ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဴခအေနကို ကုလသမဂၢ အနီးကပ္ေစာင့္ဳကည့္

2007-08-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ban_ki-moon_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လက္ရႀိ ဴဖစ္ေပၞေနေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပေတာင္းဆိုမႁေတၾကို အရႀည္စဥ္းစားဆင္ဴခင္႓ပီး ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ဴမန္မာအာဏာပိုင္မဵားအား ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းက တိုက္တၾန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ဆႎၬဴပသူေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးတဲ့ သတင္းေတၾရတဲ့အတၾက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေန႓ပီး အေဴခအေနကို အနီးကပ္ ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီးမၾန္းက ဳသဂုတ္လ ၂၂ရက္ မေနႛက ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက အေဴခအေန ဴဖစ္ပဵက္ေနတာေတၾကို စိုးရိမ္မကင္း အနီးကပ္ ေစာင့္ဳကည့္ေနေဳကာင္း၊ အထူးသဴဖင့္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ဆႎၬဴပသူေတၾကို အာဏာပို္င္ေတၾက ဖမ္းဆီးတာကို စိုးရိမ္ေဳကာင္း နယူးေယာက္႓မိႂႚရႀိ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ဴပန္ဳကားေရးဌာနက ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

RFAက ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္႟ံုးကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းရာမႀာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ မီးစ္ ဆုန္အာ ခ႗ိႂင္က ဴမန္မာအစိုးရနဲႛ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးတိုႛအဳကား ႎႀစ္ဖက္ အကဵိႂးတူ ပူးေပၝင္းလုပ္ေဆာင္မႁေတၾကို ေထာက္႓ပီး လက္ရႀိဴဖစ္ေနတဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ ဆႎၬဴပေတာင္းဆိုမႁေတၾကို တတ္သႎုိင္သမ႖ အရႀည္ စဥ္းစားဆင္ဴခင္႓ပီး ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾကို ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က ေတာင္းဆိုတဲ့အေဳကာင္း၊ တဖက္နဲႛတဖက္ မလိုမုန္းပၾားစရာ အဴပႂအမူလုပ္ေဆာင္မႁ ႎႀိမ္နင္းမႁေတၾကို ေရႀာင္ဳကဥ္ဳကဖိုႛကိုလည္း သက္ဆိုင္သူအာလံုးကို အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က တိုက္တၾန္းေဳကာင္း ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ကုလသမဂၢက ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို ကူညီေဴဖရႀင္းဖိုႛ ႒ကိႂးစားေနသလို ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီ ထၾန္းကားလာေရးအတၾက္ ႒ကိႂးစား လုပ္ေဆာင္ေနခဵိန္ဴဖစ္လိုႛ ဴမန္မာ့သမိုင္းမႀာ အေရး႒ကီးဆံုးအခဵိန္ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဴပာဆိုထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ရင္ဳကားေစ့ေရး ဴဖစ္လာေအာင္ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးအေနနဲႛ အဴပႂသေဘာ ေဆၾးေႎၾး႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ဳကဖိုႛကိုလည္း အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္က တိုက္တၾန္းတဲ့ေဳကာင္း ေဴပာခၾင့္ရအမဵိႂးသမီး မီးစ္ ဆုန္အာ ခ႗ိႂင္က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ေဴပာခၾင့္ရအမဵိႂးသမီးက RFAကို ဆက္႓ပီးေဴပာဴပရာမႀာ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထုူးကိုယ္စားလႀယ္ဟာ ႎိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ေတၾကေန ႟ံုးခဵႂပ္ကို ဴပန္ေရာက္ေန႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေနာက္တ႒ကိမ္ ခရီးထၾက္ဖိုႛရႀိေဳကာင္း ဒၝ့ေပမယ့္ ေနႛရက္ အတိအကဵ မသိေသးေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔