း ဴပည္တၾင္း အသားတင္ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး အခဵိႂးက ၅ ရာခိုင္ႎႁန္းထိ တက္သၾားႎုိင္တယ္လုိႛပၝ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

ဘဏ္ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းမႁေတၾေဳကာင့္ ဘဏ္ေတၾက ထုတ္ေခဵးတဲ့ႎႁန္း ေလာေလာဆယ္ တက္ေနတဲ့အခဵက္ဟာ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးကုိ ထိခုိက္ႎုိင္တဲ့ ေနာက္အႎၩရာယ္တမဵိႂး ဴဖစ္တယ္လုႛိပၝ တဆက္တည္း ေဝဖန္ထားပၝတယ္။

ဴမန္မာကဵပ္ေငၾနဲႛ အေမရိကန္ေဒၞလာရဲ့ တရားဝင္ လဲလႀယ္ႎႁန္းက ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾင္း တည္႓ငိမ္ေနေပမဲ့ ေမႀာင္ခုိေစဵးကၾက္ ေငၾလဲႎႁန္းမႀာ ဴမန္မာေငၾတန္ဖိုး ဆက္တုိက္ကဵေနတာ ေတၾႚရတယ္လုိႛ ADB က ေဝဖန္ထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔