ေလာင္စာဆီေစဵး ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပ ခဵီတက္ပၾဲမဵား ရန္ကုန္တၾင္ ဴဖစ္ပၾား

2007-08-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

protest_march_200px.jpg
ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵား ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္လိုက္ဴခင္းေဳကာင့္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခဵႂပ္ေနေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ရႀားရႀားပၝးပၝး လူစူလူေဝးဴဖင့္ ခဵီတက္ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေနႛက ဴဖစ္ပၾားခဲ့ရာ ရန္ကုန္႓မိႂႚတေနရာတၾင္ ခဵီတက္ဆႎၬဴပသူမဵားကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကုိမင္းကုိႎုိင္အပၝအဝင္ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ေပမဲ့ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္း တက္တာကုိ ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္တဲ့အေနနဲႛ ရန္ကုန္မႀာ ဒီကေနႛ ခဵီတက္ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ မနက္ပုိင္းကစလုိႛ ရန္ကုန္ ေဴမနီကုန္း၊ လႀည္တန္းစတဲ့ေနရာေတၾမႀာ ဆႎၬဴပသူေတၾ စတင္စုေဝးဳကတာပၝ။ ဆႎၬဴပခဵီတက္ပၾဲ ဴဖစ္ပၾားပုံကုိ ဦးေဆာင္ပၝဝင္ခဲ့သူ တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိသန္းႎုိင္က ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကုိသန္းႎုိင္။။ လႀည္းတန္းကုိ ေရာက္တဲ့အခၝမႀာ ကဵေနာ္တုိႛက နဲနဲေစာေနတယ္ေလ။ ၁၀နာရီေကဵာ္ေကဵာ္ေလာက္မႀာ ေဴမနီကုန္းဖက္က ေဒၞေနာ္အုန္းလႀတုိႛ လူ ၂၀ ေကဵာ္ အစိတ္ေလာက္ လႀည္းတန္းကုိေရာက္လာတယ္။ အဲဒီမႀာ ကဵေနာ္တုိႛအဖၾဲႛနဲႛ ဝင္ပူးေပၝင္းတယ္။ အင္းစိန္လမ္းမ႒ကီးတေလ႖ာက္ ညာဘက္ဴခမ္းကေန႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တုိ္ႛ ေလ႖ာက္ခဲ့ဳကတာေလ။ ေလ႖ာက္ရင္းေလ႖ာက္ရင္း တဴဖည္းဴဖည္းနဲႛ ကဵေနာ္တုိႛ ဴပည္သူလူထုက တဴဖည္းဴဖည္းဝင္႓ပီး ပူးေပၝင္းလာတယ္။ အဲဒီအခဵိန္မႀာ ကဵေနာ္တုိႛရဲႛညာဘက္ဴခမ္းကုိ ဝင္ေရာက္ပူးေပၝင္းမႁက ရာဂဏန္းေလာက္ပဲ ရႀိ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛ အုတ္ကဵင္းမႀတ္တုိင္ေလာက္ ေရာက္တဲ့အခဵိန္မႀာ ဘယ္ဖက္ဴခမ္းမႀာက လူ ေထာင္ခဵီ႓ပီးေတာ့ရႀိတဲ့ လူအုပ္႒ကီးနဲႛ တၾဲမိသၾား႓ပီးေတာ့ လူအုပ္႒ကီးက အရမ္း႒ကီးမဵားသၾားတယ္။

ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိမဵႂိးသန္ႛကလည္း သူႛေတၾႚဳကႂံခဲ့ရပုံကုိ ခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကုိမဵႂိးသန္ႛ။။ လူအစိတ္ေလာက္ကေန႓ပီး စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္လာခဲ့ဳကတာ လႀည္းတန္းကုိေကဵာ္ေတာ့ လူ ၃၀၀ ကေန႓ပီး ေနာက္ဆံုး လူေတၾက မဵားမဵားလာတယ္။ အဲဒီမႀာ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ဦးကေန႓ပီးေတာ့ ဦးေဆာင္႓ပီး ကုန္ေစဵးႎႁန္းနဲႛ ဓာတ္ဆီနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၤေတၾကုိ တရားေဟာတယ္ဗဵ။ လမ္းမႀာလူေတၾက ပုိပၝဝင္႓ပီး လမ္းေလ႖ာက္လာတာ လူသံုးေထာင္ေလာက္ ဴဖစ္လာတယ္။

ဒီလုိနဲႛ ဆႎၬဴပသူေတၾ ေရႀႚဆက္လာလုိက္တာ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀအပၝအဝင္ ဆႎၬဴပသူ ၈ ဦး အဖမ္းအဆီးခံရပုံကုိလည္း ကုိသန္းႎုိင္က ဆက္ရႀင္းပၝတယ္။

ကုိသန္းႎုိင္။။ ပၝရမီ မီးပိၾႂင့္ကုိ ေရာက္တဲ့အခဵိန္မႀာ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀတုိႛက ညာဖက္ဴခမ္းမႀာ ကဵန္ေနခဲ့႓ပီး ေရႀႛကုိနည္းနည္းေလး ကံ႗သၾားတယ္။ အဲဒီအခဵိန္မႀာ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀတုိႛကုိ ဳကံ့ဖၾံႛေတၾက ဒိုင္နာကားေပၞကုိ ဖမ္း႓ပီးေတာ့ ဆၾဲ႓ပီးေတာ့ ေခၞတင္သၾားတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛက ဘယ္ဖက္ဴခမ္းမႀာလူအုပ္က အမဵား႒ကီးနဲႛ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀတုိႛက လူနည္းနည္းေလးနဲႛ ဟိုဖက္ဴခမ္းမႀာ က႗ံသၾား႓ပီးေတာ့ ခၝးဴပတ္သၾားတာေပၝ့။ အဲဒီမႀာ သူတုိႛကုိကဵေနာ္တိုႛက ဘာမႀအကူအညီ မေပးလုိက္ႎုိင္ေလာက္ေအာင္ ေဝးသၾားတယ္။

ဖမ္းခံရတာ ၈ ဦး ဴဖစ္႓ပီး သူတုိႛကေတာ့ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀ၊ ေဒၞစန္းစန္းဴမင့္၊ ေဒၞရင္ရင္ဴမတ္၊ ေဒၞတင္ရီ၊ ကုိသန္းေဇာ္ဴမင့္၊ ထက္ထက္ဦးေဝ၊ မခဵႂိခဵႂိလၾင္စသူေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္ဆုံးသိရႀိရတဲ့ သတင္းအရေတာ့ေဒၞေနာ္အုန္းလႀတုိႛကုိ ၅ နာရီဳကာ ဖမ္း႓ပီး ဴပန္လၿတ္ေပးလုိက္ပၝတယ္။ ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀက အဴဖစ္အပဵက္ကို ဴပန္ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၞေနာ္အုန္းလႀ။ ။ ကဵမတုိႛအားလံုးအမဵႂိးသမီး ၆ေယာက္ပၝတယ္။ အမဵႂိးသားတေယာက္ပဲ ပၝတယ္။ လူစုကၾဲသၾားတဲ့သေဘာေပၝ့။ အဲဒီအခဵိန္မႀာ လူတစုက သူတုိႛအနားေရာက္ေတာ့ အတင္းအဓမၳ ေပၾႛခဵီ႓ပီး ကဵမတုိႛကုိ ကားေပၞတင္တယ္။ ကုိယ့္လူေတၾကုိ အတင္းအဓမၳဆၾဲသၾားတယ္။ ကားေပၞကုိေရာက္ေရာက္ဴခင္း ကဵမက မတရားဖမ္းေနပၝတယ္ဆုိ ႓ပီးေတာက္ေလ႖ာက္ ေမႀာ္ဘီေရာက္တဲ့အထိ ေအာ္တယ္။ ကဵမတုိႛကုိ စေခၞသၾားတဲ့ေနရာ နဝရတ္ဟိုတယ္ေရႀႛမႀာ စေခၞသၾားတယ္။ ေမႀာ္ဘီကုိ တုိက္ရိုက္ေခၞသၾားတာ။

ဒိလုိနဲႛ ဆႎၬဴပသူေတၾဟာ ပၝရမီမီးပၾႂိင့္အေကဵာ္မႀာ အာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ ထိပ္တုိက္ေတၾႚမႀာကုိ ေရႀာင္ရႀားဖုိႛအတၾက္ ဆႎၬဴပသူေတၾဟာ ဴပန္လႀည့္လာဳကပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဳကံခုိင္ေရးလုိႛ ယူဆရသူေတၾက ေနာက္က လုိက္လာ႓ပီး ေႎႀာင့္ယႀက္ ဆဲဆုိဳကပုံကုိ ကုိရာဇာက ေဴပာပၝတယ္။

ကိုရာဇာ။ ။ ေနာက္ကေန လိုက္လာ႓ပီးေတာ့ ဆဲတယ္ဗဵ ဆဲတာမႀ ေတာ္ေတာ္ကို ဆိုးဆိုးဝၝးဝၝး ဆဲတယ၊္ မဳကားဝံ့ မနာသာေတၾ ဆဲတယ္။ ႓ပီးေတာ့ တေယာက္ကို သူတိုႛ စထိုးလိုက္တာကို ေတၾႚတယ္။ အထိုးခံရတဲ့ ခေလးကေတာ့ ငယ္ငယ္ပၝပဲ ႓ပီးေတာ့ အမဵိႂးသမီးေတၾကို ဆၾဲတယ္၊ ေနာက္ဝင္ထိုးတယ္ေပၝ့၊ ကဵေနာ္တိုႛ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘာတာမႀတ္တိုင္မႀာ လူစုခၾဲမဲ့ အခဵိန္ ကိုယ္သၾားခဵင္တဲ့ ေနရာကို သၾားေတာ့မဲ့အခဵိန္မႀာပဲ သူတိုႛက ကားလမ္းမ႒ကီးကို ပိတ္ထားတယ္။ ပိတ္ထားေတာ့ ကားတန္း႒ကီးက ပိတ္ေနတာေပၝ့ဗဵာ။

သူတိုႛက ကဵေနာ္တိုႛကို ဘာေဴပာလဲဆိုေတာ့ မင္းတိုႛ ခုခဵက္ခဵင္း လူစုခၾဲ၊ မင္းတိုႛေဳကာင့္ ကားေတၾ ပိတ္ကုန္႓ပီ ဘာဒီမိုကေရစီမႀ မလိုခဵင္ဘူး၊ ဘာ ဒီမိုကေရစီပဲရမယ္၊ ညာဒီမိုကေရစီပဲရမယ္၊ မင္းတိုႛ ဟို စည္းကမ္းမရႀိဘုူး ဘာညာေဴပာတယ္ အမႀန္က ကဵေနာ္တိုႛက ပလက္ေဖာင္းေပၞက မႀတ္တိုင္မႀာ ရပ္ေနတာ ကဵေနာ္တိုႛကို စည္းကမ္း မရႀိပၝဘူးလိုႛေဴပာေနတဲ့ သူေတၾက လမ္းမ႒ကီးကို ပိတ္႓ပီး မင္းတိုႛက စည္းကမ္းမရႀိဘူး မင္းတိုႛေဳကာင့္မိုႛ ကားလမ္းေတၾပိတ္ေန႓ပီလိုႛ ေဴပာတာ၊ ဒၝေပမဲ့ ကဵေနာ္တိုႛ တခၾန္းတပၝဒမႀ ဴပန္မေဴပာဘူး။

အဲဒီမႀာ တခဵိႂႚအမဵိႂးသမီးေတၾကို ဝင္ဆၾဲတယ္။ ထိုးတဲ့ လူက ဝင္ထိုးေတာ့ေပၝ့ ကဵေနာ္ကို္ယ္တိုင္ပဲ ႎႀစ္ခဵက္ အထိုးခံရတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ ေနာက္က ပၝလာတဲ့ လူထု႒ကီးကေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛကို ဝင္ဆၾဲရင္ ခင္ဗဵားတိုႛ အဲဒီလိုမလုပ္ပၝနဲႛ ေအာ္လိုက္၊ သူတိုႛက နဲနဲေလး ေနာက္႟ုပ္သၾားလိုက္၊ ဘယ္လိုပံုနဲႛ တူလည္းဆိုေတာ့ မဆၾဲရဲပဲနဲႛ ဝင္ဝင္ဆၾဲေနတဲ့ ပံုနဲႛ တူတယ္။

အဲဒီမႀာ တေယာက္ဆိုရင္ ဟင္းဖုန္းကို ခၝးမႀာခိဵတ္ထားတယ္ အသားညိ္ႂညိႂ မဲမဲနဲႛ ေနကာ မဵက္မႀန္နဲႛ သူနံမယ္က လိႁင္႓မိႂႚနယ္ ဳကံ့ခိုင္ေရးစည္း႟ံုးေရးမႀႃး ၈ရပ္ကၾက္က ကိုစိုးဝင္းသန္းလိုႛ ေဴပာတာပဲ၊ သူဆို ေတာ္ေတာ္႒ကီးကို ဆဲတာဗဵ။

ဆႎၬဴပသူေတၾ အုတ္ကဵင္းအနီး ေကဵာက္စိမ္း စားေတာ္ဆက္အေရာက္မႀာေတာ့ ဆုိးဆုိး႟ၾား႟ၾား ႟ုိက္ႎႀက္ခံခဲ့ရတဲ့ ဴမင္ကၾင္းတခုအေဳကာင္းကုိေတာ့ မဵက္ဴမင္တဦးက RFAကို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

မဵက္ဴမင္ေတၾႚသူ။ ။ ကဵေနာ္တိုႛ ခဵီႆတက္လာတဲ့ အုပ္စုေပၝ့ လူ ၃၀၀၀ခန္ႛေလာက္ရႀိတယ္၊ အုတ္ကဵင္း ခဵည္မႀဵင္နဲႛ အထည္စက္႟ံု ေရႀႚကေန ဴပန္လႀည့္တယ္၊ ဴပန္လႀည့္႓ပီး အုတ္ကဵင္း ေကဵာက္စိမ္းစားေတာ္ဆက္ ေရႀႚမႀာ ၁၅ႎႀစ္ ၁၆ႎႀစ္ခန္ႛရႀိတဲ့ မိန္းခေလးတဦးကို လူတေယာက္က ဝင္႓ပီး နဘန္႟ိုက္တာေပၝ့၊ ေကာင္မေလးလည္း ေတာ္ေတာ္ အ႟ိုက္ခံလိုက္ရတယ္၊ တဘက္ဴခမ္းမႀာ ရႀိတဲ့ ေယာက္ဵားေတၾက မိန္းခေလးတေယာက္ကို ဒီလုိလုပ္ရသလား၊ မင္းသတၨိရႀိရင္ ငၝနဲႛ ခဵမယ္ေပၝ့၊ မင္းတိုႛ ထၾက္ခဲ့ေပၝ့ တေယာက္ခဵင္း အဲလိုေပၝ့ လူထဲကေန ဝို္င္းေအာ္တဲ့ ေယာက္ဵားေတၾေတာင္ ရႀိတာပဲ၊ ေကာင္မေလးက နာတာေပၝ့ လူအုပ္က ဝိုင္းေအာ္႓ပီး ဆၾဲတာေပၝ့ ေဴပသၾားတဲ့ အခၝကဵေတာ့ ေကာင္မေလးကို ကဵေနာ္က ေနာက္မႀာ ကားတစီးလာတာနဲႛ လိုင္းကား႒ကီးေပၝ့ ေကာင္မေလးကို တက္ခိုင္းလိုက္တယ္၊ လူေတၾကလည္း သမီး သမီး တက္တက္လိုႛ ေအာ္တယ္ ေကာင္မေလးက တက္သၾားတယ္။

ကုိယ္တုိင္ အဆၾဲအရမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ဆႎၬဴပသူ မဥမၳာကလည္း ခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

မဥမၳာ။ ။ ကဵမတိုႛကို ဒီ ဳကံ့ဖၾံနဲႛအတူ ဴပည္သူႛစၾမ္းအားရႀင္တိုႛ ဘာတိုႛ အဲလိုမဵိႂးေနမႀာေပၝ့၊ လူထုလိုႛသာ ေဴပာတာေလ၊ သူတိုႛ ရပ္ကၾက္ထဲကလူေတၾလိုႛ သာေဴပာတာေလ၊ ကဵမတိုႛေတၾကို ဝင္ဝင္႓ပီးေတာ့ ဆၾဲတာ၊ ကဵမဆိုလိုႛ ရႀိရင္ သူတိုႛ ကကားေပၞကို ဆၾဲ႓ပီးေတာ့ တင္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ကေနဆၾဲထည့္လိုက္တာ ကဵမက ပၝသၾားေရာ၊ ကဵမတိုႛဆီက လူေတၾကလည္း ကဵမကို ဝိုင္း႓ပီးဆၾဲတဲ့ အခၝကဵေတာ့ ကဵမက လၾတ္လာတာေလ၊ ၀႟ုန္းသံုးကားနဲႛ ကဵမတိုႛမႀာ ပလက္ေဖာင္းေတၾေပၞမႀာ ပစ္ပဵက္႓ပီးလဲလိုႛ၊ အကုန္လံုးဴပန္႓ပီးေတာ့မႀ ဝိုင္း႓ပီးေတာ့ ထူဳကဆၾဲဳကလုဳကနဲႛမႀ ကဵမဴပန္႓ပီးေတာ့ လၾတ္လာတာပၝ။

ေႎႀာင့္ယႀက္သူေတၾၾမႀာ အရက္နံႛထၾက္ေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ လူထုရဲ့ ေထာက္ခံ ကူညီပုံကုိလည္း မဥမၳာက ခုလုိ ေဴပာပၝေသးတယ္။

မဥမၳာ။ ။ ကဵမတိုႛဘက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို အားရႀိစရာေကာင္းပၝတယ္။ သူတိုႛက ကဵမတိုႛကို ေဴပာတဲ့ စကားလံုးေတၾေပၞမႀာ ဘာပဲေဴပာေဴပာ အဴပင္ကို မထၾက္ရဲဘူး၊ ကဵမတိုႛနဲႛ အတူတူေရာ႓ပီး ဆႎၬဴပဖိုႛအတၾက္ လမ္းမေပၞကို ေရာက္မလာေပမဲ့ သူတိုႛေတၾက အိမ္ေရႀႚေတၾမႀာ အကုန္လံုး ပလက္ေဖာင္းေတၾေပၞမႀာ လူေတၾ အဴပည့္နဲႛ ကဵမတိုႛ ေဴပာသမႀဵကိုလည္း သူတိုႛက ေထာက္ခံတဲ့ အေနနဲႛ လက္ခုပ္ေတၾ တီးေပးတယ္ ေနာက္ကဵမတိုႛတေတၾကို ေရေတၾ ေပးတယ္၊ စားစရာ ေပၝင္မုန္ႛတိုႛလိုမဵိႂး ဘာညာ အဲဒၝမဵိႂးေတၾလည္း ထၾက္႓ပီးကမ္းတယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဒီလိုမဵိႂး လုပ္တဲ့အတၾက္ကို သူတိုႛက အားေပးပၝတယ္။ ေနာက္အခၝကဵေတာ့ ကားေပၞက ခရီးသည္ေတၾ ဒီလိုင္းကားေတၾကလည္း ေဴပးေနတဲ့ အခၝကဵေတာ့ ကဵမတိုႛ တေတၾကို ဟို လက္ေတၾဴပ႓ပီးေတာ့ ဆက္႓ပီးေတာ့လုပ္ပၝ ေထာက္ခံပၝတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမဵိႂးေတၾနဲႛ ဴပပၝတယ္၊ အဲဒီအတၾက္ ကဵမတိုႛကလည္း လုပ္ရတာ အားလည္း အရမ္းရႀိပၝတယ္။ ကဵမတိုႛက ဒီ္ိလိုမဵိႂး ဆႎၬဴပတာကို ဆက္႓ပီးေတာ့ လုပ္ေနဦးမႀာပၝ။

ဒီေနာက္ေတာ့ အုတ္ကဵင္းအနီးမႀာပဲ လူစုခၾဲခဲ့ဳကပၝတယ္။

ေနာက္ထပ္ဴဖစ္ပၾားတဲ့ေနရာကေတာ့ ဒီကေနႛ ေနႛလည္မႀာပဲ ရန္ကုန္ဆူးေလဘုရားအနီးမႀာပၝ။ ရန္ကုန္ကလာတဲ့ ေအပီသတင္းအရေတာ့ လူအနည္းဆုံး ၃ ဦးေလာက္ ဖမ္းခံရတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ တခၝ ဒီကေနႛ ညေန ၄ နာရီေလာက္ကလည္း ရန္ကုန္ ဆူးေလ ယုဇနဒံေပၝက္ဆုိင္ မဵက္ႎႀာခဵင္းဆုိင္ ပလက္ေဖာင္းမႀာ လူ ၅ ဦး ထုိင္သပိတ္ ဆႎၬဴပေနတယ္လုိႛ မဵက္ဴမင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္မႀာ ေတာင္ဒဂုံ၊ လႁိင္၊ အင္းစိန္၊ ဳကည့္ဴမင္တုိင္စတဲ့ ေနရာေတၾမႀာလည္း ကၾက္ကဵား ကၾက္ကဵား ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔