ငလဵင္ဒဏ္ေဳကာင့္ အာရႀႎိုင္ငံမဵားစၾာ အင္တာနက္ႎႀင့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္း ဴပတ္ေတာက္

2006-12-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
taiwan_quake_150px.jpg
ထိုင္ဝမ္က႗န္း၊ တိုင္ေပ႓မိႂႚေတာ္တၾင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္ ညက အပဵက္အစီးပံုမဵားအတၾင္း ရႀာေဖၾေနေသာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမဵား။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္၊ အဂႆၝေနႛက အာရႀတုိက္မႀာ လႁပ္ခတ္သၾားခဲ့တဲ့ ငလဵင္ေဳကာင့္ အာရႀႎုိင္ငံ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ အင္တာနက္နဲႛ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတၾ ဴပတ္ေတာက္သၾားခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဒီငလဵင္ဒဏ္ေဳကာင့္ ပင္လယ္ေရေအာက္ကေန ဆက္သၾယ္ထားတဲ့ ေကဘယ္လ္႒ကိႂးေတၾ အေတာ္မဵားမဵား ထိခိုက္ပဵက္စီး သၾားတဲ့အတၾက္ အင္တာနက္နဲႛ တယ္လီဖုန္းလုိင္း အဆက္အသၾယ္ေတၾ အခုလုိဴပတ္ေတာက္သၾားခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ကမႝာ့ နည္းပညာအထၾန္းကားဆံုး ရပ္ဝန္း႒ကီးတခုဴဖစ္တဲ့ တ႟ုတ္၊ ဂဵပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္၊ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္စတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾအပၝအဝင္ အာရႀတနံအလဵား ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵားက လူေတၾ သန္းနဲႛခဵီ႓ပီး တယ္လီဖုန္း ဆက္သၾယ္ေရးနဲႛ အင္တာနက္ အသံုးဴပႂမႁတိုႛမႀာ ထိခိုက္မႁရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒၝေပမယ့္ ဒီငလဵင္ဒဏ္ေဳကာင့္ အာရႀက စေတာ့ရႀယ္ယာေစဵးကၾက္ေတၾအဴပင္ တဴခားစီးပၾားေရး နယ္ပယ္ေတၾကုိ ကေသာင္းကနင္း ဴဖစ္သၾားေလာက္ေအာင္ ထိခိုက္မႁ မရႀိခဲ့ဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

နယူးေယာက္ေငၾေဳကးေစဵးကၾက္႓ပီးရင္ ကမႝာ့အ႒ကီးဆံုး ႎုိင္ငံဴခားေငၾေဳကးေစဵးကၾက္ဴဖစ္တဲ့ တုိကဵိႂစေတာ့ အိပ္ခဵိန္းက ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ကလည္း ဒီငလဵင္ေဳကာင့္ လုပ္ငန္းေတၾ ထိခိုက္မႁ မရႀိဘူးလုိႛ အတည္ဴပႂ ေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

ထိုင္ဝမ္ကမ္းေဴခမႀာ အဂႆၝေနႛညက အင္အား ၇ ဒသမ ၁ ရစ္ရႀ္တာစေကးရႀိတဲ့ ငလဵင္တခု လႁပ္ခတ္သၾားခဲ့ရာက ဒီဴပႍနာ စတင္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အဲဒီငလဵင္လႁပ္ခတ္အ႓ပီး ေနာက္ဆက္တၾဲ ငလဵင္ငယ္ေလးေတၾလည္း အာရႀတခၾင္မႀာ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ လႁပ္ခတ္သၾားခဲ့တာေဳကာင့္ တႎုိင္ငံနဲႛ တႎုိင္ငံအဳကားမႀာ ပင္လယ္ ေရေအာက္ကေန ကၾန္ယက္လုိ ဆက္သၾယ္ထားတဲ့ ေကဘယ္႒ကိႂးေတၾ ထိခုိက္ပဵက္စီးသၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵားမႀာ တယ္လီဖုန္း ဆက္သၾယ္မႁေတၾ ဴပတ္ေတာက္သၾားခဲ့ရ႓ပီး၊ အထူးသဴဖင့္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံကုိ ေခၞဆုိတဲ့ တယ္လီဖုန္းလုိင္းေတၾမႀာ ပုိလုိႛ ထိခုိက္မႁရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဒီငလဵင္ဒဏ္ေဳကာင့္ ပဵက္စီးသၾားတဲ့ ေရေအာက္ေကဘယ္လ္႒ကိႂးေတၾကုိ ဴပႂဴပင္႓ပီး ဆက္သၾယ္ေရးေတၾ နဂုိအေဴခအေနအတုိင္း ဴပန္ေကာင္းသၾားဖုိႛကေတာ့ ရက္သတၨပတ္အေတာ္မဵားမဵား ဳကာႎုိင္တယ္လုိႛ က႗မ္းကဵင္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီငလဵင္လႁပ္ခတ္သၾား႓ပီးေနာက္ပုိင္း တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက အင္တာနက္ အသံုးဴပႂသူေတၾလည္း ႎုိင္ငံဴခားက အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာေတၾကုိ ဝင္ေရာက္ဳကည့္႟ႁလုိႛ မရေတာ့ဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔