ဴမန္မာအပၝအဝင္ အာဆီယံႎိုင္ငံမဵားႎႀင့္ အေမရိကန္ ထိပ္သီးစည္းေဝးမည္

2007-05-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bush_asean_200px.jpg
ယမန္ႎႀစ္က ဗီယက္နမ္ႎိုင္ငံ ဟႎိၾႂင္႓မိႂႚတၾင္ ဴပႂလုပ္ခဲ့ေသာ အာရႀ-ပစိဖိတ္ စီးပၾားေရး ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ (APEC) ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ေဘးဴပင္ပ ေဆၾးေႎၾးမႁ မဴပႂလုပ္မီ အေမရိကန္ သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္ (အလယ္) ႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀားသမတ ယုဒ္ဟိုယိုႎို (ဝဲစၾန္)၊ ဘ႟ုႎိုင္း ေစာ္ဘၾား ဘိုလ္ကီးယား (ဝဲ)၊ ဗီယက္နမ္ သမတ ငုယင္ မင္းထရက္ (ယာ)၊ ဖိလိပိုင္ သမတ အာ႟ိုယို (ယာစၾန္) တိုႛ၏ ၂၀၀၆ ႎိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္က မႀတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အေမရိကန္သမတ မစၤတာ ဘုရႀ္ဟာ အာဆီယံေခၝင္းေဆာင္ အားလံုးနဲႛ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ထိပ္သီး ေဆၾးေႎၾးပၾဲတရပ္ကို ကဵင္းပသၾားဖိုႛ စီစဥ္ထားပၝတယ္။ အာဆီယံအဖၾဲႚထဲမႀာ ဴပႍနာ အတက္ဆံုးအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ဳကတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံလည္း ပၝဝင္ပၝလိမ့္မယ္။

လာမဲ့ စက္တင္ဘာလအတၾင္း အေရႀႚေတာင္အာရႀေဒသကို လာေရာက္႓ပီး အာဆီယံေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛ မစၤတာ ဘုရႀ္က စီစဥ္ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းကို စင္ကာပူဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေမလ ၄ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာလိုက္တာပၝ။ အာဆီယံေခၝင္းေဆာင္ အားလံုးနဲႛ ေတၾႚဆံုမဲ့ ဒီထိပ္သီးေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ဆိုေပမဲ့၊ ဒီခရီးစဥ္ဟာ အေရႀႚေတာင္အာရႀေဒသကို မစၤတာဘုရႀ္ တတိယအ႒ကိမ္ သၾားေရာက္မဲ့ ခရီးစဥ္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

အေမရိကန္-အာဆီယံ ဆက္ဆံေရးမႀာ အေႎႀာင့္အယႀက္ ဴဖစ္ေနတာကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာဟာ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾ အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံတကာအတၾက္ စိုးရိမ္စရာ ဴဖစ္ေနေပမဲ့၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံေဳကာင့္ အေမရိကန္-အာဆီယံ ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္တာမဵိႂးေတာ့ မဴဖစ္သင့္ဘူးလိုႛ စင္ကာပူဝန္႒ကီးခဵႂပ္က ေဴပာပၝတယ္။

အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾနဲႛ ဆက္္ဆံေရးဟာ အေမရိကန္ႎုိင္ငံရဲ့ အကဵိႂးစီးပၾားအတၾက္လည္း ဴဖစ္လိုႛ၊ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾနဲႛ ဆက္ဆံရာမႀ အဖၾဲႚလိုက္ပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္၊ တႎုိင္ငံခဵင္းပဲ ဴဖစ္ဴဖစ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံေဳကာင့္ အဟန္ႛအတား မဴဖစ္သင့္ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အာဆီယံ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး အႎႀစ္ ၃၀ ေဴမာက္မႀာ ဒီဆက္ဆံေရးကို အရႀိန္ ပိုဴမင့္လာေစႎုိင္လိမ့္မယ္လိုႛလည္း သူက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ဒီမုိကေရစီေပၞထၾန္းေရး ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ပဵက္ကၾက္မႁ၊ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ၊ အတိုက္အခံေတၾကို ဖိႎႀိပ္မႁေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာအစိုးရကို အေမရိကန္အစုိးရက စီးပၾားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူထားပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာအစိုးရေဳကာင့္လည္း အာဆီယံ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးဟာ မဳကာခဏ ဴပႍနာ တက္ေလ့ရႀိပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔