ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းကို ဴဖန္ႚေဝ

2006-12-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
UN_security_council_200px.jpg
ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ အေဴခအေနကို ထည့္သၾင္း ေဆၾးေႎၾးရန္ မဲခၾဲ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ ၁၅ရက္ေနႛက လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး။ (UN Photo/Marco Castro) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကုလသမဂၢ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီမႀာ တင္သၾင္းဖုိႛ ဴပင္ဆင္ထားတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းကုိ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက လုံဴခႂံေရးေကာင္စီဝင္ ႎုိင္ငံေတၾအဳကား ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္၊ ဗုဒၭဟူးေနႛက စတင္ ဴဖန္ႛေဝလုိက္တယ္လုိႛ AFP သတင္းဌာနက ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ အေမရိကန္က ဴဖန္ႛေဝတဲ့ ဒီဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းမႀာ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ အားလုံးကုိ ဴပန္လၿတ္ဖုိႛနဲႛ အဓမၳဴပႂကဵင့္တာကုိ စစ္ပၾဲဆုိင္ရာ လက္နက္သဖၾယ္ အသုံးဴပႂေနတာကုိ ရပ္တန္ႛဖုိႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိထားပၝတယ္။

အေမရိကန္က တင္သၾင္းတဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္း အေဴခအေနေတၾ ဆုိး႟ၾားလာေနတာကုိ အထူးစုိးရိမ္မိေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အေဴခအေနေတၾဟာ ေဒသတၾင္း လုံဴခႂံေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကုိ အေလးအနက္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီမူဳကမ္းမႀာေတာ့ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီကေန ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ sanction ေခၞ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူတာမဵႂိး လုပ္ဖုိႛ ေတာင္းဆုိထားတာေတာ့ မရႀိပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ႎုိင္ငံေရးအရ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾကုိ အ႒ကီးအကဵယ္ ကဵႃးလၾန္ေနတယ္လုိႛ စၾပ္စၾဲထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဴခအေနကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ၏ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တၾင္ ထည့္သၾင္းရန္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵ႓ပီးေနာက္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ ဗီဒီယို ဳကည့္ရန္။

play_button_small.jpg

အေမရိကန္အစိုးရက တင္သၾင္းထားတဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းမႀာ စစ္မႀန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအသၾင္ ကူးေဴပာင္းေရးကုိ ေရႀး႟ႁေစမဲ့ အဓိပၯာယ္ရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံေရး ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးမႁေတၾကုိ ေႎႀာင့္ေႎႀးဴခင္းမဴပႂပဲ ခဵက္ခဵင္းစတင္ဖုိႛကုိလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိပၝတယ္။

တုိင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုေတၾရဲ့ ေဒသေတၾမႀာ အရပ္သားေတၾကုိ စစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ေနတာကုိ ရပ္ဆုိင္းဖုိႛနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလုံးကုိ ခ႗င္းခဵက္မရႀိဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္းမႀာ လၾတ္လပ္စၾာ ေဴပာဆို ေရးသား ေဖာ္ထုတ္ခၾင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ စည္း႟ုံးသင္းဖၾဲႚခၾင့္နဲႛ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ေတၾ ေပးဖုိႛကုိလည္း ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းက ေတာင္းဆုိထားပၝတယ္။ NLD ပၝတီနဲႛ တဴခားႎုိင္ငံေရး ပၝတီအဖၾဲႚအစည္းေတၾရဲ့ ႟ုံးေတၾ ဴပန္ဖၾင့္ခၾင့္ရေရးကုိလည္း ေတာင္းဆုိထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛ အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစမႁကိစၤ ပေပဵာက္ေရးအတၾက္ ILO ကမႝာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ အဴပည့္အဝ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ နအဖကုိ တုိက္တၾန္းေဳကာင္း ဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ဒီဆုံးဴဖတ္ခဵက္မူဳကမ္းကုိ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾ အဳကား ဴဖန္ႛေဝခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး၊ ဒီအဆုိမူဳကမ္းကုိ ေကာင္စီမႀာ ဘယ္ေတာ့ တရားဝင္ တင္သၾင္းမလဲဆုိတာကုိေတာ့ အတိအကဵ မသိရေသးပၝဘူး။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရကေတာ့ ဴမန္မာ့အေရးကုိ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီကေန ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းဖုိႛ မလုိေဳကာင္း၊ ေကာင္စီအေနနဲႛ ဴမန္မာ့ဴပည္တၾင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္ မစၾက္ဖက္သင့္ေဳကာင္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎုိဝင္ဘာလက ဴပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔