ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အခၾန္တိမ္းေရႀာင္ဟု သတင္းစာတၾင္ စၾပ္စၾဲ

2007-01-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

thandar_shwe_wedding_200px.jpg
ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ သမီး မသႎၩာေ႟ၿႎႀင့္ ဗိုလ္မႀႃး ေဇာ္႓ဖိႂးဝင္းတိုႛ၏ မဂႆလာပၾဲတၾင္ သတိုႛသမီးသည္ အဖိုးတန္စိန္ လက္ဝတ္လက္စားမဵားစၾာ ဝတ္ဆင္ထားပၝသည္။ မဂႆလာ လက္ဖၾဲႚမဵား၏ တန္ဖိုး စုစုေပၝင္းသည္ ေဒၞလာ သန္း၅၀ဖိုးခန္ႛ ရႀိမည္ဟု သိရ႓ပီး ၎တိုႛအတၾက္ စစ္အစိုးရက အခၾန္ ေကာက္မေကာက္ မသိရေခဵ။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ႎိုဘယ္လ္ဆုကရတဲ့ ေငၾေဳကးအပၝအဝင္ ရရႀိခဲ့တဲ့ ဆုေဳကးေငၾေတၾကို ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္းမႀာ သံုးစၾဲဴခင္းမရႀိတဲ့အတၾက္ အခၾန္ တိမ္းေရႀာင္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴမန္မာအစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ ဇန္နဝၝရီ ၁၇ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေငၾေတၾဟာ အခၾန္ေကာက္လိုႛမရတဲ့ ေငၾေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)က ဒီစၾပ္စၾဲခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴပန္လည္ ရႀင္းလင္းပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ဴပည္ပက ေထာက္ပံ့ေငၾေဳကးနဲႛ ဆုေဳကးေတၾကို ဴပည္တၾင္းကို မယူလာပဲ ဴပည္ပမႀာ သံုးစၾဲေစတာဟာ အခၾန္ေရႀာင္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဇန္နဝၝရီ ၁၇ရက္ေနႛက ထုတ္ေဝတဲ့ အစိုးရသတင္းစာေတၾမႀာ စၾပ္စၾဲေရးသားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၁၇ရက္ေနႛက ထုတ္တဲ့ အစိုးရသတင္းစာေတၾမႀာ ေဆာင္းပၝးရႀင္ ေကတုနီလာရဲ့ 'ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမရႀိပၝ' ေဆာင္းပၝးမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဥပေဒေဳကာင္းအရ အဴပစ္ရႀိသူ၊ ဥပေဒ ခဵိႂးေဖာက္သူအဴဖစ္ ေရးသား႓ပီး အခုလို စၾပ္စၾဲလိုက္တာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္တာ၊ အမဵိႂးသားညီလာခံကို ေဝဖန္ေဴပာဆိုတာေတၾေဳကာင့္ အဴပစ္ဒဏ္ ႒ကီး႒ကီးမားမား ကဵခံရမဲ့အစား ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံရတာဟာ အလၾန္ကံေကာင္းလိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဆာင္းပၝးမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ကို အစိုးရသတင္းစာက ဒီလို တရားဝင္ စၾပ္စၾဲေဴပာဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFAက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းရာမႀာ ႎိုဘယ္လ္ဆုက ခဵီးဴမၟင့္တဲ့ ဆုေငၾဟာ အလႀႃေငၾ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဥပေဒအရ အခၾန္မေကာက္ရဘူးလိုႚ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဴပန္လည္ ေဴဖဳကားပၝတယ္။

တကယ္လိုႛ အခၾန္ေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဒီေငၾကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဴပည္တၾင္းကို ယူလာမႀသာ စစ္အစိုးရရဲ့ စည္းမဵဥ္း ဥပေဒအရ ၁၀ရာခိုင္ႎႁန္း ေပးရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႚNLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာအစိုးရသတင္းစာမႀာ ဒီစၾပ္စၾဲခဵက္အဴပင္ ဒီဴပစ္မႁေတၾအတၾက္ အစိုးရက သက္ညၟာ႓ပီး အေရးမယူခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ အေရးယူမယ္ဆိုရင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ တသက္တာ ေထာင္က ထၾက္ရမႀာ မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္းလည္း ေရးသားထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္အတၾက္ အဳကမ္းမဖက္ ဦးေဆာင္တိုက္ပၾဲဝင္ခဲ့လိုႛ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ၁၉၉၁ ခုႎႀစ္ေအာက္တိုဘာလမႀာ ကမၲာ့႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎိုဘယ္လ္ဆု ခဵီးဴမင့္ခံခဲ့ရပၝတယ္။ ဒီဆုနဲႛအတူ ဆုေဳကးေငၾအဴဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၁ ဒႍမ ၃ သန္း ပၝဝင္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔