ကုလသမဂၢ၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ပိုမိုဴပင္းထန္မည္

2006-11-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
army_patrol_200px.jpg
ကရင္ဴပည္နယ္တၾင္ တိုက္ကင္းလႀည့္ေနေသာ နအဖ စစ္သားမဵား။ တိုင္းရင္းသား နယ္ေဴမမဵားတၾင္ စစ္တပ္၏ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားသည္ ကုလသမဂၢ အာ႟ံုစိုက္စရာ ဴပႍနာမဵားထဲမႀ တခုဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဒီအပတ္အတၾင္း ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾညီလာခံက ဆံုးဴဖတ္သၾားဖိုႛ၊ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ထားတဲ့၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မူဳကမ္းဟာ အရင္ႎႀစ္ေတၾထက္ ပို႓ပီး ဴပင္းထန္တဲ့အခဵက္ေတၾ ပၝဝင္သလို၊ တဴခားထူးဴခားခဵက္ေတၾလည္း ရႀိေနေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းမႀာ စကားလံုး အသံုးအႎႁံးအရ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ သံုးႎႁံးထားတာေတၾ ပၝဝင္တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ အသိုင္းအဝိုင္းနဲႛ နီးစပ္သူတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္ထဲမႀာပဲ ဴမန္မာ့ ႎုိင္ငံေရးကိစၤကို ကုလသမဂၢ၊ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအဆင့္မႀာ ေဆၾးေႎၾးသၾားဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ကဵထားပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီႎႀစ္ ခဵမႀတ္သၾားဖိုႛ၊ တင္ဴပမယ့္၊ အေထၾေထၾညီလာခံ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မူဳကမ္းရဲ့ ထူးဴခားခဵက္ကေတာ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ အထူး အာ႟ံုစိုက္ရမယ့္ အခဵက္ေတၾ၊ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဆက္လက္ ေဆၾးေႎၾး၊ ဆံုးဴဖတ္သၾားဖိုႛ လိုအပ္တဲ့ အခဵက္ေတၾကို ရည္ႌၿန္း ေဖာ္ဴပထားတာပဲလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ႟ံုးက ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းမႀာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေဴမေတၾမႀာ ဴပႂလုပ္ေနတဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတၾကို အဆံုးသတ္ဖုိႛ၊ တခဵိန္ထဲမႀာပဲ တိုင္းရင္းသားနယ္ေဴမေတၾမႀာ နအဖစစ္တပ္ ကဵႃးလၾန္ေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို ရပ္တံ့ဖိုႛေတၾကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆုိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီလို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားတဲ့ တဴခားအခဵက္ေတၾထဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛအဖၾဲႚကို အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္၊ ေမလ ဒီပဲယင္း အဴဖစ္အပဵက္ကို၊ အစိုးရရဲ့ စၾက္ဖက္မႁ မပၝပဲ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႎုိင္ေအာင္ အစိုးရအေနနဲႛ လုပ္ေဆာင္ေပးသၾားဖိုႛ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ႓ပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎုိင္၊ ကုိကို႒ကီး၊ ကိုမင္းေဇယဵ၊ ကိုေဌး႔ကယ္၊ ကုိဴပံႂးခိဵႂ၊ ဒၝ့အဴပင္ ဦးခၾန္ထၾန္းဦးအပၝအဝင္ တုိင္းရင္သားေခၝင္းေဆာင္ေတၾ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ႕ခင္းခဵက္မရႀိ၊ အဴမန္ဆံုး ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛေတၾလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

ဒီ့ေနာက္မႀာေတာ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္းေတၾ အပၝအဝင္ လူတိုင္းက ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ဴပႂလုပ္တဲ့ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁေတၾကို အစိုးရအေနနဲႛ ဟန္ႛတား ခဵႂပ္ခဵယ္မႁေတၾ မလုပ္ဖိုႛလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အခု ေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ မူဳကမ္းကို အခု တပတ္အတၾင္း အေထၾေထၾညီလာခံက အတည္ဴပႂသၾားဖိုႛ ရႀိ႓ပီး၊ တခဵိႂႚအခဵက္ေတၾ၊ အသံုးအႎႁံးေတၾကို ညီလာခံက ဴပင္ဆင္ေကာင္း ဴပင္ဆင္ဖၾယ္ရာ ရႀိေပမယ့္ အဓိကအခဵက္ေတၾကေတာ့ အေဴပာင္းအလဲ မရႀိႎိုင္ဘူးလိုႛ ကုလသမဂၢနဲႛ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔