ႎႀစ္သစ္မႀာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ အဴမန္ဆံုးကဵေအာင္ အေမရိကန္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမည္

2006-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
soldier_150px.jpg
ေ႟ၿ႒တိဂံစစ္တိုင္း ကဵိႂင္းတံု႓မိႂႚတၾင္ မူးယစ္ေဆးဝၝး မီး႟ိႁႚဖဵက္ဆီးပၾဲ တခုကို ေစာင့္ဳကပ္ေနေသာ ဴမန္မာ စစ္သားတဦးကို ေတၾႚရပံု။ (ဳသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၀၆) (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကုိ လာမယ့္ႎႀစ္သစ္မႀာ အဴမန္ဆုံး ကုလသမဂၢလုံ႓ခႂံေရး ေကာင္စီကေန ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵႎုိင္ေရး အေမရိကန္အစုိးရက ဆက္လက္ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေထာက္ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ မစၤတာ တၾမ္ ေကစီက ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

အခုလုိ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာကုိ ကုလသမဂ ၢလုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီကေန တဆင့္ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းႎုိင္ေရး အေမရိကန္စုိးရ ကဆက္လက္႒ကိႂးပမ္း သၾားမယ့္ အေဳကာင္းကုိ အေမရိကန္ ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေထာက္ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ မစၤတာ တၾမ္ ေကစီက ေဳကညာခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနနဲႛ လူမႁဒုကၡဴပႍနာေတၾဟာ ပုိဆုိးလာ ေနတာေဳကာင့္ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲႛ စုိးရိမ္ပူပန္ေနဆဲပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီဴမန္မာဴပည္က အေဴခအေနဆုိးေတၾဟာ ေဒသတၾင္း တည္႓ငိမ္မႁကုိပၝ ႓ခိမ္းေဴခာက္လာေနတယ္လုိႛ သူႛရဲ့ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးကုိ ကုလသမဂၢ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ခဵဖုိႛ မစၤတာ တၾန္ေကစီရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတာကုိ အေမရိကန္အစုိးရ ဴပန္ဳကားေရးအရာရႀိတဦးက ဖတ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢလုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ အခဵိန္ကဵေရာက္႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ နက္နက္နဲနဲ စုိးရိမ္ပူပန္တယ္ဆုိတာနဲႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္႟ုံးကေန ဝင္ေရာက္ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ဖုိႛ အဴပည့္အဝ ေထာက္ခံ အားေပးတယ္ဆုိတဲ့ အခဵက္ေတၾကုိ ေဖာ္ဴပဖုိႛ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္မႁ ေတၾအတၾက္ အခဵိန္ကဵ႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီအေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾဟာလည္း ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ လူမႁဘဝ ေဴခအေန တုိးတက္လာဖုိႛ နဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾ တုိးတက္လာဖိုႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ တိတိကဵကဵ လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ တၾန္းအားေပးဖုိႛပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴပန္ဳကားေရးအရာရႀိက ဖတ္ဴပသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဴခအေနကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တၾင္ ထည့္သၾင္းေရးကိစၤကို တ႟ုတ္ႎႀင့္ အေမရိကန္ သံအမတ္႒ကီးမဵား ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပ႓ပီး မဲခၾဲဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵသည့္ မႀတ္တမ္းဗီဒီယို။ ဗီဒီယို ဳကည့္ရန္။

play_button_small.jpg

အေမရိကန္အစုိးရ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူရဲ့ ဒီေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ဆက္လက္ ေဖာ္ဴပထားတာကေတာ့၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အေဴခအေနေတၾဟာ ေကာင္းမၾန္လာဴခင္း မရႀိေသးပဲ ဆက္လက္႓ပီး မေရမရာ ပဲရႀိေနေသးေဳကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လူမဵိႂးစုေတၾအေပၞ အဳကမ္ဖက္ တုိက္ခုိက္မႁေတၾ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနေဳကာင္း၊ သန္းနဲႛ ခဵီတဲ့ အုိးအိမ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးရသူေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္းမႀာ ရႀိေနသလုိ၊ အိမ္နီးခဵင္း ႎုိင္ငံေတၾကုိ ထၾက္ေဴပးခိုလႁံရတာေတၾလည္း ရႀိေဳကာင္း၊ ဒၝ့အဴပင္ အဓမၳအလုပ္ေစခုိင္းမႁေတၾအတၾက္ ဴပည္သူေတၾဟာ မေကဵမနပ္ ဆက္လက္ဴဖစ္ေနရေဳကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾဟာလည္း ဆက္လက္ ထၾက္ရႀိေန႓ပီး၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ကုိ ဴဖတ္ေကဵာ္ကာ အဴခားႎုိင္ငံေတၾ အထိပဵံႚႎႀံႛေနေဳကာင္း အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန လက္ေထာက္ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ မစၤတာ တၾမ္ေကစီက သူႛရဲ့ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အေဴခအေနေတၾ တုိးတက္လာဴခင္းမရႀိသလုိ၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ၁,၁၀၀ေကဵာ္ကုိလည္း ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထား႓ပီး၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ တဴခားအေရးပၝတဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိလည္း ဖမ္းဆီးထားဆဲပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္းကုိလည္း မစၤတာ တၾမ္ေကစီက သူႛရဲ့ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္၊

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔