ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူမဵားကို ရက္ဆက္ဖမ္းဆီး

2007-05-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayers_walk_200px.jpg
ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းေသာ အဖၾဲႚတခု ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ႟ုပ္ပံု တီရႀပ္မဵား ဝတ္ဆင္၍ ေမလ ၁၅ရက္ နံနက္က လမ္းေလ႖ာက္လာစဥ္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အားလံုး လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းတဲ့ အဖၾဲႚေတၾကို ႎႀစ္ရက္ဆက္တိုက္ ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးပၝဝင္တဲ့ အဖၾဲႚဟာလည္း ေမလ ၁၅ရက္ေနႛက အဖမ္းခံခဲ့ရပၝတယ္။

မဂႆလာဒုံ ကဵိႂက္ကလုိႛ ဘုရားမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေမလ ၁၆ရက္ ဒီကေနႛမနက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူေတၾကုိ အမည္မသိ အရပ္ဝတ္ေတၾက ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္သၾားခဲ့ေပမဲ့ ဆူပူလႁပ္ရႀားလုိတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ မရႀိတာေဳကာင့္ဆုိ႓ပီး ေနႛလည္ဘက္မႀာ ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့တယ္လုိႛ ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာသူေတၾက RFAကုိေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ မနက္ပုိင္း မနက္ ၉ နာရီေလာက္မႀာ မဂႆလာဒုံ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အဖဲၾႚဝင္လူငယ္ေတၾနဲႛ အဴခားစိတ္ပၝဝင္စားတဲ့လူငယ္ေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး အမဵိႂးသမီး ၂ ဦးအပၝအဝင္ စုစုေပၝင္း ၁၅ ဦးဟာ ကဵိႂက္ကလုိႛဘုရား အဂႆၝေဒၝင့္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းခဲ့ပၝတယ္။ ဝတ္ဴပႂအ႓ပီး ဘုရားေပၞက ဴပန္အဆင္းမႀာ ဖမ္းဆီးခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း ကုိယ္တုိင္ပၝဝင္ခဲ့သူတဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။

လူငယ္ေတၾနဲႛ လာေခၞတဲ့လူေတၾနဲႛ ႟ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ဴဖစ္ဳကတယ္လိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ လက္ထဲက ကင္မရာနဲႛ လက္ကိုင္ဖုန္းကို လုယူလိုႛ ေတာ္ေတာ္ ဳကမ္းဳကမ္းတမ္းတမ္း ဴပႂမူခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ လာေခၞသူေတၾက ဘယ္အဖၾဲႚအစည္းက ဘာတာဝန္ရႀိသူေတၾလဲ ဆိုတာကို အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေမးဴမန္းေပမဲ့ မေဴဖပဲ လူ႒ကီးက စကားေဴပာစရာရႀိလိုႛ ေခၞတာဴဖစ္႓ပီး ဴပန္ပိုႛေပးမႀာပၝလိုႛပဲ ေဴပာဆိုခဲ့ေဳကာင္း ကိုယ္တိုင္ပၝဝင္ခဲ့သူက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

လာေရာက္ဖမ္းဆီးသူေတၾဟာ ဘယ္သူဘယ္ဝၝေတၾ ဴဖစ္တယ္ဆုိတာ မသိရလိုႛ မလုိက္ႎုိင္ေဳကာင္း ေဴပာတဲ့အတၾက္ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူေတၾနဲႛ လာေရာက္ဖမ္းဆီးသူ အရပ္ဝတ္ေတၾအဳကား တင္းမာမႁရႀိလာခဲ့တာေဳကာင့္၊ ဴပႍနာဴဖစ္မႀာကုိ မလုိလားတဲ့အတၾက္ ေနာက္ဆုံး ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူေတၾက ေခၞေဆာင္ရာကုိ လုိက္သၾားခဲ့တယ္လုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

သူတုိႛကုိ ကဵိႂကၠဆံ စစ္ေဳကာေရး စခန္းကုိ ေခၞေဆာင္သၾား႓ပီး နာရီ အနည္းငယ္အဳကာမႀာ ကဵိႂက္ကလုိႛဘုရားကုိ ဴပန္ပုိႛေပးခဲ့တယ္လုိႛ ကုိယ္တုိင္ ပၝဝင္ခဲ့သူကေဴပာပၝတယ္။ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့တဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အခုလုိ ဆက္လက္ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဖမ္းဆီးတဲ့အဖၾဲႚထဲက တေယာက္က သူတိုႛအထက္က လူ႒ကီးကို လႀမ္း႓ပီးေဴပာတဲ့အခၝမႀာ သူတိုႛလူ႒ကီးက ဒီဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းတဲ့ အဖၾဲႚက ဆူဆူညံညံလုပ္သလား၊ ႟ုန္းရင္းဆန္ခတ္ လုပ္သလားလိုႛ ေမးတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ဒီလိုလုပ္တာ မရႀိေဳကာင္း သူတိုႛက ဴပန္ေဴဖေတာ့ ဒၝဆိုရင္ ဘာဖမ္းေနစရာလိုသလဲ ဴပန္လၿတ္လိုက္ပၝလိုႛ ေဴပာတာေဳကာင့္ ဴပန္လၿတ္လိုက္ေဳကာင္း သူက ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူေတၾကုိ ဖမ္းဆီး႓ပီး ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့ေပမဲ့၊ မေနႛက မနက္ပုိင္းက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ မစုစုေႎၾးတုိႛအဖဲၾႚ ၂၈ဦးနဲႛ လႁိင္သာယာက ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းအဖဲၾႚ ၁၁ဦး အားလံုးေပၝင္း ၃၉ ဦးကုိေတာ့ ဒီကေနႛအထိ ဴပန္လည္ လၿတ္ေပးဴခင္းမရႀိေသးဘူးလုိႛ ဖမ္းဆီးခံရသူေတၾနဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသုိင္းအဝုိင္းကေဴပာဆုိပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္အခဵိန္အထိ ဖမ္းဆီးခံထားရသူေတၾ ဘယ္မႀာရႀိေနတယ္ဆုိတာ တိတိကဵကဵ မသိရပဲ သူတုိႛရဲ့ အိမ္ေတၾကုိလည္း လာေရာက္ အေဳကာင္းဳကားဴခင္း မရႀိဘူးလုိႛ ဆုိပၝတယ္။ သူတုိႛကုိ ကဵိႂကၠဆံ စစ္ေဳကာေရး စခန္းမႀာ ဆက္လက္ ထားရႀိတယ္လုိႛပဲ ယူဆရေဳကာင္း နီးစပ္သူေတၾက RFAကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ အတည္ဴပႂလုိႛ မရေသးတဲ့ သတင္းေတၾအရကေတာ့ တခဵိႂႚ အခဵႂပ္ေထာင္ေတၾဆီကုိ ဴဖန္ႛခဲၾ႓ပီး ပုိႛထားတယ္လုိႛလည္း သိရႀိရပၝတယ္။

ေမလ ၁၅ရက္ေနႛက အင္းစိန္၊ ေစာ္ဘၾား႒ကီးကုန္း မႀတ္တိုင္မႀာ အဖမ္းခံရတဲ့ မစုစုေႎၾးတိုႛအဖၾဲႚနဲႛ လိႁင္သာယာမႀာ အဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းအဖၾဲႚေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAသတင္းေထာက္ ကိုညိႂက ဆက္သၾယ္ေမး႓မန္း သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔