ကုလအေထၾေထၾညီလာခံမႀာ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ အေမရိကန္ ႒ကိႂးပမ္းမည္

2007-08-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

aung_san_suu_kyi_200px.jpg
အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပန္လၿတ္ေရး၊ ႎိုင္ငံေရးအုပ္စုမဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရးတိုႛ ဴပႂလုပ္ရန္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအား ေတာင္းဆိုသၾားမည္ဟု အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို စီးပၾားေရးအရ ဆက္ဖိအားေပးေနမႀာ ဴဖစ္သလို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ အပၝအဝင္နဲႛ လာမဲ့ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံ႒ကီးမႀာ ဴမန္မာ့အေရးကိစၤ ေဴပာဆိုေဆၾးေႎၾးဳကဖိုႛ ဦးေဆာင္ တိုက္တၾန္းသၾားမယ္လိုႛ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက ဳသဂုတ္လ ၂၉ရက္ မေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ႟ုပ္ရႀင္သ႟ုပ္ေဆာင္ ဂဵင္မ္ ကယ္ေရးရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းခဵက္နဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး ဳသဂုတ္လ ၂၉ရက္ မေနႛက အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မစၤတာ တၾမ္ ေကစီက အခုလို ေဴပာဳကားလိုက္တာပၝ။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္ ေဴပာဆိုတာေတၾကို အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ အေလးအနက္ထား ႒ကိႂဆိုေဳကာင္း၊ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛလည္း ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႛ ဴမန္မာကိစၤ ေဆၾးေႎၾးမႁရႀိေနေဳကာင္း မစၤတာ ေကစီက ေဴပာပၝတယ္။

အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးေရးကိစၤ အပၝအဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကၸတိုင္းက အေထၾေထၾ ဴပႍနာေတၾကို ဆက္႓ပီး ေထာက္ဴပ ေတာင္းဆိုေနပၝတယ္။ ဒီအထဲမႀာ နယူးေယာက္ ကုလသမဂၢ႟ံုးခဵႂပ္မႀာ ေဆၾးေႎၾးေနတာေတၾ ပၝသလို ေဒသဆိုင္ရာ အဖၾဲႚစည္းဴဖစ္တဲ့ အာဆီယံမႀာလည္း ေထာက္ဴပ ေဴပာဆိုေနပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ ေကစီက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဆက္႓ပီးေတာ့ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာ့အေရး ဴပန္႓ပီး တင္ဴပေဆၾးေႎၾးမဲ့ အလားအလာအေဳကာင္း သတင္းေထာက္ေတၾရဲ့ ေမးခၾန္းကို ေဴဖဳကားရာမႀာလည္း ေလာေလာဆယ္ တိတိကဵကဵ မေဴဖႎိုင္ေသးေဳကာင္း မစၤတာေကစီက ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ႎႀစ္ႎိုင္ငံခဵင္း စီးပၾားေရးအရ ပိတ္ဆိုႛအေရးယူတာေတၾ ဆက္႓ပီး လုပ္ေဆာင္ေနမႀာ ဴဖစ္သလို ကုလသမဂၢမႀာလည္း ဴမန္မာကိစၤဆက္႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ေနမႀာပၝ။ ဒီအထဲမႀာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဆက္ေဆၾးေႎၾးဖိုႛလည္း ပၝဝင္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ရ႓ပီး လာမဲ့ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံမႀာလည္း ဴမန္မာ့အေရးကို တင္ဴပေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ဦးေဆာင္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားပၝမယ္။ အလားတူ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဖၾင့္ဟေဝဖန္ဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ဳသဇာေညာင္းတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾကိုပၝ အားေပးသၾားဖိုႛရႀိပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ ေကစီက ေဴပာသၾားတာပၝ။

အဲဒီကေနမႀ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးတာလိ္ု မႀန္ကန္တဲ့ လုပ္ငန္းေတၾ လုပ္လာဖိုႛ ေထာက္ဴပမယ္လိုႛ သူကဆိုပၝတယ္။

တခဵိန္တည္းမႀာလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴပန္လၿတ္ေရးလို ဆတူအေရး႒ကီးတဲ့ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ အကဵံႂးဝင္ ႎုိင္ငံေရးအုပ္စုေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး လုပ္ေဆာင္႓ပီး ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆၾဲရာမႀာ ပၝဝင္ခၾင့္ဴပႂဖိုႛ၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဴဖစ္ထၾန္းလာေစဖိုႛ စတာေတၾကိုလည္း ေတာင္းဆိုေနမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္က ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔