စီးပၾားေရးဒဏ္ခတ္မႁ မေအာင္ဴမင္ဟု မဆိုႎိုင္ေဳကာင္း အေမရိကန္ဝန္႒ကီးေဴပာဳကား

2007-07-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

eric_john_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီဴဖစ္လာဖိုႛ ႎုိင္ငံေရး တိုးတက္မႁရႀိလာေရးကို တသံတည္း ေဴပာေနေဳကာင္း အေမရိကန္ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး အဲရစ္ ဂ႗န္က မႀတ္ခဵက္ေပး ေဴပာဳကားလိုက္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့လက တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ေဘဂဵင္း႓မိႂႚမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အရာရႀိ္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာကို ေထာက္ရင္ ဴမန္မာအေပၞ အေမရိကန္က စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛ ဒဏ္ခတ္ထားတာဟာ မေအာင္ဴမင္ဘူးလိုႛ အဓိပၯာယ္မသက္ေရာက္ေဳကာင္း အေမရိကန္ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ အဲရစ္ ဂ႗န္က ဇူလိုင္ ၂၆ရက္ မေနႛက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

မေနႛက ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚေတာ္ Heritage Foundation အဖၾဲႚက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ဴမန္မာ၊ လာအုိ၊ ကေမႝာဒီးယား၊ အေမ့ေပဵာက္ခံ အာရႀ သံုးႎိုင္ငံ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက အခုလိုေဴပာသၾားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မစၤတာ အဲရစ္ ဂ႗န္ဟာ ဇၾန္လက တ႟ုတ္ႎိုင္ငံမႀာ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးအပၝအဝင္ အဆင့္ဴမင့္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအရာရႀိေတၾနဲႛ ပထမဆံုးထိပ္တိုက္ ေတၾႚဆံုခဲ့တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရ အရာရႀိဴဖစ္ပၝတယ္။

မေနႛက ကဵင္းပတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ သူက ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ အေမရိကန္စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛတာဟာ မေအာင္ဴမင္ဘူးလိုႛ ေဴပာဆိုသံေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အခုလို မႀတ္ခဵက္ခဵပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ပိတ္ဆိုႛအေရးယူတာ မေအာင္ဴမင္ဘူးလိုႛ ေဴပာလိုႛမရပၝဘူး။ ဒီမူဝၝဒကို လက္ရႀိအေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲႛ အထူးေထာက္ခံအားေပးေနပၝတယ္။ ဒီတပတ္ထဲမႀာကို ပိတ္ဆိုႛအေရးယူေရး ဥပေဒသက္တမ္း တိုးဖိုႛအတၾက္ လၿတ္ေတာ္ ႎႀစ္ရပ္လံုးက ဥပေဒဴပႂဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္တာကို ဳကည့္ရင္သိႎိုင္ပၝတယ္။ ဒၝဟာ အလၾန္အေရး႒ကီးပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ အဲရစ္ ဂ႗န္က ေဴပာသၾားတာပၝ။

ဒၝေပမဲ့ တကမႝာလံုးနဲႛ ခဵိီ႓ပီး ေဴပာရင္ေတာ့ တဴခားႎိုင္ငံေတၾက ဴမန္မာကို စီးပၾားေရးအရ အဴပင္းအထန္ ခဵဥ္းကပ္ ေနဳကပၝတယ္လိုႛလည္း သူက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

အဴပႂသေဘာဆက္ဆံမလား၊ အထီးကဵန္ထားမလားဆိုတာကို ေဴပာဆိုေနတာလည္း ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ပိတ္ဆိုႛအေရးယူတာဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းထဲ ဝင္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုးလိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့အခဵက္ေတၾကို သတိေပးေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလိုအခဵက္ဴပတဲ့ လုပ္ရပ္ကို အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာေရာ၊ အာဆီယံအဖၾဲႚ၊ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံကတဆင့္ေရာ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ဴပသေနခဲ့ပၝတယ္လုိႛလည္း သူက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမႀာ ခဵဥ္းကပ္ပံု မူဝၝဒေတၾ ကၾဲဴပားေပမဲ့ အားလံုးက တစုထဲေပးေနတဲ့ အခဵက္ကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီဴဖစ္လာဖိုႛ ႎုိင္ငံေရး တိုးတက္မႁရႀိလာေရးပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ တက္ေရာက္ေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့ ကာေနဂီ ႎိုင္ငံတကာ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚက တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဆိုင္ရာ က႗မ္းကဵင္ ပညာရႀင္ မစၤတာ ဂဵိႂ႟ၿာ ကာလန္ႛဇင့္ကလည္း ဴမန္မာကို အကာကၾယ္ေပးေနတဲ့ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံေတာင္မႀ ဴမန္မာ့အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ စိုးရိမ္တာေတၾ ရႀိလာေနေဳကာင္း အခုလို ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

တ႟ုတ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဘက္က HIV ေရာဂၝ နဲႛ မူးယစ္ေဆးကူးစက္ပဵႛံႎႀံလာတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမႀန္တကယ္ စိုးရိမ္မႁရႀိဳကေဳကာင္း၊ ဴမန္မာေခၝင္းေဆာင္ တ႟ုတ္ႎိုင္ငံလာစဥ္ ဒီကိစၤပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ေဴပာတာမဵိႂးဟာ အလၾန္ရႀားေဳကာင္း မႀတ္ခဵက္ခဵသၾားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒသခံဴမန္မာေတၾက စီးပၾားေရးလာလုပ္ေနတဲ့ တ႟ုတ္လူမဵိႂးေတၾအေပၞ မေကာင္းဴမင္လာတာမဵိႂး၊ လူမဵိႂးေရး မုန္းတီးမႁဴဖစ္လာမႀာမိဵိႂးကိုလည္း တ႟ုတ္အစိုးရက စိုးရိမ္တာရႀိေဳကာင္း သူက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

Heritage Foundation မႀာ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ အေမရိကန္ ဒုတိယလက္ေထာက္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛအတူ ၊ တ႟ုတ္အေရးက႗မ္းကဵင္သူ မစၤတာ ဂဵိႂ႟ၿာ ကာလန္ႛဇင့္၊ အေမရိကန္ အာဆီယံ စီးပၾားေရးေကာင္စီ ဥကၠႉ၊ ဟာရီေတ့ဂဵ္ ေဖာင္းေဒးရႀင္း အာရႀေရးရာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးတိုႛလည္း တက္ေရာက္ ေဟာေဴပာခဲ့ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔