အဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ ကုလအရာရႀိ႒ကီးႎႀစ္ဦး ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္

2007-04-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_200px.jpg
ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ ပၝေမာကၡ မစၤတာ ေပၞလို ဆာဂဵီယို ပီနဲ႟ုိး။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ ႎႀစ္ဦး အဳကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႁကို အလၾန္အမင္း စုိးရိမ္မကင္းဴဖစ္ရေဳကာင္း၊ အာဏာပုိင္ေတၾ အေနနဲႛ ဒီကိစၤကုိ လၾတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁေတၾ လုပ္ေပးဖုိႛလုိအပ္ေဳကာင္း ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ ႎႀစ္ဦးက ပူူးတၾဲေဳကညာခဵက္တေစာင္ ဧ႓ပီ ၂၅ရက္ေနႛက ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီနဲ႟ုိးနဲႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္သူမဵားဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မိစ္ ဟီနာ ဂဵလာနီတုိႛက ဒီေဳကညာခဵက္ကုိ ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚမႀာ ထုတ္ဴပန္လုိက္တာပၝ၊၊

အခုလ ၁၈ရက္ေနႛက ဟသႆာတ႓မိႂႚနယ္ အုတ္ပံုေကဵး႟ၾာမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ဴမၟင့္တင္ေရး လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္သူႎႀစ္ဦးကုိ ရက္ရက္စက္စက္ အဳကမ္းဖက္႓ပီး ဝုိင္းဝန္း တုိက္ခုိက္ခဲ့မႁအေပၞ အလၾန္အမင္း စုိးရိမ္မကင္း ဴဖစ္ရတဲ့အေဳကာင္း ဒီအစီရင္ခံစာထဲမႀာ အေလးအနက္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူႎႀစ္ဦး အခုလုိ တုိက္ခုိက္ခံရမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေလာေလာဆယ္ လက္ခံရရႀိထားတဲ့ တုိင္တန္းခဵက္အစီရင္ခံစာေတၾအရ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္က ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင္း အဳကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႁကုိ ဴပန္လည္ သတိရသၾားေစတယ္လုိႛလည္း ေရးသားထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ေဳကာင့္ ဴမန္မာအစုိးရအေနနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾကုိ အကာအကၾယ္ဴပႂေပးေရးအတၾက္ လုိအပ္ခဵက္မႀန္သမ႖ကုိ အေရးတယူ ေဆာင္႟ၾက္ေပးဖုိႛ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁေတၾကုိ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္နဲႛ ဴပည့္ဴပည့္စံုစံု လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ၊ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ အေဴခခံ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကုိ အာမခံေပးဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္း ဒီေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

HRDP ေခၞ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္သူမဵားအဖၾဲႚက ဦးဴမင့္ႎုိင္နဲႛ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးတုိႛကုိ လူစုလူေဝးနဲႛ အဳကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့အေပၞ HRDP အဖၾဲႚဝင္ေတၾက ဧ႓ပီလ ၂၃ရက္ ရက္စၾဲနဲႛ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္႓ပီး မစၤတာ ပီနဲ႟ုိးအပၝအဝင္ ကုလသမဂၢနဲႛ ႎုိင္ငံတကာလူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိ အေဳကာင္းဳကား တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီေနာက္ေတာ့ အခုပူးတၾဲေဳကညာခဵက္ ထၾက္ေပၞလာတာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ HRDP အဖၾဲႚရဲ့ တုိင္တန္းတင္ဴပခဵက္ သတင္းေတၾကုိလည္း RFA က ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

လူအုပ္နဲႛ ဝိုင္း႓ပီး အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္တာ ခံရလိုႛ ကၾဲဴပဲ ညိႂမဲတဲ့ ဒဏ္ရားဒဏ္ခဵက္ေတၾနဲႛ ေဆး႟ံုတင္ထားရတဲ့ ကိုဴမင့္ႎိုင္နဲႛ ကိုေမာင္ေမာင္ေလးတိုႛကို သူတိုႛ မဆင္းခဵင္ပဲနဲႛ ေဆး႟ံုက ဆင္းခိုင္းလိုက္တဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAမႀ ဦးကိုကိုေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔